Không thể tìm ra thiết bị trên mạng

Nếu bạn chỉ định một cổng máy in mạng trong quá trình cài đặt, thiết bị có thể không được hiển thị trong danh sách máy in chia sẻ.
Nếu điều này xảy ra, có thể do một số nguyên nhân. Thay đổi cài đặt nếu cần thiết bằng cách tham khảo từng "Biện pháp khắc phục".

Nguyên nhân 1.

Thông số mạng của hệ điều hành không đúng.
Biện pháp khắc phục
Kiểm tra xem các cài đặt cần thiết đã được cài đặt trong cài đặt mạng của hệ điều hành hay chưa. Nếu chưa, hãy thực hiện thay đổi các cài đặt theo quy trình sau.
(1) Hiển thị [Trung tâm Mạng và Chia sẻ] → kiểm tra cấu hình mạng bạn đang sử dụng trong [View your active networks].
Bạn có thể hiển thị [Trung tâm Mạng và Chia sẻ] như sau.
Trong Windows 10/Server 2016/Server 2019
Chọn [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Ethernet] → nhấp vào [Trung tâm Mạng và Chia sẻ].
Trong Windows 8.1/Server 2012 R2
Nhấp vào [Panel Điều khiển] > [Mạng và Internet] > [Trung tâm Mạng và Chia sẻ].
(2) Nhấp vào [Change advanced sharing settings].
(3) Chọn [Network Discovery] > [Turn off network discovery] nếu được chọn trong cấu hình mạng được kiểm tra trong bước (1), chọn [Turn on network discovery].
(4) Nhấp vào [Save changes].
Nếu yêu cầu mật khẩu hoặc xác nhận của Administrator, nhập mật khẩu hoặc cung cấp thông tin xác nhận.

Nguyên nhân 2.

Hệ điều hành đã được cài đặt như vậy để các thiết bị không thể bị tìm ra.
Biện pháp khắc phục
Để hiển thị một thiết bị trong danh sách máy in chia sẻ, hãy thay đổi cài đặt của hệ điều hành theo quy trình sau.
(1) Nhấp vào [Chương trình] > [Chương trình và Tính năng] từ [Panel Điều khiển] của Windows.
(2) Nhấp vào [Bật hoặc tắt tính năng của Windows] trong màn hình [Chương trình và Tính năng].
(3) Bật [SMB 1.0/CIFS File Sharing Support] trong màn hình [Tính năng của Windows] → nhấp vào [OK].
Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính để bật cài đặt mới.
Đối với hệ điều hành máy chủ, chọn [Manage] > [Add Roles and Features] từ [Server Manager] và bật [Features] > [SMB 1.0/CIFS File Sharing Support].
(4) Sau khi bạn đã hoàn tất cài đặt trình điều khiển, hãy đưa các cài đặt về giá trị ban đầu của chúng.
Các thay đổi ở trên đối với cài đặt chỉ cần cho cài đặt trình điều khiển. Bạn nên đưa [SMB 1.0/CIFS File Sharing Support] về cài đặt ban đầu của nó khi hoàn tất cài đặt trình điều khiển.

Nguyên nhân 3.

Môi trường mạng là thứ mà trong đó các thiết bị không thể được tìm ra.
Biện pháp khắc phục
Trong một môi trường mạng TCP/IP, cài đặt thứ này để thiết bị bạn muốn tìm ra và máy tính bạn đang sử dụng trên cùng một mạng con.
Nếu bạn đã kết nối với môi trường mạng không phải là TCP/IP, hãy cài đặt trình điều khiển bằng cách chỉ định một cổng hoặc địa chỉ IP.

Nguyên nhân 4.

Trình điều khiển tương ứng với thiết bị được tìm ra đã được cài đặt.
Biện pháp khắc phục
Nếu bạn muốn cài đặt một trình điều khiển bằng việc tìm kiếm thiết bị, trước tiên gỡ cài đặt trình điều khiển, sau đó tìm lại.

Chủ đề liên quan