Cài đặt in quay trở về mặc định khi cập nhật trình điều khiển

Sau khi cập nhật một trình điều khiển được cài đặt, nếu không có cài đặt in nào được thực hiện và tất cả các cài đặt in trở về mặc định, điều này có thể do các nguyên nhân sau. Giải quyết vấn đề theo nội dung "Biện pháp khắc phục".

Nguyên nhân

Các thông số kỹ thuật của Windows hay các thay đổi của trình điều khiển do thêm hoặc thay đổi chức năng.
Biện pháp khắc phục
Sau khi có thông tin thiết bị, thay đổi cài đặt in.
Để có thông tin thiết bị, thực hiện quy trình kích hoạt sử dụng các chức năng của thiết bị.

Chủ đề liên quan