Edició de la llista d'opcions favorites

Podeu editar la llista [Opcions favorites], i importar-la o exportar-la per utilitzar-la en altres ordinadors.
NOTA
No podeu editar les opcions d'impressió registrades a opcions favorites. Si voleu utilitzar opcions d'impressió diferents com a opcions favorites, registreu-les com a opcions favorites noves.

Per editar la llista d'opcions favorites

1.
Visualitzeu el full [Compatibilitat/Dispositiu].
2.
Feu clic a [Edita opcions favorites].
3.
Seleccioneu les opcions favorites que vulgueu editar de la llista [Opcions favorites] → feu clic a [Edita].
Si voleu suprimir opcions favorites, seleccioneu les opcions favorites → feu clic a [] (Suprimeix) → feu clic a [Sí] a la pantalla de verificació que es mostri.
4.
Al quadre de diàleg [Edita opcions favorites], seleccioneu [Nom] i [Icona] → feu clic a [D'acord].
Si cal, introduïu text a [Comentari].
5.
Feu clic a [Tanca].

Per exportar les opcions favorites

1.
Visualitzeu el full [Compatibilitat/Dispositiu].
2.
Feu clic a [Edita opcions favorites].
3.
Seleccioneu les opcions favorites que vulgueu exportar de la llista [Opcions favorites].
4.
Feu clic a [Exporta] → especifiqueu la ubicació d'emmagatzematge i el nom de fitxer → feu clic a [Desa] o [D'acord].
Les opcions favorites seleccionades es desen en un fitxer amb l'extensió ".profile".

Per importar les opcions favorites

1.
Visualitzeu el full [Compatibilitat/Dispositiu].
2.
Feu clic a [Edita opcions favorites].
3.
Seleccioneu [Importa] → seleccioneu el fitxer (amb l'extensió ".profile") que vulgueu importar → feu clic a [Obre].
Les opcions favorites importades es visualitzen a la llista [Opcions favorites].

Temes relacionats