Installation

For at bruge denne maskine på en sikker og bekvem måde skal du læse følgende forholdsregler og installere maskinen på det rigtige sted.
Installer ikke på et sted, der kan medføre ildebrand eller elektrisk stød
Et sted, hvor ventilationshullerne er blokerede
(for tæt på vægge, senge, tæpper eller lignende genstande)
Et fugtigt eller støvet sted
Et sted, der er udsat for direkte sollys, eller udendørs
Et sted, der udsættes for høje temperaturer
Et sted, der er udsat for åben ild
I nærheden af alkohol, fortynder eller andre brandbare stoffer
Andre advarsler
Brug ikke ikke-godkendte kabler til maskinen. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Placer ikke halskæder eller andre metalgenstande eller beholdere fyldt med væsker på maskinen. Hvis fremmedlegemer kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Når du installerer eller fjerner valgfrit tilbehør og ekstraudstyr, skal du sørge for at slukke maskinen, trække strømstikket ud og derefter trække interfacekablet og netledningen ud af maskinen. Hvis dette ikke sker, kan det beskadige netledningen eller interfacekabler og forårsage brand eller elektrisk stød.
Må ikke bruges i nærheden af medicinsk udstyr. De radiobølger, som maskinen udsender, kan påvirke det medicinske udstyr, hvilket kan give en funktionsfejl og medføre alvorlige ulykker.
Hvis der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler.
Installer ikke på følgende steder
Maskinen kan falde ned eller vælte, hvilket kan give personskade.
Ustabile overflader
Sted, hvor der er vibrationer
Andre forholdsregler
Kontakt din autoriserede Canon-forhandler før du skal flytte maskinen, selvom den kun skal til et andet sted på samme etage. Forsøg aldrig at flytte maskinen selv.
Når du installerer denne maskine, skal du være omhyggelig med ikke at få hænderne i klemme mellem maskinen og gulvet eller væggene eller mellem papirskufferne. Det kan medføre personskade.
Installer ikke på følgende steder, da det kan medføre skade
Et sted, hvor der er markante ændringer i temperatur eller luftfugtighed
Et sted i nærheden af udstyr, der genererer magnetiske eller elektromagnetiske bølger
Et laboratorium eller et sted, hvor der forekommer kemiske reaktioner
Et sted, der er udsat for korroderende eller giftige gasser
Et sted, der kan blive bøjet på grund af maskinens vægt, eller hvor maskinen kan synke ned (f.eks. et tæppe)
  
Undgå dårligt ventilerede lokaler
Denne maskine genererer en lille smule ozon osv. under normal brug. Selvom følsomheden over for ozon kan variere, er denne mængde ikke skadelig. Ozon osv. kan muligvis mærkes mere under længere tids brug eller lange produktionskørsler, især i rum med dårlig udluftning. Det anbefales, at det rum, hvor maskinen anvendes, udluftes korrekt for at sikre et behageligt arbejdsmiljø. Undgå også steder, hvor personer ville blive udsat for emissioner fra maskinen.
Installer ikke på et sted, hvor der opstår kondens
Vanddråber (kondensvand) kan dannes inde i maskinen, når det rum, hvor maskinen er installeret, hurtigt opvarmes, og når maskinen flyttes fra et køligt eller tørt sted til et varmt eller fugtigt sted. Hvis maskinen bruges under disse betingelser, kan det medføre papirstop, dårlig papirkvalitet eller beskadigelse af maskinen.
Lad maskinen tilpasse sig den omgivende temperatur og luftfugtighed i mindst 2 timer før brug.
Tilslutning af telefonlinjen
Denne maskine overholder standarderne for analoge telefonlinjer og kan kun kobles til et PSTN (public switched telephone network).
Hvis maskinen kobles til en digital telefonlinje eller en dedikeret telefonlinje, kan det forhindre, at maskinen fungerer korrekt, og kan medføre skade. Sørg for at bekræfte typen af telefonlinje, før maskinen tilsluttes.
Før maskinen tilsluttes til en optisk fiberlinje eller en IP-telefonlinje, skal serviceudbyderen først kontaktes.
Undgå at installere maskinen i store højder på ca. 3.000 meter over havets overflade eller højere.
Maskiner med harddisk virker muligvis ikke korrekt, hvis de anvendes i store højder ca. 3.000 meter over havets overflade eller højere.
0SS5-001