Brug af displayet

Displayet er et berøringspanel. Du kan betjene det ved at røre det direkte på samme måde som med en smartphone eller tablet.
Displayet må ikke betjenes på følgende måder
Det kan medføre fejlbetjening eller beskadige displayet.
For kraftigt tryk
Tryk med spidse genstande (fingernegle, kuglepen, blyant osv.)
Betjening med våde eller beskidte hænder
Betjening af displayet, mens der er en genstand på det
Tryk
Tryk let og hurtigt på displayet. Gør det for at vælge eller færdiggøre elementer.
Lang berøring
Hold fingeren let på displayet. Kan bruges med talværdier til at øge/reducere dem vedvarende.
Træk
Glid din finger på displayet. Området, der vises på displayet, skifter, som du bevæger fingeren.
Svirp
Svirp med fingere på displayet. Rulning afhænger af det viste skærmbillede.

Valg af elementer

Tryk på et elementnavn eller en knap for at foretage et valg.
Hvis der ved en fejl er trykket på et element
Skub din finger væk fra dig på displayet, og slip fra displayet for at annullere valget.
Sådan vendes tilbage til det forrige skærmbillede
Tryk på for at gå til den forrige skærm.

Rulning på skærmen

Rullepanel
Når du trækker eller svirper displayet op/ned, vises der muligvis et rullepanel, der kan bruges til at rulle på skærmen. Et rullepanel vises ikke, når du trækker eller svirper mod venstre/højre for at skifte displayet, f.eks. med fanerne Startskærm eller Adressebog.
Rulning ved at trække
Ved at trække på displayet ruller du på skærmen med din fingers bevægelse. Træk gentagne gange, indtil de ønskede oplysninger vises.
Rulning ved at svirpe
Ved at svirpe på displayet ruller du på skærmen i svirpets retning. Resultatet af svirping afhænger af skærmen. Hvis du f.eks. svirper på startskærmen, skifter skærmbilledet med en side, og hvis du svirper på skærmen for kopiering, ruller du på skærmen i samme grad som svirpens bevægelse.

Ændring af talværdier og indstillinger

Ændring af værdier
Talværdier øges/reduceres, hver gang du trykker på /. Ved at holde / nede øges/reduceres værdien, så længe der holdes nede. Når  vises øverst til venstre på skærmen, kan du indtaste værdier direkte med taltasterne.
Sådan flyttes markøren
Når / vises, skal du trykke for at flytte markøren.
Værdiområde
Værdier i ( ), der vises under indtastningsboksen, er de værdier, der kan indtastes.
Ændring af indstillingsværdierne
Ud over at trykke på / for at justere skalaplaceringen kan du også flytte skyderen ved at trække den. Hvis du svirper mod venstre/højre, flyttes skyderen også en tak i den svirpede retning.
Du kan ændre en række forskellige displayrelaterede indstillinger som f.eks. rulningshastigheden eller sproget på displayet:
Tid før automatisk nulstilling
Sådan ændrer du den skærm, der vises automatisk, når maskinen har været inaktiv i en angiven tidsperiode:
Funktion efter auto. nulstil.
0SS5-00J