Indtastning af tekst

I dette afsnit beskrives, hvordan du angiver tekst og tal.
Du kan tilslutte et USB-tastatur for at indtaste tegn fra et tastatur. Indtastning af tegn med et USB-tastatur
Skift af teksttype
Tryk på <A/a/12> for at skifte den type tekst, der er angivet. Den type tekst, der er valgt i øjeblikket, er angivet med "A", "a" eller "12", som er vist herover og til højre for feltet til tekstangivelse.
Du kan også trykke på for at skifte teksttype.
Teksttyper, der kan angives
Den tekst, der kan angives vha. taltasterne og , er angivet herunder.
Tast
A
a
12
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(ikke tilgængelig)
0
(mellemrum) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>
(ikke tilgængelig)
Tryk på , når den type tekst, der angives, er <A> eller <a> for at få vist de symboler, du kan angive på skærmen. Tryk på symboler for at angive dem.
Du kan også trykke på for at skifte teksttype.
Sletning af tekst
Der slettes et tegn, hver gang der trykkes på . Tryk på og hold  nede for at slette hele den angivne tekst.
Flytning af markøren (indtastning af et mellemrum)
Tryk der, hvor markøren skal flyttes til. Et mellemrum indtastes ved at flytte markøren til enden af teksten og trykke på .
Eksempel på angivelse af tekst og tal
Eksempel: "Canon-1"
1
Tryk på <A/a/12> (eller ) gentagne gange, indtil <A> er valgt.
2
Tryk flere gange på , indtil bogstavet "C" er valgt.
3
Tryk på <A/a/12> (eller ) gentagne gange, indtil <a> er valgt.
4
Tryk flere gange på , indtil bogstavet "a" er valgt.
5
Tryk flere gange på , indtil bogstavet "n" er valgt.
6
Tryk flere gange på , indtil bogstavet "o" er valgt.
7
Tryk flere gange på , indtil bogstavet "n" er valgt.
8
Tryk flere gange på , indtil bogstavet "-" er valgt.
9
Tryk på <A/a/12> (eller ) gentagne gange, indtil <12> er valgt.
10
Tryk på .
11
Tryk på <Anvend>.
0SS5-00K