Ajust de la gradació

La gradació fa referència a les diferents transicions d'un color, des del més fosc al més clar. Com més transicions de les gradacions dels colors s'imprimeixin, més natural serà l'aspecte de les impressions. Si la reproducció dels colors empitjora, i la densitat i la lluminositat de les impressions és força diferent dels valors dels originals, realitzeu l'ajust automàtic adequat.
Si la quantitat restant al cartutx de tòner no és suficient, pot ser que els ajusts no es realitzin eficaçment. Comproveu la quantitat restant als cartutxos de tòner. Si la quantitat restant al cartutx de tòner és baixa, es recomana substituir-lo. Comprovació de la quantitat restant de consumibles

Ajust ràpid

Podeu ajustar fàcilment la gradació. És possible que aquest ajust es realitzi automàticament després de substituir un cartutx de tòner.
L'ajust ràpid no està disponible mentre s'imprimeix.
També es pot configurar de manera que es faci automàticament un ajust ràpid un cop l'equip s'ha engegat o quan es realitzi un primer treball d'impressió. <Opcions de correcció automàtica>
Podeu establir que l'equip realitzi aquest ajust automàticament en una hora especificada cada dia. <Opc. hora Ajust auto gradació>/<Opc. hora per a Ajust automàtic gradació>
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Ajust autom. gradació>.
3
Seleccioneu <Ajust ràpid>.
4
Seleccioneu <Inici>.
L'ajust s'inicia.
551E-06L