Zmena portu

V tejto časti je vysvetlený postup zmeny portu používaného zariadením pripojeným k sieti.
Ak pri inštalácii ovládača dočasne nastavíte port pre zariadenie, nasledujúcim spôsobom ho zmeňte na správny port.
Tu je vysvetlený postup vytvorenia portu typu Raw alebo LPR pomocou štandardného portu TCP/IP.

Predpoklady

Inštalácia ovládača
Potvrďte názov alebo IP adresu zariadenia (ak pridávate štandardný TCP/IP port).
Ak chcete pridať štandardný TCP/IP port, musíte zadať názov a IP adresu zariadenia. Ako názov zariadenia použite názov, pod ktorým je zariadenie známe v sieti. Ak nepoznáte názov alebo IP adresu zariadenia, obráťte sa na správcu siete.
Určenie protokolu, ktorý bude použitý.
Raw: Protokol, ktorý sa môže používať v systéme Windows. Prenáša údaje vyššou rýchlosťou ako LPR.
LPR: Protokol, ktorý TCP/IP bežne používa.
Pri spustení počítača sa prihláste ako používateľ s oprávneniami správcu.

Postupy

1.
Zobrazte obrazovku vlastností tlačiarne.
(1) Zobrazte [Bluetooth a zariadenia] (alebo [Zariadenia]) z položky [ Nastavenie] v ponuke Štart.
(2) V ponuke [Tlačiarne a skenery] zobrazte obrazovku správy pre nastavované zariadenie.
Ak chcete zobraziť obrazovku správy, kliknite na zariadenie alebo pre príslušné zariadenie kliknite na položku [Spravovať].
(3) Pre nastavované zariadenie kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne].
2.
Zobrazte kartu [Porty] → nastavte port.
Ak používate existujúci port:
Vyberte port v poli [Port].
Ak pridávate štandardný TCP/IP port:
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne [Dostupné porty tlačiarní] → kliknite na tlačidlo [Nový port].
(2) Zadajte názov zariadenia alebo IP adresu podľa pokynov v sprievodcovi.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte], kliknite na položku "Otvoriť detaily" a vykonajte potrebné operácie.
[+][-]
(3) Kliknite na položku [Dokončiť] → kliknite na položku [Zavrieť] v dialógovom okne [Porty tlačiarní].
3.
Ak chcete nakonfigurovať štandardný TCP/IP port, kliknite na tlačidlo [Konfigurovať port].
4.
Nakonfigurujte port.
Ak používate typ Raw:
Vyberte položku [Raw] v časti [Protokol] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak používate typ LPR:
(1) Vyberte položku [LPR] v časti [Protokol] → zadajte jeden z nasledujúcich tlačových fontov v poli [LPR – nastavenie] > [Názov frontu].
LP: Výstup podľa nastavenia frontu tlače zariadenia. Toto je bežne používané nastavenie.
SPOOL: Výstup vždy až po zaradení do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
DIRECT: Výstup vždy bez zaradenia do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
(2) Kliknite na tlačidlo [OK].
5.
Kliknite na položku Zavrieť.