การพิมพ์บนกระดาษแถบชื่อ

คุณสามารถพิมพ์บนส่วนแท็บของกระดาษแท็บ
1.
แสดงหน้า [แหล่งจ่ายกระดาษ]
2.
เลือก [เลือกตาม] > [ประเภทกระดาษ]
3.
คลิก [ประเภทกระดาษ] > [การตั้งค่า]
4.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าประเภทกระดาษ] เลือกกระดาษแถบชื่อจาก [ประเภทกระดาษ] → คลิก [ตกลง]
สามารถตั้งค่าตำแหน่งที่จะพิมพ์บนกระดาษแถบชื่อได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
5.
คลิก [รายละเอียดแถบชื่อ]
6.
กำหนด [ตำแหน่งการพิมพ์บนแถบชื่อ] ในกล่องโต้ตอบ [รายละเอียดแถบชื่อ] → คลิก [ตกลง]
เลื่อนข้อมูลที่จะพิมพ์ไปยังแถบได้โดยเลือก [ออฟเซ็ตตำแหน่งการพิมพ์] → ระบุระยะที่จะเลื่อนข้อมูลไปใน [ความกว้างออฟเซ็ต] → คลิก [ตกลง]
พิมพ์ข้อมูลที่จะพิมพ์โดยไม่เลื่อนได้โดยเลือก [ไม่ออฟเซ็ตตำแหน่งการพิมพ์] → เลือกขนาดกระดาษแถบชื่อ [ขนาดกระดาษแถบชื่อ] → คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง