หน้า [แหล่งจ่ายกระดาษ]

คุณสามารถตั้งค่าประเภทกระดาษและแหล่งจ่ายกระดาษได้
คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าฟังก์ชันบางอย่างที่อธิบายในที่นี้ได้ ขึ้นอยู่กับไดรเวอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน
[เลือกตาม]
เลือกว่าจะระบุกระดาษที่จะพิมพ์จากแหล่งจ่ายกระดาษหรือประเภทกระดาษ
[การเลือกกระดาษ]
ระบุวิธีการกำหนดแหล่งกระดาษ ขึ้นอยู่กับหน้ากระดาษ
[แหล่งจ่ายกระดาษ]
ระบุกระดาษที่จะพิมพ์ตามแหล่งจ่ายกระดาษ
[ประเภทกระดาษ]
ระบุกระดาษที่จะพิมพ์ตามชนิดของกระดาษ
[การตั้งค่า] > กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าประเภทกระดาษ]
ช่วยคุณเปลี่ยนประเภทกระดาษ เมื่อเรียกใช้ข้อมูลประเภทกระดาษจากอุปกรณ์ ให้คลิก [เรียกใช้ข้อมูลกระดาษ]
[การตั้งค่าแผ่นแทรก] > กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแผ่นแทรก]
ช่วยคุณกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับแผ่นแทรก
[+][-]
[แหล่งจ่ายกระดาษต้นฉบับ]
ระบุแหล่งจ่ายกระดาษสำหรับข้อมูลที่จะพิมพ์
[ประเภทกระดาษต้นฉบับ]
ระบุชนิดของกระดาษสำหรับข้อมูลที่จะพิมพ์
[ชื่อกระดาษ]
ระบุแหล่งกระดาษด้วยชื่อกระดาษ ชื่อกระดาษถูกบันทึกผ่าน Remote UI
ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้
ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่ากระดาษสำหรับแหล่งจ่ายกระดาษใน [ประเภทกระดาษ]
[แผ่นปก]
ระบุแหล่งจ่ายกระดาษหรือชนิดของกระดาษที่ใช้สำหรับปกเพื่อแทรกระหว่างแผ่นใส เมื่อเลือกชนิดของกระดาษต่างๆ ที่ลงทะเบียนไว้ในอุปกรณ์ คลิก [การตั้งค่า]
[แผ่นใส]
ระบุแหล่งจ่ายกระดาษหรือชนิดของกระดาษที่ใช้สำหรับแผ่นใส เมื่อเลือกชนิดของกระดาษต่างๆ ที่ลงทะเบียนไว้ในอุปกรณ์ คลิก [การตั้งค่า]
[รายละเอียดแถบชื่อ] > กล่องโต้ตอบ [รายละเอียดแถบชื่อ]
ช่วยคุณตั้งค่าตำแหน่งการพิมพ์บนกระดาษแถบชื่อ
[ข้อมูลแหล่งจ่ายกระดาษ] > กล่องโต้ตอบ [ข้อมูลแหล่งจ่ายกระดาษ]
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษที่ใส่ไว้ในแหล่งจ่ายกระดาษ สามารถดึงข้อมูลแหล่งจ่ายกระดาษจากอุปกรณ์โดย [เรียกใช้ข้อมูลแหล่งจ่ายกระดาษ]
[ทำสำเนาเอกสาร]
พิมพ์สำเนาหนึ่งฉบับของเอกสารเดียวกันจากแหล่งจ่ายกระดาษที่ระบุไว้หลายแห่ง
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์บนกระดาษหลายประเภทพร้อมกัน เช่น กระดาษคุณภาพสูงและกระดาษรีไซเคิล
[การตั้งค่า] > กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าทำสำเนาเอกสาร]
เลือกแหล่งจ่ายกระดาษที่จะใช้พิมพ์
[การตั้งค่าปกหน้า/หลัง] > กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าปกหน้า/หลัง]
แทรกปกหน้าและปกหลัง คุณสามารถตั้งค่าแหล่งจ่ายกระดาษของปกหน้าและปกหลังและกำหนดว่าจะให้มีการพิมพ์บนปกหรือไม่
[ป้อนกระดาษขนาดมาตรฐานแนวตั้ง]
ป้อนกระดาษขนาดมาตรฐานตามแนวตั้งเมื่อพิมพ์
[ป้อนกระดาษกำหนดเองแนวตั้ง]
ป้อนกระดาษขนาดกำหนดเองตามแนวตั้งเมื่อพิมพ์
[พิมพ์บนด้านอื่น]
หากคุณต้องการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านที่ป้อนด้วยตนเองลงในถาดอเนกประสงค์ ให้เลือกฟังก์ชั่นนี้เพื่อพิมพ์ลงบนกระดาษอีกด้าน
[คืนค่าเริ่มต้น]
เปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง