หน้า [การตั้งค่าพื้นฐาน]

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นการพิมพ์เบื้องต้นได้
คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าฟังก์ชันบางอย่างที่อธิบายในที่นี้ได้ ขึ้นอยู่กับไดรเวอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน
[ขนาดหน้า]
แสดงขนาดกระดาษของข้อมูลการพิมพ์ที่เตรียมไว้ในโปรแกรม
[ขนาดผลงาน]
ระบุขนาดจริงของกระดาษที่จะใช้พิมพ์ หากคุณเลือกขนาดที่แตกต่างจาก [ขนาดหน้า] ข้อมูลที่จะพิมพ์จะถูกขยายหรือย่อให้พอดีกับขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้เมื่อพิมพ์
[รายละเอียดพิมพ์ซอง] > กล่องโต้ตอบ [พิมพ์ซองจดหมาย]
ทำตามตัวช่วยสร้างเพื่อกำหนดการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์บนซอง
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้ที่พบบนแผ่นกระดาษที่แยกส่วนกัน
[ขนาดผลงาน]/[แหล่งจ่ายกระดาษ]/[ประเภทกระดาษ]/[การวางแนว]/[พิมพ์หมุน 180 องศา]
[จำนวนชุด]
ระบุจำนวนชุดที่ต้องการพิมพ์
[การวางแนว]
ระบุการวางแนวของข้อมูลที่จะพิมพ์
[เค้าโครงหน้า]
ระบุจำนวนหน้าที่จะพิมพ์บนกระดาษแต่ละแผ่น
[การเปลี่ยนขนาดด้วยตัวเอง]
ระบุอัตราการขยายหรือย่อสำหรับการพิมพ์
[ใช้ 1 ใน 1 สำหรับข้อมูลหน้าเดียว]
เมื่อพิมพ์หลายหน้าในแต่ละแผ่น ให้พิมพ์ข้อมูลหน้าเดียวบนกระดาษหนึ่งแผ่น
[1 ด้าน/2 ด้าน/การพิมพ์หนังสือ]
ระบุวิธีแสดงข้อมูลที่จะพิมพ์
[หนังสือ] > กล่องโต้ตอบ [รายละเอียดการตั้งค่าหนังสือ]
ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรายละเอียดการตั้งค่าการพิมพ์หนังสือ เช่น ขอบระหว่างหน้าหนังสือ การแก้ไขการเคลื่อนตำแหน่ง และกระดาษที่จะใช้
[+][-]
[การตั้งค่าการเย็บมุงหลังคา]
พิมพ์หนังสือเล่มเล็กแบบพับครึ่งและเย็บมุงหลังคา เมื่อตัดขอบเพื่อจัดตำแหน่งขอบของหน้ากระดาษ ให้เลือก [พับ + เย็บมุงหลังคา + ตัดขอบ]/[พับ + ตัดขอบ] แล้วตั้งค่า [การตั้งค่าการตัดขอบ] ในหน้า [การจัดชุด]
[ตำแหน่งเข้าเล่ม]
ตั้งค่าขอบกระดาษที่จะเย็บ
หากคุณเปลี่ยนแปลง [การวางแนว] ในหน้า [การตั้งค่าพื้นฐาน]/[ตั้งค่าหน้ากระดาษ] จะทำให้ [ตำแหน่งเข้าเล่ม] ถูกเปลี่ยนไปเป็นด้านซ้ายหรือด้านบน ความสัมพันธ์ของตำแหน่งขอบด้านยาว/ด้านสั้นจะยังคงอยู่
[ขอบเย็บกระดาษ] > กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าขอบเย็บกระดาษ]
ช่วยคุณตั้งค่าความกว้างของขอบเย็บกระดาษ
[เย็บเล่ม/เรียงชุด/กลุ่ม]
กำหนดลำดับของหน้าและกำหนดว่าจะเย็บหน้าหรือไม่เมื่อพิมพ์หลายสำเนา
เรียงชุด
กลุ่ม
เย็บเล่ม
Eco (ไม่ใช้ลวดเย็บ)
[+][-]
[โหมดสี]
สลับการพิมพ์สีและการพิมพ์สีดำและสีขาว สามารถตรวจหาได้โดยอัตโนมัติว่าจะพิมพ์เอกสารแต่ละหน้าแบบสีหรือแบบสีดำและสีขาวโดยเลือก [อัตโนมัติ [สี/ขาวดำ]]
[การตั้งค่าจำนวนสี] > กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าจำนวนสี]
ช่วยในการสลับไปมาระหว่างการพิมพ์สีและการพิมพ์สองสี
หากเลือก [สองสี] ให้ตั้งค่าสีที่จะใช้กับสีดำจาก [สีที่จะใช้กับสีดำ] ระบบจะพิมพ์ข้อมูลการพิมพ์ในส่วนที่ไม่มีข้อมูลสีแบบขาวดำ สำหรับส่วนที่มีข้อมูลสี ระบบจะพิมพ์ตามสีที่กำหนดไว้
[คืนค่าเริ่มต้น]
เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ทั้งหมดของไดรเวอร์กลับไปเป็นค่ามาตรฐาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง