ผลงานพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ

เค้าโครงหน้ากระดาษไม่ถูกต้อง

หากพื้นที่การพิมพ์บนหน้ากระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง หรือหากบางส่วนของพื้นที่การพิมพ์หายไป ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

สาเหตุ 1.

ไม่ได้ตั้งข้อมูลที่จะพิมพ์ไว้ในพื้นที่ที่สามารถพิมพ์ได้
การแก้ไข
ตรวจสอบพื้นที่ที่สามารถพิมพ์ได้ของอุปกรณ์ แล้วแก้ไขข้อมูลที่จะพิมพ์ในโปรแกรมที่ใช้

สาเหตุ 2.

การตั้งค่า [ขนาดผลงาน] ในหน้า [การตั้งค่าพื้นฐาน], [ตั้งค่าหน้ากระดาษ] หรือ [การตั้งค่าพิเศษ] ไม่ตรงกับขนาดจริงของกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์
การแก้ไข
ตรวจสอบว่าการตั้งค่า [ขนาดผลงาน] ตรงกับขนาดของกระดาษในเครื่องมือ

สาเหตุ 3.

ไม่ได้ตั้งค่าอัตราการขยายไว้อย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลที่จะพิมพ์
การแก้ไข
เปลี่ยนการตั้งค่าในหน้า [การตั้งค่าพื้นฐาน] หรือ [ตั้งค่าหน้ากระดาษ] > [การเปลี่ยนขนาดด้วยตัวเอง] > [การเปลี่ยนขนาด]

สาเหตุ 4.

การตั้งค่าขอบระหว่างหน้าหนังสือใหญ่เกินไป จึงมีพื้นที่ไม่เพียงพอบนหน้ากระดาษสำหรับงานพิมพ์
การแก้ไข
เปลี่ยนการตั้งค่าในหน้า [การจัดชุด] > [ขอบเย็บกระดาษ]

สาเหตุ 5.

ข้อมูลที่มีขนาดหน้าต่างกันจะพิมพ์ด้วยการพิมพ์แบบ 2 ด้านและชุดการเปลี่ยนขนาด
การแก้ไข
หากขนาดหน้ากระดาษของข้อมูลที่จะพิมพ์สำหรับด้านหน้าและด้านหลังแตกต่างกัน เค้าโครงหน้าของด้านหลังจะเปลี่ยนไปเพื่อให้ตรงกับขนาดของด้านหน้า
ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเลือก [ปิดใช้งาน] สำหรับ [การตั้งค่าอื่นๆ] > [การจัดคิวที่โฮสต์] ในหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]

บางส่วนของงานพิมพ์ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอ

สาเหตุ

โปรแกรมใช้ข้อมูลในรูปแบบ EMF ซึ่งเครื่องพิมพ์หน้ากระดาษไม่สามารถประมวลผลได้
การแก้ไข
ในหน้า [การจัดชุด] คลิก [การตั้งค่าขั้นสูง] แล้วเลือก [ปิด] จาก [การพักข้อมูล EMF]

การตั้งค่าไม่แสดงในผลงานพิมพ์

สาเหตุ

ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถเปิดใช้พร้อมกันได้จะถูกตั้งค่าในแอปพลิเคชันและไดรเวอร์
การแก้ไข
การตั้งค่าอาจจะแสดงในผลงานได้โดยตั้งค่าในไดรเวอร์เท่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง