การพิมพ์แบบโอเวอร์เลย์ไม่ทำงาน

ไม่สามารถพิมพ์แบบโอเวอร์เลย์ได้

สาเหตุ 1.

ความละเอียดของข้อมูลจะแตกต่างจากความละเอียดของไฟล์แบบฟอร์ม
การแก้ไข 1.
สำหรับไดรเวอร์ UFR II/LIPSLX/PCL6 เปลี่ยนความละเอียดตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) แสดงหน้า [คุณภาพ]
(2) คลิก [การตั้งค่าขั้นสูง] → เลือก [ความละเอียด]
(3) สำหรับ [ความละเอียด] ตั้งค่าความละเอียดเดียวกันกับของไฟล์แบบฟอร์ม
การแก้ไข 2.
สำหรับไดรเวอร์ PS3 เปลี่ยนความละเอียดตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) แสดงหน้า [คุณภาพ]
(2) สำหรับ [ความละเอียด] ตั้งค่าความละเอียดเดียวกันกับของไฟล์แบบฟอร์ม

สาเหตุ 2.

[สีดำและสีขาว] ได้ระบุไว้สำหรับ [โหมดสี] และมีการตั้งค่าแบบฟอร์มที่สร้างเป็นแบบสี
การแก้ไข
เปลี่ยน [โหมดสี] ในหน้า [การตั้งค่าพื้นฐาน] ให้เป็น [สี]

ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มโอเวอร์เลย์ที่เก็บไว้ก่อนหน้า

สาเหตุ

การตั้งค่าการพิมพ์แบบโอเวอร์เลย์กำหนดค่าไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
ตรวจสอบการตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) แสดงหน้า [ตั้งค่าหน้ากระดาษ]
(2) คลิก [ตัวเลือกหน้า]
(3) ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น แสดงหน้า [โอเวอร์เลย์]
(4) ตรวจสอบว่าเลือก [วิธีการประมวลผล] > [ใช้การพิมพ์โอเวอร์เลย์] แล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง