Karta [Základné nastavenia]

Môžete nastaviť základné funkcie tlače.
V závislosti od ovládača alebo zariadenia, ktoré používate, možno nebudete môcť nastaviť niektoré funkcie opísané v tomto dokumente.
[Formát strany]
Zobrazí veľkosť papiera tlačových údajov pripravených v aplikácii.
[Výstupný formát]
Určuje skutočnú veľkosť papiera, na ktorý sa bude tlačiť. Ak vyberiete veľkosť, ktorá sa líši od nastavenia [Formát strany], tlačové údaje sa zväčšia alebo zmenšia, aby sa pri tlači zmestili na nastavenú veľkosť strany.
[Podrobnosti o tlači obálok] > dialógové okno [Tlačiť obálku]
Pomocou sprievodcu nakonfigurujte nastavenia potrebné na tlač obálok.
Môžete nakonfigurovať nasledujúce nastavenia, ktoré sa nachádzajú na samostatných listoch.
[Výstupný formát]/[Zdroj papiera]/[Typ papiera]/[Orientácia]/[Otočiť tlačové údaje o 180 stupňov]
[Kópie]
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.
[Orientácia]
Určuje orientáciu tlačových údajov.
[Rozloženie strany]
Určuje, koľko strán sa má vytlačiť na každý hárok papiera.
[Manuálna mierka]
Určuje pomer zväčšenia alebo zmenšenia pri tlači.
[Pri údajoch na jednej stránke použiť 1 na 1]
Pri tlači viacerých strán na jeden hárok vytlačí na jeden hárok jednu stranu.
[Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr]
Určuje spôsob výstupu tlačových údajov.
[Brožúra] > dialógové okno [Podrobné nastavenia pre brožúru]
Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia tlače brožúr, ako napríklad úchyt, korekciu posunu a papier, ktorý sa má použiť.
[+][-]
[Nastavenie sedlového zošívania]
Vytlačí brožúru zloženú na polovicu a zošitú v strede. Pri orezávaní na zarovnanie okrajov strán vyberte položku [Zložiť, zošiť a orezať]/[Zložiť a orezať] a potom nastavte [Nastavenia orezania] na karte [Dokončenie].
[Miesto zošívania]
Nastaví okraja papiera na zviazanie.
Ak zmeníte položku [Orientácia] na karte [Základné nastavenia]/[Nastavenie strany], nastavenie [Miesto zošívania] sa zmení na ľavý alebo horný okraj. Vzťah pozície dlhého a krátkeho okraja sa zachová.
[Väzba] > dialógové okno [Nastavenia väzby]
Umožňuje nastaviť šírku väzby.
[Zošiť/Zoradiť/Zoskupiť]
Nastaví poradie strán a to, či sa pri tlači viacerých kópií majú strany zošívať.
Zoradiť
Zoskupiť
Zošitie
Eko (bez zošitia)
[+][-]
[Režim farieb]
Prepne medzi čiernobielou a farebnou tlačou. Ak chcete nastaviť automatické rozpoznávanie tlače každej strany v čiernobielom alebo farebnom režime, vyberte položku [Automaticky [Farebne/ČB]].
[Nastavenie počtu farieb] > dialógové okno [Nastavenie počtu farieb]
Umožňuje prepínať medzi plne farebnou tlačou a dvojfarebnou tlačou.
Ak vyberiete možnosť [Dve farby], nastavte farbu, ktorú chcete používať s čiernou farbou v [Farba, ktorá sa použije s čiernou]. Časti údajov tlače, pre ktoré neexistujú žiadne farebné údaje, sa vytlačia v čiernobielych odtieňoch, pričom časti, pre ktoré existujú farebné dáta, sa vytlačia v odtieňoch špecifikovanej farby.
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení tlače ovládača.

Príbuzné témy