Còpia de diversos originals en un full (N en 1)

Podeu copiar diverses pàgines d'originals en un sol full. Aquesta funció permet copiar amb menys quantitat de paper que l'original.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <N en 1>.
5
Seleccioneu com voleu disposar les pàgines i seleccioneu la mida de l'original i la mida del paper per fer la còpia.
Seleccioneu el nombre de pàgines que voleu disposar en un sol full de paper. També podeu modificar l'ordre de la disposició.
Per fer còpies a doble cara o per llegir originals a doble cara per fer-ne còpies a una cara, premeu <Opcions de doble cara>. Per a més informació sobre aquesta opció, vegeu "Còpies a doble cara" al pas 4 de les Operacions de còpia bàsiques.
Si premeu <Canviar> a <Mida d'original> podreu seleccionar la mida de l'original, i si premeu <Canviar> a <Mida de paper> podreu seleccionar la mida del paper.
6
Premeu <Bé> <Tancar>.
7
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
Tots els originals han de ser de la mateixa mida.
Si establiu <N en 1>, <Desplaçar> s'estableix automàticament en <Centre>.
6RFE-046