Desament d'una còpia d'un document enviat

Podeu desar una còpia d'un fax enviat en una destinació especificada prèviament (correu electrònic, servidor de fitxers, etc.). Segons quina sigui la destinació, la còpia del fax desat es converteix a un altre format de fitxer digital, com ara PDF. D'aquesta manera, els documents es mantenen ordenats i són fàcils de gestionar. Aquest mètode també ajuda a gestionar fàcilment els registres, ja que automàticament es crea una carpeta amb el nom del remitent o la data a la destinació especificada al servidor.
Algunes opcions, com ara la ubicació on es desa el document i el format de fitxer, entre d'altres, s'han de desar prèviament per poder fer servir aquesta funció. <Opcions de còpia de seguretat per document enviat>
No podeu dur a terme un enviament directe si establiu l'opció <Opcions de còpia de seguretat per document enviat> en <On>.
Aquesta opció canvia automàticament a <Off> en els casos següents: Torneu a especificar l'opció o retorneu-la al valor <On> com calgui.
En eliminar la destinació de còpia de seguretat de la llibreta d'adreces
En importar una llibreta d'adreces des de Remote UI (IU remot)
En rebre una llibreta d'adreces de <Device Information Distribution Settings>
Es desa una còpia d'un document encara que es produeixi un error d'enviament.
Segons el tipus de destinació, es poden aplicar les restriccions següents.
Correu electrònic: S'ha enviat un correu electrònic sense missatge.
Fax/I-Fax: El fax enviat no es pot desar com a fitxer electrònic.
No es pot especificar una destinació de <Personal Address List> com a destinació.
Especificació de diverses destinacions, incloent-hi una destinació de fax
Podeu desar una còpia d'un document enviat enviant-la a diverses destinacions que incloguin una destinació de fax a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Per mostrar les destinacions de fax a la pantalla de funcions bàsiques de lectura, cal establir <Enable Fax in Scan and Send Function> en <On>. <Mostrar funció de fax>

Noms de carpetes i de fitxers

Podeu seleccionar <Informació del remitent>, <Data> o <Off> per categoritzar els noms de les carpetes. <Opcions de còpia de seguretat per document enviat>
Els noms de fitxer s'especifiquen amb la data i l'hora d'enviament, el número de treball, la informació del remitent, la informació de destinació i la informació del resultat.
Exemple: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Informació del remitent
En les següents situacions es mostra informació relacionada amb el remitent.
Sender Name: Quan l'opció <Nom de remitent> està establerta en <Amb opcions>
User Name: Quan l'opció <Nom de remitent> està establerta en <Sense opcions> i l'usuari s'autentica
Nom de línia: Quan l'opció <Nom de remitent> està establerta en <Sense opcions>, l'usuari no s'autentica i el nom d'usuari està desat per a la línia utilitzada per enviar el fax
Telephone Number: Quan l'opció <Nom de remitent> està establerta en <Sense opcions>, l'usuari no s'autentica i el número de telèfon de l'usuari s'emmagatzema, però el nom d'usuari no està desat per a la línia utilitzada per enviar el fax
----: Quan la informació anterior no està disponible
Informació de destinació
En les situacions següents es mostra informació relacionada amb la destinació.
Nom de la unitat de destinació: Quan el nom de la unitat de destinació està disponible
Telephone Number: Quan el nom de la unitat de destinació no està disponible
Nom de destinació del primer enviament correcte: Quan es duu a terme una transmissió de difusió seqüencial
57HJ-05C