Comprovació de la quantitat de consumibles restants

Quan premeu , es mostra la pantalla Monitor estat, que us permet comprovar el nivell de tòner o altres indicacions d'estat.
CONSELLS
Podeu comprovar la quantitat restant de consumibles des de Remote UI (IU remot). Comprovació de l'estat de l'equip

Comprovació del nivell restant de tòner

Es recomana comprovar el nivell restant de tòner abans d'imprimir un treball gran per determinar si cal preparar un cartutx de tòner nou.
Premeu <Consumibles/Altres> per comprovar el nivell restant de tòner.

Comprovació de la quantitat restant de grapes

Es recomana comprovar la quantitat restant de grapes abans de fer un gran nombre de quaderns per determinar si cal preparar un cartutx de grapes nou.
Premeu  <Consumibles/Altres>  comproveu la quantitat restant de grapes.

Comprovació de l'estat detallat dels consumibles

Comproveu l'estat detallat dels consumibles.
Premeu  <Consumibles/Altres>  <Check Consumables>.

La pantalla <Toner>

<Item>, <Item Name>, <Status> i <Remaining Days> es mostren.

La pantalla <Other>

<Item>, <Item Name> i <Status> es mostren.
<Remaining Days> mostra el nombre esperat de dies restants fins que es requereix la substitució, en funció de l'ús passat.
Encara quan es mostra <Needs Replacement> a <Remaining Days>, no realitzeu la substitució fins que es mostri un missatge que us indiqui que substituïu els consumibles a l'àrea d'exhibició d'estat (a la part inferior de la pantalla del tauler tàctil).
El mesurament de <Remaining Days> no es completa durant un temps després de la posada en funcionament de l'equip i es visualitza <1 year or more> durant aquest temps. Els dies restants que es mostren després d'aquest temps poden ser extremadament petits de manera temporal.
57HJ-0J8