Ajustar la densitat estàndard

Si la densitat no millora després d'ajustar-la, seguiu el procediment següent per corregir-lo.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Ajustar densitat estàndard>.
2
Ajusteu la densitat estàndard.
S'ajusta la densitat total del material imprès, incloses les àrees omplertes, text, línies i densitats intermèdies. Aquesta configuració s'hauria d'utilitzar principalment per ajustar la densitat màxima.
3
Premeu <Acceptar>.
6RFE-0K5