Configuració del mode de prevenció contra l'entelament

Si feu servir l'equip en un entorn on la humitat és baixa, pot ser que el tòner s'apliqui una mica en una àrea on se suposa que no s'hauria d'imprimir res (àrea blanca). Aquest problema es pot resoldre si s'estableix <Mode de prevenció d'entelament> en <On>.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Processament especial>  <Mode de prevenció d'entelament>.
2
Seleccioneu el mode i premeu <Bé>.
Establiu <Mode 1> o <Mode 2>. Si s'ha establert <Mode 1>, els efectes de correcció seran més dèbils, al contrari que si s'estableix <Mode 2>. No obstant això, la densitat del tòner en la impressió pot ser inferior si s'estableix <Mode 2>.
6RFE-0K2