Elements de llibreta d'adreces

En aquesta secció es descriu cada columna de la llibreta d'adreces. Consulteu aquesta secció quan editeu fitxers CSV.
Capçalera
Nom de capçalera
Obligatori
Notes
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Valor fix
# CharSet: UTF-8
Valor fix
# dn: fixed

(Obligatori per a botó d'accés ràpid Llibreta d'adreces)
Indica que el nom de destinació es gestiona com un botó d'accés ràpid. L'entrada només és obligatòria quan la destinació d'importació és un botó d'accés ràpid Llibreta d'adreces.
S'afegeix quan s'exporta d'un botó d'accés ràpid Llibreta d'adreces; per tant, no cal tornar a afegir aquest element quan s'importa.
# SubAddressBookName: Nom de llibreta d'adreces
Introduïu el nom de la llibreta d'adreces després dels dos punts (:), amb un espai entremig. Si la llibreta d'adreces no té nom, deixeu un espai en blanc després dels dos punts (:).
# DB Version: 0x010a
Valor fix
# Crypto Version: 2
No
Deixeu aquesta secció en blanc si esteu creant un nou fitxer CSV de llibreta d'adreces.
# Crypto Attribute: pwd
No
Deixeu aquesta secció en blanc si esteu creant un nou fitxer CSV de llibreta d'adreces.
La presència de l'element "Crypt" a la capçalera indica que l'atribut de contrasenya està xifrat. No obstant això, quan introduïu aquesta informació en un fitxer CSV acabat de crear o quan editeu l'atribut pwd d'un fitxer CSV exportat, el xifratge no es pot efectuar d'una manera que l'equip pugui descodificar correctament. En aquests casos, elimineu la part que correspongui de la capçalera.
Body
Nom d'atribut
Descripció
Obligatori
Notes
objectclass
Classe d'objecte (tipus de destinació)
Indica el tipus de destinació. L'atribut obligatori varia segons aquest valor. Introduïu una d'aquestes opcions.
Per a correu electrònic: email
Per a fax G3: g3fax
Per a IP fax: ipfax
Per a fax: ipfax
Per a servidor de fitxers (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Per a grups: groupfids
cn
Nom de destinació
No
Introduïu un codi de caràcters UTF-8. Si no, el nom de destinació queda en blanc.
cnread
Alfabet fonètic
No
Es mostra com a "fonètic" si l'idioma de la pantalla s'ha establert en "japonès".
cnshort
Nom de botó d'accés ràpid
No
Introduïu un codi de caràcters UTF-8. Si no, el nom del botó d'accés ràpid queda en blanc.
subdbid
Número de llibreta d'adreces
No
Especifiqueu quina llibreta d'adreces voleu importar a Remote UI (IU remot). No és obligatori quan s'escriu en un fitxer CSV.
mailaddress
Adreça de correu electrònic

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de correu electrònic i I-fax.
dialdata
Número de fax

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de fax. No obstant això, no és obligatori si la destinació és un IP fax que utilitza una adreça URI.
uri
L'URI utilitzada amb un IP fax

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Només es pot utilitzar per a destinacions d'IP fax. Aquest atribut és obligatori si no especifiqueu el número de fax per a un IP fax.
En cas d'una destinació d'IP fax que utilitza una adreça URI, també cal que especifiqueu l'"indicador URI" (vegeu a continuació).
url
Nom d'amfitrió de destinació del servidor de fitxers

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de servidor de fitxers. Només podeu fer servir lletres i símbols.
path
Camí del fitxer per a la destinació del servidor de fitxers
No
Només podeu fer servir lletres i símbols.
protocol
Protocol

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de servidor de fitxers. Introduïu una d'aquestes opcions.
Per a SMB: smb
Per a FTP: ftp
Per a WebDAV: addonprotocol0225
username
Nom d'usuari utilitza quan inicieu sessió en una destinació de servidor de fitxers

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de servidor de fitxers FTP. L'ID d'usuari és obligatori per iniciar sessió en una destinació per enviar fitxers i, per tant, també és obligatori per a destinacions per enviar fitxers que utilitzin autenticació, com ara SMB i WebDAV.
pwd
Contrasenya utilitzada quan inicieu sessió en una destinació de servidor de fitxers
No
Aquest atribut és obligatori per a destinacions per enviar fitxers que utilitzen autenticació.
member
Un membre d'una destinació de grup

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori per a destinacions de grup.
indxid
Un número de sèrie assignat a una destinació
Aquest atribut és obligatori si la destinació d'importació és un botó d'accés ràpid Llibreta d'adreces. Aquest número serà el número del botó d'accés ràpid. En la resta de casos, introduïu un número comprès entre el 201 i el 1.800.
enablepartial
Opció per dividir dades quan s'envia un correu electrònic
No
Introduïu "on" o "off".
sub
Subadreça d'una destinació de servidor de fitxers
No
faxprotocol
Protocol de fax
No
Introduïu una d'aquestes opcions.
g3
ecm
ecm
Indica l'ús d'ECM.
No
Introduïu "on" o "off".
txstartspeed
Velocitat de transmissió inicial d'enviament de fax
No
Introduïu una d'aquestes opcions.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Mode de comunicació de fax
Opció relacionada amb l'enviament internacional
No
Introduïu una d'aquestes opcions.
Per a línia PSTN nacional: domestic
Per a línia PSTN internacional 1: international1
Per a línia PSTN internacional 2: international2
Per a línia PSTN internacional 3: international3
lineselect
Línia de fax seleccionada
No
Introduïu una d'aquestes opcions. Si no, s'utilitza "auto".
Per a les línies d'1 a 4: line1, line2, line3 o line4
Per a l'especificació automàtica de línies: auto
uricommode
Mode de comunicació d'IP fax

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest és el modo de comunicació seleccionat per a IP faxos. Aquest atribut és obligatori si utilitzeu IP fax i feu un enviament a una destinació de fax.
Introduïu una de les opcions següents.
Per a G3: ip_g3
Per a intranet: ip_lsv
Per a porta d'enllaç VoIP: ip_gw
uriflag
L'indicador per a l'URI utilitzada amb un IP fax

(obligatori per a determinats tipus de destinacions)
Aquest atribut és obligatori si la destinació és un IP fax i utilitzeu una adreça URI en comptes d'un número de fax. Introduïu "TRUE" o bé "FALSE". Si utilitzeu una adreça URI, introduïu "TRUE".
pwdinputflag
Configuració de sol·licitud de contrasenya en cada transmissió
No
Introduïu "on" o "off".
ifaxmode
Mode I-fax (simple/complet)
No
Introduïu "simple" o bé "full".
transsvcstr1
Cadena de text del servei de repetició I-fax 1
No
Introduïu 40 caràcters alfanumèrics i símbols com a màxim.
transsvcstr2
Cadena de text del servei de repetició I-fax 2
No
Introduïu 16 caràcters alfanumèrics i símbols com a màxim.
ifaxdirectmode
Enviament directe d'I-fax
No
Introduïu "on" o "off".
documenttype
Tipus de document I-fax
No
Introduïu una d'aquestes opcions.
Per enviar en color: cl
Per enviar en blanc i negre: bw
bwpapersize
Mida de paper permesa quan s'envia un I-fax
No
bwcompressiontype
Format de compressió utilitzat quan s'envia un I-fax
No
bwpixeltype
Espai de color permès quan s'envia un I-fax
No
bwbitsperpixel
Recompte de bits permès quan s'envia un I-fax
No
bwresolution
Resolució permesa quan s'envia un I-fax
No
clpapersize
Mida de paper permesa quan s'envia un I-fax a color
No
clcompressiontype
Format de compressió utilitzat quan s'envia un I-fax a color
No
Fix com a "jpeg".
clpixeltype
Espai de color permès quan s'envia un I-fax a color
No
Fix com a "rgb".
clbitsperpixel
Recompte de bits permès quan s'envia un I-fax a color
No
Fix com a "8".
clresolution
Resolució permesa quan s'envia un I-fax a color
No
accesscode
Codi d'accés
No
Introduïu fins a set números.
uuid
Un UUID per identificar una destinació
No
Aquest element no és necessari quan es crea un nou fitxer CSV.
cnreadlang
Codi de caràcter d'alfabet fonètic
No
Es mostra com a "fonètic" si l'idioma de la pantalla s'ha establert en "japonès". Introduïu el codi d'idioma que voleu utilitzar. Per a japonès (SJIS), introduïu "ja".
enablesfp
No utilitzat
No
Aquest element no s'utilitza i, per tant, no cal introduir-lo.
memberobjectuuid
S'utilitza per a la Llista d'adreces personals/Llista d'adreces de grup d'usuaris
No
loginusername
S'utilitza per a la Llista d'adreces personals/Llista d'adreces de grup d'usuaris
No
logindomainname
S'utilitza per a la Llista d'adreces personals/Llista d'adreces de grup d'usuaris
No
usergroupname
S'utilitza per a la Llista d'adreces personals/Llista
d'adreces de grup d'usuaris
No
personalid
S'utilitza per a la Llista d'adreces personals/Llista d'adreces de grup d'usuaris
No
6RFE-0CW