Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)

Podeu establir l'àmbit d'ús compartir de dades per sincronitzar i gestionar els equips que voleu sincronitzar. També podeu eliminar dades d'usuaris i fer còpies de seguretat/restauracions de dades de sincronització. Aquesta operació només és per a un equip servidor o un equip servidor/client.
1
Inicieu Remote UI (IU remot). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Synchronize Custom Settings (Server)] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Efectueu l'operació que vulgueu a la pantalla [Synchronize Custom Settings (Server)].
[User Data]
Podeu eliminar o actualitzar les dades d'usuari que es poden exportar des de l'equip servidor.
[Delete User Data]
Elimina les dades d'usuaris mitjançant la cerca d'un nom d'usuari o un ID de grup. Cerqueu amb les condicions de cerca en blanc per mostrar totes les dades d'usuaris.
Si s'inicia la sincronització d'opcions personalitzades (client), les dades de l'equip servidor tenen prioritat quan se sincronitzin les dades d'usuari desades tant a l'equip servidor com als equips client. Per utilitzar les dades d'usuari d'un equip client connectat, elimineu les dades d'usuari corresponents de l'equip servidor amb aquesta opció abans d'iniciar la sincronització d'opcions personalitzades (client).
[Prepare for User Data Export]
Si l'adreça del servidor de tant l'equip servidor/client com la destinació de connexió per a la sincronització de l'opció personalitzada (client) és localhost:8443, podeu especificar els noms d'usuari i ID de grup a l'equip servidor/client i establir les dades d'usuari i les dades de grup als equips client perquè coincideixin amb els de l'equip servidor. A més a més, durant els 15 minuts posteriors a la correcta execució d'aquesta funció, podeu utilitzar algunes funcions d'importació i exportació, encara que la sincronització d'opcions personalitzada (client) estigui en curs. Condicions per eliminar restriccions en les opcions d'importació/exportació i altres elements
A la pantalla de preparació d'exportació de dades d'usuari, si feu clic a [Search] sense introduir cap nom d'usuari o ID de grup d'usuaris, es mostraran tots els noms d'usuaris i ID de grups d'usuaris.
El nombre màxim de noms d'usuaris i ID de grups d'usuaris que es pot seleccionar és el següent. Tingueu present que els usuaris que han iniciat la sessió per mitjà de la pantalla tàctil estan inclosos al recompte.
Usuaris: 500
Grups d'usuaris: 50
Es recomana que cap usuari iniciï sessió durant el període entre la correcta execució de [Prepare for User Data Export] i la finalització de l'exportació de dades d'usuaris. Si s'efectua l'exportació després que un usuari no especificat a [Prepare for User Data Export] iniciï sessió després de la correcta finalització de [Prepare for User Data Export], les dades d'usuari especificades a [Prepare for User Data Export] es poden sobreescriure.
[Device]
Us permet consultar la informació del dispositiu que s'està sincronitzant i establir l'abast de l'ús compartit de les dades.
[Confirm Device Information]
Mostra [Device Name], [Serial Number] i [Location] dels equips sincronitzats. Els equips també es poden filtrar.
[Data Sharing Details]
Establiu si voleu compartir les dades sincronitzades amb tots els equips o si voleu retenir les opcions en equips individuals sense ús compartit. Per obtenir informació sobre els elements que se sincronitzen quan s'ha establert l'opció [Device-Specific (Not Shared)] per a tots els elements, vegeu Llista dels elements personalitzables.
Si es canvia aquesta opció de [Shared across All Devices] a [Device-Specific (Not Shared)] després d'iniciar l'operació, les dades compartides se sincronitzen a tots els equips abans de canviar. (Tots els equips tindran les mateixes dades al principi quan es canviï l'opció.)
Si es canvia aquesta opció de [Device-Specific (Not Shared)] a [Shared across All Devices] després d'iniciar l'operació, les dades de cada equip s'inicialitzen abans de la sincronització.
Les opcions dels botons compartits també s'inicialitzen quan es canvia aquesta opció de [Device-Specific (Not Shared)] a [Shared across All Devices].
Les opcions predeterminades de treball i l'historial d'opcions dels usuaris que hi ha registrats a l'equip servidor s'inicialitzen quan se selecciona [Device-Specific (Not Shared)] per a [Data Sharing Details]. Torneu a configurar aquestes opcions si se n'havien canviat els valors predeterminats.
[Server]
Us permet crear periòdicament dades de replicació en una altra impressora multiús de Canon per gestionar les dades de l'equip servidor i fer-ne una còpia de seguretat.
Diferència entre replicació i còpia de seguretat
La replicació comporta l'enviament periòdic i automàtic de dades replicades a l'equip establert com a destinació de replicació.
La còpia de seguretat us permet desar les darreres dades emmagatzemades a l'equip servidor. Les dades es poden desar en un servidor SMB de la xarxa i al disc dur de l'equip que funciona com a equip servidor.
[Replication]
Us permet copiar periòdicament en una impressora multiús de Canon les dades de sincronització emmagatzemades a l'equip servidor. Especifiqueu una impressora multiús de Canon de la mateixa xarxa com a destinació. Quan les opcions de replicació són correctes, la replicació s'executa a les hores que s'especifiquen a continuació.
Quan s'inicia la replicació
A l'interval establert a la pantalla de replicació
Quan les dades actualitzades superen el nombre especificat
Quan es reinicia un equip en què s'ha iniciat la sincronització d'opcions personalitzades (client)
En substituir un equip servidor que hagi executat la funció de replicació, atureu la replicació abans de substituir-lo. Per a més informació, vegeu Canvi de l'equip servidor (equip servidor/client) (quan s'estableix la replicació).
No es poden utilitzar les funcions de còpia de seguretat i restauració mentre s'està executant la funció de replicació. Atureu la replicació abans d'executar una còpia de seguretat.
L'opció [Interval:] de la funció de replicació especifica l'interval en què s'executarà la funció de replicació i no garanteix l'hora en què es farà la còpia de seguretat. Si no es pot connectar amb la destinació de replicació per la xarxa, les dades no es replicaran fins a la propera replicació.
[Recovery Using Replicated Data]
Utilitzeu dades replicades emmagatzemades en una altra impressora multiús de Canon per restaurar l'equip servidor.
Es recomana que atureu la replicació a la pantalla d'opcions de replicació abans de dur a terme la recuperació amb dades replicades.
Quan dugueu a terme la recuperació amb dades replicades, comproveu que l'hora en què es van replicar les dades indicada al quadre de diàleg de confirmació sigui l'hora prevista i seleccioneu [Yes].
[Back Up]
Us permet fer còpies de seguretat de les dades de sincronització desades a l'equip servidor. Podeu seleccionar [Device] o [Network] com a destinació per desar les dades de la còpia de seguretat.
Les dades de la copia de seguretat desades a [Device] no es poden restaurar si es produeix un error amb el disc dur.
[Restore]
Us permet restaurar les dades de la sincronització de les quals s'hagi fet còpia de seguretat.
4
Reinicieu l'equip per iniciar la sincronització. Apagar/reiniciar l'equip
Aquesta operació no és necessària per a l'equip servidor.
Les copies de seguretat de les dades desades al [Device] s'eliminen automàticament quan es porta a terme la següent còpia de seguretat, restauració, replicació o recuperació de les dades replicades. (Les dades s'eliminen fins i tot si l'operació de còpia de seguretat/restauració s'efectua per a una destinació de xarxa.)
Quan es du a terme una recuperació/restauració amb dades duplicades en un equip amb diferents opcions de xarxa (com ara l'adreça d'IP o el nom d'amfitrió) que canviaran en un equip servidor, la sincronització d'opcions no es pot dur a terme perquè les opcions de xarxa difereixen i, per tant, les dades modificades durant aquest període no poden quedar reflectides. En canviar a un equip servidor nou, es recomana que utilitzeu les mateixes opcions de xarxa que les de l'equip servidor antic.
Canvi de l'àmbit d'ús compartit de dades després que s'hagi iniciat la sincronització
Per canviar l'àmbit d'ús compartit de dades després que s'hagi iniciat la sincronització, atureu la sincronització en tots els equips client, canvieu l'àmbit d'ús compartit i, a continuació, torneu a iniciar aquesta sincronització. Inici de la sincronització d'opcions
Si les dades d'un equip client concret difereixen de les de l'equip servidor
Si les dades se sincronitzen correctament en diversos equips client però no se sincronitzen en un de concret, seguiu les instruccions que es mostren al tauler de control. Solucions per a cada missatge
Si les dades d'un equip client concret difereixen de les de l'equip servidor però no es mostra cap missatge, esborreu la informació d'opcions d'usuari i torneu a iniciar la sessió. (Eliminació de la informació de configuració de l'usuari) Si es mostra el missatge <Sincronitzar opcions personalitzades: Rein. sessió per sincronitzar.> en iniciar la sessió, torneu-la a iniciar.
Comproveu si la replicació s'executa periòdicament.
Les dades replicades poden no enviar-se per diversos motius, com ara perquè hi hagi un problema de connexió de xarxa amb la destinació de replicació, l'equip especificat com a destinació de replicació estigui apagat o s'hagi modificat la informació d'autenticació. Inicieu la sessió a Remote UI (IU remot) com a administrador, seleccioneu [Synchronize Custom Settings (Server)] [Server] feu clic a [Replication] consulteu el missatge mostrat.
Si la replicació s'ha executat correctament apareix el missatge següent.
[Waiting for replication... To change the [Destination Device for Replication], first perform [Stop Replication], then change device. Last Replication : <yyyy/mm/dd hh:mm>]
Si la replicació no s'ha executat correctament apareix el missatge següent.
[Could not perform replication after <yyyy/mm/dd hh:mm> because an error occurred. Check the settings for [Destination Device for Replication] and the status of the destination device.]

Si es produeix un error en iniciar la replicació

Si la replicació no s'executa correctament en iniciar-se, apareixen els missatges següents.
[The [Address] is incorrect.]
En aquest cas, comproveu si l'equip establert com a destinació de replicació està connectat a la mateixa xarxa.
[The authentication information is incorrect.]
En aquest cas, comproveu si l'ID d'administrador del sistema i la contrasenya de l'equip establert com a destinació de replicació s'han establert correctament.
[A device that cannot be used as the destination for replication is set. Select a different device.]
En aquest cas, comproveu l'estat de xarxa de l'equip establert com a destinació de replicació. Un equip no es pot establir com a destinació de replicació en els casos següents.
Si l'equip ha iniciat una sincronització d'opcions personalitzades (servidor)
Si s'ha establert un altre servidor com a destinació de replicació
Si la versió de l'equip és antiga
Si s'ha activat <Gestió d'ID de departaments> a l'equip

Si es mostra un codi d'error

Si es produeix un problema durant la còpia de seguretat/restauració de dades, es mostra un codi d'error a la pantalla un cop s'ha executat la còpia de seguretat i al camp de resultat del registre de l'execució. La causa de cada codi d'error s'indica a continuació.
DBBU01
No s'ha pogut generar el fitxer de còpia de seguretat (dispositiu).
DBBU05
No s'ha pogut generar el fitxer de còpia de seguretat (xarxa).
DBBU06
No s'ha pogut generar el fitxer de còpia de seguretat per manca d'espai lliure.
DBBU08
No es pot trobar la destinació de xarxa.
DBBU07
No es pot accedir a la destinació de xarxa.
DBBU02
No s'han pogut desar les dades de còpia de seguretat.
DBRS01
No s'han pogut restaurar les dades des de l'equip.
DBRS02
No s'han pogut restaurar les dades des de la destinació de xarxa.
DBRS08
No es pot trobar la destinació de xarxa.
DBRS07
No es pot accedir a la destinació de xarxa.
Si es mostra DBBU02 o DBRS02, és possible que s'hagi produït un error per una causa no identificada. Comproveu el següent.
Si les opcions s'han introduït correctament
Els privilegis d'accés al servidor SMB
L'entorn de xarxa
57HJ-0CW