Bezpečnostní opatření při přemisťování stroje

Stroj je těžký. Při přemisťování stroje přijměte předem následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili poraněním či jiným nehodám.
Přemístění stroje předem konzultujte s místním autorizovaným prodejcem Canon.
Stroj před přemístění vypněte, odpojte napájecí kabel a všechny kabely rozhraní. Pokud přemístíte stroj bez těchto příprav, může dojít k poškození kabelů rozhraní nebo napájecího kabelu a případnému následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Zařízení nepřenášejte, pokud je nasazen volitelný modul zásobníků nebo jednotka podávání ze zásobníků. Pokud tak učiníte, může dojít k defektu nebo poranění. V instalačních příručkách k těmto volitelným zařízením je popsáno, jak je odstranit.
Stroj při přemisťování na nové místo držte správně podle vyobrazení na následujících obrázcích. V případě nesprávného držení může dojít k pádu a zranění.
Stroj smí přemisťovat nejméně tři osoby.
Chcete-li zabránit poškození či defektu, postupujte následujícím způsobem.
Vytáhněte zásuvku na papír.
Odstraňte všechna volitelná zařízení.
Před přemístěním stroje zkontrolujte, zda jsou zavřené kryty hlavní jednotky a víceúčelová přihrádka.
6RE1-0JE