Zadání podrobných nastavení synchronizace (Serverový stroj nebo serverový/klientský stroj)

Za účelem synchronizace a správy synchronizace strojů můžete nastavit rozsah sdílení dat. Můžete také smazat uživatelská data a zálohovat/obnovit data synchronizace. Toto nastavení je určeno pouze pro serverový stroj nebo serverový/klientský stroj.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Synchronize Custom Settings (Server)] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Proveďte požadovanou operaci na obrazovce [Synchronize Custom Settings (Server)].
[User Data]
Uživatelské údaje, které lze exportovat ze zařízení serveru, můžete odstranit nebo aktualizovat.
[Delete User Data]
Smaže uživatelská data prostřednictvím vyhledávání uživatele nebo ID skupiny. Pro zobrazení všech uživatelských dat ponechte při hledání pole pro vyhledávání prázdné.
Pokud je spuštěna synchronizace vlastního nastavení (klient), data na serveru jsou při synchronizaci uživatelských dat na serveru a v klientských počítačích upřednostněna. Chcete-li použít uživatelská data na připojeném klientském stroji, ještě před spuštěním synchronizace vlastního nastavení smažte odpovídající uživatelská data ze serverového stroje s tímto nastavením.
[Prepare for User Data Export]
Pokud je adresa serveru serverového i klientského stroje a místo určení připojení pro vlastní nastavení synchronizace (klient) localhost:8443, můžete zadat uživatelská jména a ID skupiny na serverovém/klientském stroji a nastavit uživatelská data a data skupiny na klientských strojích tak, aby odpovídala nastavením serverového stroje. Navíc můžete po dobu 15 minut po úspěšném spuštění této funkce používat některé funkce importu a exportu i přes to, že probíhá synchronizace vlastního nastavení (klient). Podmínky pro odstranění omezení importu/exportu nastavení a dalších položek
Pokud na obrazovce přípravy exportu uživatelských dat kliknete na [Search] bez zadávání uživatelského jména nebo ID skupin uživatelů, zobrazí se všechna uživatelská jména a ID skupin uživatelů.
Maximální počet uživatelských jmen a ID skupin uživatelů, které lze vybrat, je následující. Vezměte na vědomí, že uživatelé, kteří jsou přihlášeni přes displej dotekového panelu, se započítávají do součtu.
Uživatelé: 500
Skupiny uživatelů: 50
Doporučujeme, aby se žádní uživatelé nepřihlašovali během doby mezi úspěšným spuštěním [Prepare for User Data Export] a dokončením exportu uživatelských dat. Pokud je export proveden poté, co se přihlásí uživatel nezadaný v [Prepare for User Data Export], může dojít k přepsání následujícího úspěšného dokončení [Prepare for User Data Export] a uživatelských dat zadaných v [Prepare for User Data Export].
[Device]
Umožňuje zkontrolovat údaje zařízení, které jsou synchronizované a nastavit rozsah sdílení dat.
[Confirm Device Information]
Zobrazí [Device Name], [Serial Number], a [Location] synchronizovaných strojů. Výběr strojů je také možné filtrovat.
[Data Sharing Details]
Nastavte, zda chcete sdílet synchronizovaná data se všemi stroji, nebo zda chcete zachovat nastavení jednotlivých strojů bez sdílení. Více informací o položkách, které jsou synchronizované, pokud je volba [Device-Specific (Not Shared)] nastavená u všech strojů, naleznete v části Seznam položek, které je možno personalizovat.
Pokud se po spuštění operace toto nastavení změní z [Shared across All Devices] na [Device-Specific (Not Shared)], sdílená data jsou synchronizována na všech strojích před přepnutím. (Pokud je nastavení přepnuto, všechny stroje budou mít na počátku stejná data.)
Pokud se po spuštění operace toto nastavení změní z [Device-Specific (Not Shared)] na [Shared across All Devices] data v každém stroji jsou inicializována před synchronizací.
Nastavení sdílených tlačítek se také inicializují, pokud je toto nastavení změněno z [Device-Specific (Not Shared)] na [Shared across All Devices].
Výchozí nastavení úlohy a historie nastavení uživatelů uložených v serverovém stroji se inicializují, je-li vybrána možnost [Device-Specific (Not Shared)] v části [Data Sharing Details]. Pokud se tato nastavení změnila z výchozích hodnot, nakonfigurujte je znovu.
[Server]
Umožňuje pravidelně vytvářet replikaci dat na jinou multifunkční tiskárnu Canon za účelem správy dat serveru a zálohování dat serveru.
Rozdíly mezi replikací a zálohováním
Replikace zahrnuje pravidelné odesílání replikovaných dat do zařízení nastaveného automaticky jako umístění replikace.
Zálohování umožňuje ukládat nejnovější data uložená na serveru. Data lze uložit na server SMB na síti navíc k pevnému disku stroje pracujícímu jako server.
[Replication]
Umožňuje pravidelně kopírovat data synchronizace uložená na serveru do multifunkční tiskárny Canon. Zadejte multifunkční tiskárnu Canon na stejné síti jako umístění. Pokud je nastavení replikace správné, replikace je provedena v následujících časech.
Po spuštění replikace
V intervalu nastaveném na obrazovce replikace
Když aktualizovaná data překročí určené číslo
Když je restartováno zařízení se spuštěnou synchronizací vlastního nastavení (klient)
Při výměně serveru, který spustil funkci replikace, před výměnou serveru replikaci zastavte. Další informace viz Změna serveru (server/klient) (po nastavení replikace).
Funkce zálohování a obnovení nelze použít při spuštění funkce replikace. Před spuštěním zálohování zastavte replikaci.
Nastavení [Interval:] funkce replikace určuje interval pro spuštění funkce replikace a nezaručuje dobu, po kterou budou data zálohována. Pokud nelze umístění replikace připojit pomocí sítě, data nebudou replikována až do další replikace.
[Recovery Using Replicated Data]
K obnovení serveru použijte replikovaná data uložená v jiné multifunkční tiskárně Canon.
Před provedením obnovení pomocí replikovaných dat doporučujeme zastavit replikaci na obrazovce nastavení.
Při provádění obnovení pomocí replikovaných dat potvrďte, že čas, ve který byla data replikována, uvedený v dialogu potvrzení odpovídá očekávanému času, a vyberte [Yes].
[Back Up]
Umožňuje zálohovat data synchronizace, uložená na serverovém stroji. Jako místo určení pro uložení zálohovaných dat můžete vybrat [Device] nebo [Network].
Zálohovaná data, uložená do [Device], nebude možné obnovit v případě selhání pevného disku.
[Restore]
Umožňuje obnovení zálohovaných dat ze synchronizace.
4
Před zahájením synchronizace restartujte stroj. Vypnutí/restartování stroje
Tato operace není nutná pro serverový stroj.
Jakmile bude provedena další operace zálohování/obnovení/replikace/zotavení dat z replikace, dojde k automatickému smazání dat zálohovaných do [Device]. (Data budou smazána i v případě, že je další operace zálohování/obnovení provedena do síťového místa určení.)
Když je v zařízení s odlišným nastavením sítě, které bude změněno na server, provedeno obnovení/zotavení pomocí replikovaných dat, synchronizaci nastavení nelze provést, protože se nastavení sítě liší a změna dat během tohoto období se nemůže projevit. Při změně na nový server doporučujeme použít stejné nastavení sítě jako u starého serveru.
Změna rozsahu sdílení dat po zahájení synchronizace
Chcete-li změnit rozsah sdílení dat a synchronizace již byla spuštěna, zastavte synchronizaci na všech klientských strojích, změňte rozsah sdílení a znovu spusťte synchronizaci na všech klientských strojích. Zahájení nastavení synchronizace
Pokud se data v určitém klientském stroji liší od serverového stroje
Pokud se data správně synchronizují v několika klientských strojích, ale v určitém klientském stroji se nesynchronizují, postupujte podle pokynů zobrazených na ovládacím panelu. Řešení ke každé zprávě
Pokud se data v určitém klientském stroji liší od serverového stroje, ale zpráva není zobrazena, odstraňte informace o uživatelských nastavení a znovu se přihlaste. (Smazání informací o nastavení uživatelů) Je-li při přihlašování zobrazena zpráva <Synchron. vlastní nastavení: Přihlaste se znovu pro synchronizaci.>, přihlaste se znovu.
Zkontrolujte, zda dochází k pravidelnému spuštění replikace.
Replikovaná data se nemusí odesílat z důvodu problému se síťovým připojením v umístění replikace, vypnutým napájením zařízení určeného jako umístění replikace nebo změny ověřovacích údajů. Přihlaste se do Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) jako administrátor, vyberte možnost [Synchronize Custom Settings (Server)] [Server] klikněte na položku [Replication] a zkontrolujte zobrazenou zprávu.
Následující zpráva se zobrazí, pokud byla replikace správně spuštěna.
[Waiting for replication... To change the [Destination Device for Replication], first perform [Stop Replication], then change device. Last Replication : <yyyy/mm/dd hh:mm>]
Následující zpráva se zobrazí, pokud nebyla replikace správně spuštěna.
[Could not perform replication after <yyyy/mm/dd hh:mm> because an error occurred. Check the settings for [Destination Device for Replication] and the status of the destination device.]

Dojde-li k chybě při spouštění replikace

Pokud nebyla replikace při spouštění správně provedena, zobrazí se následující zpráva.
[The [Address] is incorrect.]
V takovém případě zkontrolujte, zda je zařízení nastavené jako umístění replikace připojeno ke stejné síti.
[The authentication information is incorrect.]
V tomto případě zkontrolujte, zda je správně nastaveno ID správce systému a heslo zařízení nastaveného jako umístění replikace.
[A device that cannot be used as the destination for replication is set. Select a different device.]
V tomto případě zkontrolujte stav sítě zařízení nastaveného jako umístění replikace. Zařízení nelze nastavit jako umístění replikace v následujících případech.
Pokud zařízení zahájilo synchronizaci vlastního nastavení (server)
Pokud je jiný server nastaven jako umístění replikace
Pokud je verze zařízení stará
Pokud je v zařízení povolena možnost <Správa ID oddělení>

Pokud se zobrazí chybový kód

Pokud dojde k problému během zálohování/obnovení dat, kód chyby se zobrazí na obrazovce po spuštění zálohování a pole výsledků protokolu spuštění. Příčina každého chybového kódu je uvedena níže.
DBBU01
Nepodařilo se vygenerovat soubor zálohy (zařízení).
DBBU05
Nepodařilo se vygenerovat soubor zálohy (síť).
DBBU06
Nepodařilo se vygenerovat soubor zálohy z důvodu nedostatku volného místa.
DBBU08
Nepodařilo se najít síťové umístění.
DBBU07
Nepodařilo se otevřít síťové umístění.
DBBU02
Nepodařilo se uložit údaje zálohování.
DBRS01
Nepodařilo se obnovit údaje ze stroje.
DBRS02
Nepodařilo se obnovit údaje ze síťového umístění.
DBRS08
Nepodařilo se najít síťové umístění.
DBRS07
Nepodařilo se otevřít síťové umístění.
Pokud se zobrazí DBBU02 nebo DBRS02, mohlo dojít k chybě s neurčenou příčinou. Zkontrolujte následující.
V případě správného zadání nastavení
Přístupová oprávnění na server SMB
Síťové prostředí
6RE1-0E8