Řešení ke každé zprávě

Jestliže během skenování nebo tisku dojde k chybě nebo se vyskytne problém týkající se sítě nebo nastavení, na displeji stroje nebo na obrazovce Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) se zobrazí hlášení. Detaily k jednotlivým hlášením a řešení problémů najdete v informacích k níže uvedeným hlášením. Pokud se při přihlašování zobrazí šestimístné číslo, podívejte se do části Pokud se při přihlašování zobrazí šestimístné číslo.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Informace Active Directory site jsou naplatné. Kontaktujte správce systému.
CRL nelze ověřit.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
Chyba D0-nn (nn představuje dva alfanumerické znaky)
Nový PIN nelze odeslat e-mailem. Zkontrolujte nastavení.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n je jeden alfanumerický znak)
FM DL SCALE ERROR n (n je jeden alfanumerický znak)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n je jeden alfanumerický znak)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Google Cloud Print: Nelze komunikovat se serverem.
Google Cloud Print: Chyba ověř. serveru (Neplatný certifikát)
Chyba IEEE 802.1X. Nastavte správné informace ověření.
Chyba IEEE 802.1X. Žádná odpověď z místa určení.
Chyba IEEE 802.1X. Nelze analyzovat certifikát.
Chyba IEEE 802.1X. Certifikát není správný.
Chyba IEEE 802.1X. Certifikát vypršel.
Chyba IEEE 802.1X. Změňte heslo ověření.
Chyba IEEE 802.1X. Změňte nastavení ověření.
Nastavte IP adresu.
Nelze nastavit PDF (Formátovat do PDF/A) jako výchozí. Všechna ostatní nastavení lze nastavit.
Zkontrolujte název serveru v nastavení serveru SMB.
Chyba TLS
Nelze smazat výchozí klíč, protože je používán TLS nebo jiným nastavením. Zkontrolujte nastavení.
Chyba TCP/IP
Chybí zdroje. Počkejte, pak zkuste znovu.
Zkontrolujte TCP/IP.
Zkontrolujte TCP/IP. (Hlavní linka)
Zkontrolujte TCP/IP. (Dílčí linka)
Zkontrolujte kabelový LAN adaptér připojený k portu USB.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Nemáte přístupová práva ke stránce XXX.
Účet vypršel. Kontaktujte správce systému.
Chyba připojení přístup. bodu. Zkontr. informace Wireless LAN.
Režim AP: Ukončen z důvodu chyby.
Režim AP: Ukončen, protože nebylo nalezeno žádné jiné zařízení.
Režim AP: Bylo dosaženo max. počtu zařízení, která lze připojit.
Režim AP: Připojeno k jiným zařízením.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Resources>
Cannot download application logs because application logs do not exist.
Zařízení nelze spustit, protože jeho konfigurace pro následující je nesprávná. Vypněte hlavní vypínač a správně zařízení nakonfigurujte podle pokynů v příručce.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.
Could not delete application logs because an error occurred.
Could not download application logs because an error occurred.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Došlo k chybě. Kontaktujte správce systému.
Žádná odezva.
Nelze vyvolat nastavení, protože funkce pro tlačítko neexistuje.
Nelze vyvolat nastavení, protože funkce pro tlačítko není aktivní. Aktivujte funkci, pak zkuste znovu.
Synchron. vlastní nastavení: Přihlaste se znovu pro synchronizaci.
Synchronizovat vlastní nastavení: Některá nastavení jsou zakázána.
Synchronizovat vlastní nastavení: Došlo k chybě.
Synchronizovat vlastní nastavení: Umožňuji synchronizaci...
Synchronizovat vlastní nastavení: Chyba ověření serveru.
Synchronizovat vlastní nastavení: Nelze najít server.
Synchronizovat vlastní nastavení: Nelze identifikovat server.
Zkontrolujte kryty.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Nepodařilo se generovat klíč podpisu zařízení. Nastavte e-mailovou adresu v Nastavení komunikace.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Uložení směrování selhalo. Zkontr. nastavení statického směrování.
Odeberte originál z kopírovací desky.
Oblast skenování originálů (podavač) je špinavá.
Oblast sken. originálu (tenký skleněný pás) je špinavá.
Vraťte originály do správného pořadí, pak stiskněte tlačítko [Start].
Vraťte originály do správného pořadí a stiskněte tlačítko [Start]. (Velikost dat skenovaného originálu dosáhla limitu. Nastavení se automaticky opraví a originály znovu naskenují).
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Počet výsledků hledání dosáhl limitu. Změňte podmínky hledání a zkuste znovu.
Podmínka hledání obsahuje znaky, které nelze použít se zvoleným serverem.
Při ověřování došlo k chybě.
Tento CRL je neplatný.
Tento CRL vypršel.
This application does not support the security policy function.
Nelze registrovat, protože algoritmus klíče není podporován.
Nelze nastavit jako Výchozí klíč, protože tento klíč je poškozený nebo neplatný.
Tento certifikát byl zrušen.
Tento certifikát je neplatný.
Tento certifikát vypršel.
Tuto úlohu nelze tisknout.
The specified application cannot be installed on this device.
Žádná odezva ze serveru. Zkontrolujte nastavení.
Nelze spustit hledání, protože nastavení verze serveru není správné. Zkontrolujte nastavení.
Zkontrolujte server.
Není k dispozici patřičná velikost papíru, A4.
Vedlejší linka byla odpojena z důvodu konfliktu masky podsítě.
Příliš mnoho podadresářů.
Odeberte veškerý papír na výstupu.
Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Missing information>
The specified application does not support this device.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.
The contents of the specified file may be incorrect.
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Výchozí klíč není nastaven. Zkontrolujte nastavení TLS.
Výchozí klíč není nastaven. Zkontrolujte nastavení Seznam klíčů a certifikátů v Nastavení certifikátu.
Kombinace povolené verze a vybraného algoritmu je nevhodná. Nastavte znovu.
Byl připojen kabelový LAN adaptér, který nelze použít.
Nelze ověřit certifikát.
Nelze provést úlohu, protože všechny skenované originály jsou prázdné.
Nelze se připojit.
Vybraný papír nelze upravit/smazat, protože je používán pro jiná nastavení v Nastavení/Uložení.
Zkontrolujte název počítače v Nastavení/Uložení.
Mohlo dojít k vložení tonerové kazety nesprávné barvy. Použití této kazety může způsobit závadu. Zkontrolujte vloženou tonerovou kazetu.
Nelze změnit nastavení, protože vybraný klíč je používán.
Nelze najít zvolený server. Zkontrolujte nastavení.
Nelze se připojit ke zvolenému serveru. Zkontrolujte nastavení.
Položku nastavení zadanou z Nabídka nastavení nelze v současné době použít.
Vybrané tlačítko není možná k dispozici. Kontaktujte správce systému.
Nelze odeslat.
Relace vypršela. Chvíli vyčkejte, pak zkuste přístup do databáze znovu.
Nelze dokončit hledání vzhledem k časové prodlevě. Zkontrolujte nastavení.
Nelze provést, protože soubor obsahuje nepodporovaná data.
Přímé připojení: Ukončeno z důvodu chyby.
Přímé připojení: Ukončeno, nebylo nalezeno žádné jiné zařízení.
Nastavuji gradaci... Čekejte.
Fixační sestava není nastavena. Přečtěte si příručku a nastavte správně fixační sestavu.
Není možný přístup k databázi. Restartujte zařízení.
Chyba příst.cert.digit. podp.
Chyba data konce certifikátu
Chyba digit. podpisu čas. razítka
Nelze se přihlásit, protože více uživatelů je registrováno pod stejným uživatelským jménem. Kontaktujte správce systému.
Nelze uložit žádné nové tlačítko, protože počet uložených tlačítek dosáhl limitu. Tlačítka již uložená lze přepsat.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Nelze uložit, protože počet uložených uživatelů dosáhl limitu.
Nelze získat podrobné informace o zařízení. Chcete je uložit zařízení jako místo určení?
Tonerová kazeta nebyla rozpoznána. Vyjměte tonerovou kazetu a vložte ji znovu, jinak nebudou informace o zbývajícím toneru správně zjištěny.
Vyměňte tonerovou kazetu.
Zadaný PIN není správný.
Ověřovací server neběží. Kontaktujte správce systému.
Nelze najít ověřovací server. Kontaktujte správce systému.
Na straně ověřovacího serveru není uloženo žádné heslo. Kontaktujte správce systému.
Nelze se přihlásit, protože anonymní přístup k ověřovacímu serveru není povolen. Kontaktujte správce systému.
Informace účtu potřebné pro přihlášení k ověřovacímu serveru jsou neplatné. Kontaktujte správce systému.
V síti byla nalezena neslučitelná IP adresa.
V síti byl zjištěn konflikt IP adres (hlavní linka).
V síti byl zjištěn konflikt IP adres (dílčí linka).
Nebylo možné provést operaci, protože došlo k chybě sítě.
Zkontrolujte síťové připojení.
Zkontrolujte síťové připojení. (Hlavní linka)
Zkontrolujte síťové připojení. (Vedlejší linka)
Je třeba vyměnit pevný disk. (Volejte servis.)
Skenování bylo zrušeno, protože originály nebyly správně podány.
Odeberte originály zachycené v podavači a originály, které zůstaly v přihrádce podavače, pak je uložte zpět do přihrádky podavače a stiskněte tlačítko [Start].
Odeberte originál z podavače.
Výst. přih. finišeru se nemohou pohybovat nahoru/dolů.
Probíhá více úloh...
Nelze se přihlásit, protože došlo k chybě ověření ve Správa ID oddělení. Kontaktujte správce systému.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
Chyba vykreslování PDL nn (kde „nn“ je název modulu)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Nelze vyvolat nastavení tlačítka, protože probíhají jiné operace.
Ukládání na hlavní obrazovku bude zrušeno a vrátíte se na obrazovku funkcí, protože nemáte povolení pro ukládání tlačítek. Přihlaste se jako správce a opakujte.
Vložte svorky do jednotky sešívačky.
Heslo nesplňuje požadavky zásad zabezpečení. Změňte heslo.
Byla vložena tonerová kazeta, kterou nelze v tomto zařízení použít. Tisk proto není možný. Ujistěte se, že byla do zařízení vložena správná tonerová kazeta.
Nastavení časovače pro toto zařízení a ověřovací server nejsou možná synchronizovány. Kontaktujte správce systému.
Chyba komunikace Wireless LAN. Vyp. a znovu zap. hl. napájení.
Chyba kom. Wireless LAN. Zkontrolujte info Wireless LAN.
Nelze odesílat, protože je plná paměť. Počkejte, pak zkuste znovu.
Nelze provést operaci, protože je plná paměť.
Skenování bude zrušeno, protože je plná paměť. Chcete vytisknout naskenované stránky?
Skenování bylo zrušeno, protože je plná paměť. Počkejte, pak zkuste znovu.
Skenování bylo zrušeno, protože je plná paměť. Chcete odeslat naskenované strany?
Skenování bude zrušeno, protože je plná paměť. Chcete uložit naskenované stránky?
Množství uložených dat pro registrované uživatele dosáhlo limitu. Můžete provádět operace, ale žádná data (výpisy nastavení úlohy, obsah osobních nastavení, apod.) nelze v tuto dobu ukládat. Abyste mohli ukládat data po příštím přihlášení, musí být nepotřebná data smazána jinými uživateli. Více informací naleznete v příručce nebo se obraťte na správce systému.
Ukládání na hlavní obrazovku bude zrušeno, protože nejste přihlášeni. Vraťte se na obrazovku funkcí, přihlaste se, pak zkuste znovu.
Zkontrolujte uživatelské jméno, heslo nebo nastavení.
Uložte papír.
Skenování bylo zrušeno, protože velikost dat skenovaného originálu dosáhla limitu. Skenování bude možné, jestliže bude snížena ostrost a Typ originálu bude nastaven na Text.
Some applications require license confirmation.
Chlazení... Čekejte.
Informace nastavené aktuálně přihl. uživatelem nebudou uloženy.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Nelze se přihlásit. Zkontrolujte místo určení přihlášení.
Nelze uložit heslo, protože počet hesel, která lze uložit pro jednotlivé uživatele, dosáhl limitu.

Pokud se při přihlašování zobrazí šestimístné číslo

Pokud během přihlašování dojde k chybě, může se pod zprávou zobrazit šestimístné číslo. Proveďte nezbytné opatření podle toho, jaké šestimístné číslo je zobrazeno.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322014
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
6RE1-0KW