Факс функция

Използвана телефонна линия*1
Комутируема телефонна мрежа за обществено ползване, мрежа за факс комуникация (PSTN)
Плътност на редовете на сканиране
Нормална
G3: 8 pels*2/mm x 3,85 реда/mm
Фина
G3: 8 pels*2/mm x 7,7 реда/mm
Супер фина
G3: 8 pels*2/mm x 15,4 реда/mm
Ултра фина
G3: 16 pels*2/mm x 15,4 реда/mm
Скорост на предаване*3
SuperG3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps
Метод на компресия
MH, MR, MMR, JBIG
Тип предаване
SuperG3, G3
Макс. размери на оригинали за изпращане
A4
Размери за получени документи
Време на предаване
Прибл. 2,6 секунди*4
*1В зависимост от местоположението или телефонната връзка, е възможно да не можете да осъществите комуникация с данни. В този случай се свържете с местния упълномощен търговец на Canon или телефонната линия на Canon за помощ.
*2Pels е съкращение за пиксели.
*3С функция за автоматично понижаване на скоростта на трансфер.
*4Стойност, получена при оригинален тестов лист на Canon с размер A4, стандартно предаване ECM (JBIG).
60R7-0AW