<Mạng>

Tất cả cài đặt liên quan tới mạng được liệt kê cùng với các mô tả. Cài đặt mặc định được đánh dấu chữ thập ().
Dấu hoa thị (*)
Không thể nhập hay xuất các cài đặt được đánh dấu bằng "*1".
Các cài đặt được đánh dấu bằng "*2" có thể không hiển thị tùy thuộc vào mẫu sản phẩm bạn đang dùng, các tùy chọn hoặc các mục cài đặt khác.

<Chọn Mạng LAN Có Dây/Ko Dây>

Khi chuyển máy từ Mạng LAN Không Dây sang Mạng LAN Có Dây, bạn cần phải chỉ định cài đặt. Ngược lại, khi chuyển máy từ Mạng LAN Có Dây sang Mạng LAN Không Dây bạn không cần phải chỉ định cài đặt này (Bạn có thể chuyển bằng cách sử dụng<Cài Đặt Mạng LAN Không Dây> sau đây). Chọn Mạng LAN Có Dây hoặc Mạng LAN Không Dây
<Mạng LAN Có Dây>
<Mạng LAN Không Dây>

<Cài Đặt Mạng LAN Không Dây>

Chỉ rõ các cài đặt để kết nối máy với mạng LAN không dây. Bạn có thể xem các cài đặt hiện tại hoặc chỉ định cài đặt để tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
<Cài Đặt SSID>
Chọn để cấu hình một kết nối không dây bằng cách chỉ định thông tin bao gồm một mã SSID hoặc mã khóa mạng nhờ vào nhập thủ công từ bảng thao tác.
<Chọn Điểm Truy Cập>
Các bộ định tuyến mạng LAN không dây có thể truy cập vào máy đã được đặt tự động, vì thế bạn có thể chọn từ danh sách. Bạn phải nhập thủ công một mã khóa mạng như mã WEP hoặc PSK. Cài Đặt Kết Nối Bằng Cách Chọn Bộ Định Tuyến Không Dây
<Nhập Bằng Tay>
Chọn để cấu hình một kết nối không dây bằng cách nhập thủ công mã SSID. Bằng cách sử dụng phương pháp này, bạn có thể chỉ định các cài đặt xác thực và mã hóa một cách chi tiết. Cài Đặt Kết Nối Bằng Cách Chỉ Định Cài Đặt Chi Tiết
<Cài Đặt Bảo Mật>
<Không>
<WEP>
<Hệ Thống Mở>
Mã Khóa WEP 1 tới 4
<Mã Khóa Chia Sẻ>
Mã Khóa WEP 1 tới 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Tự động>
<AES-CCMP>
<Chế Độ Nút Đẩy WPS>
Chọn để cấu hình tự động một kết nối không dây bằng cách sử dụng nút trên một bộ định tuyến không dây WPS. Cài Đặt Kết Nối Bằng Cách Sử Dụng Chế Độ Nút Đẩy WPS
<Chế Độ Mã PIN WPS>
Chọn để cấu hình một kết nối không dây bằng cách nhập mã PIN cho một bộ định tuyến không dây WPS. Cài Đặt Kết Nối Bằng Cách Sử Dụng Chế Độ Mã PIN WPS
<Chế Độ Tiết Kiệm Điện>
Chọn để máy có chuyển về Chế Độ Tiết Kiệm Năng Lượng hay không dựa trên tín hiệu phát ra từ bộ định tuyến không dây.
<Tắt>
<Bật>
<Thông Tin Kết Nối>/<Thông Tin LAN Không Dây> *1
Chọn để hiển thị các cài đặt mạng LAN không dây hiện tại. Xem Cài Đặt Mạng
<Địa Chỉ MAC>
<Trạng Thái Mạng LAN Ko Dây>
<Thông Tin Lỗi Mới Nhất>
<Kênh>
<Cài Đặt SSID>
<Cài Đặt Bảo Mật>
<Chế Độ Tiết Kiệm Điện>

<Cài Đặt Kết Nối Trực Tiếp>

Cài đặt cho việc có kết nối trực tiếp hay không. Bằng cách bật chức năng này, có thể kết nối trực tiếp với máy thậm chí ngay trong môi trường không có điểm truy cập hay bộ định tuyến mạng LAN không dây. Kết Nối Trực Tiếp (Chế Độ Điểm Truy Cập)
<Dùng Kết Nối Trực Tiếp>
<Tắt>
<Bật>
<Ngắt Kết Nối Trực Tiếp>/<TG Cho Đến Khi Ngắt Kết Nối Trực Tiếp>
Chỉ định thời gian để tự động ngắt kết nối sau khi Kết Nối Trực Tiếp được thiết lập.
Mẫu Bảng Cảm ứng
<Tự Động Ngắt Phiên>
<Tắt>
<Bật>
<Thời Gian Cho Đến Khi Ngắt Phiên>
1 đến 60 (phút)
Mẫu LCD Đen trắng
0 (Không được ngắt phiên một cách tự động)
1 đến 60 (phút)
<Cài Đặt Chế Độ Điểm Truy Cập>
Đặt cấu hình phím SSID/mạng tùy ý. Nếu bạn muốn kết nối nhiều thiết bị di động với máy cùng một lúc, bạn cần phải đặt cấu hình cả phím mạng và SSID tùy ý.
<Dùng SSID Tùy Chọn>
<Tắt>
<Bật>
<SSID>
 
<Dùng Mã Khóa Mạng Tự Chọn>
<Tắt>
<Bật>
<Mã Khóa Mạng>
<LuônBật Nếu SSID/K.Mạng Đã C.Định> *2
Chỉ định có giữ máy chờ Kết Nối Trực Tiếp hay không.
<Tắt>
<Bật>
Khi đặt mục này thành <Bật>, cấu hình SSID tùy chỉnh hoặc mã khóa mạng trước bằng cách sử dụng <Cài Đặt Chế Độ Điểm Truy Cập>.
<ĐịnhC.Hình Đ.Chỉ IP Cho K.Nối T.T>
Nhập thủ công địa chỉ IP của máy tại thời điểm Kết Nối Trực Tiếp.
192.168.22.1

<Kết Nối Dễ Dàng qua Máy Tính>

Khởi động quy trình Kết Nối Dễ Dàng qua Máy Tính (chế độ thiết lập không dây cáp). Bạn có thể sử dụng Canon Laser NW Device Setup Utility để cấu hình cài đặt mạng qua máy tính.
Tải xuống Canon Laser NW Device Setup Utility từ trang web của Canon (https://global.canon/).

<Cài Đặt TCP/IP>

Chỉ định cài đặt để sử dụng máy trong một mạng TCP/IP, chẳng hạn như cài đặt địa chỉ IP.
<Cài Đặt IPv4>/<Cài Đặt IPv6>/<Cài Đặt DNS> (Mẫu Bảng Cảm ứng)
<Cài Đặt IPv4>/<Cài Đặt IPv6> (Mẫu LCD Đen trắng)
<Cài Đặt WINS>
Chỉ định cài đặt cho Windows Internet Name Service (WINS), sẽ cung cấp tên NetBIOS cho độ phân giải địa chỉ IP trong môi trường mạng hỗn hợp của NetBIOS và TCP/IP. Cấu hình WINS
<Độ Phân Giải WINS>
<Tắt>
<Bật>
<Địa Chỉ Máy Chủ WINS>: 0.0.0.0
<Cài Đặt LPD>
Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa LPD, giao thức in ấn có thể được sử dụng trên bất kỳ nền phần cứng hay hệ điều hành nào. Bạn cũng có thể cài đặt thời gian chờ nhận mà sau khoảng thời gian này thì việc in ấn bị hủy nếu việc nhận dữ liệu in bị gián đoạn. Cấu Hình Giao Thức In và Các Chức Năng WSD
<Dùng In LPD>/<Cài Đặt In LPD>
<Tắt>
<Bật>
 
<Hết Giờ Nhận>
 1 đến 5 đến 60 (phút)
<Cài Đặt RAW>
Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa RAW, một giao thức in chỉ định Windows. Bạn cũng có thể cài đặt thời gian chờ nhận mà sau khoảng thời gian này thì việc in ấn bị hủy nếu việc nhận dữ liệu in bị gián đoạn. Cấu Hình Giao Thức In và Các Chức Năng WSD
<Dùng In RAW>/<Cài Đặt In RAW>
<Tắt>
<Bật>
 
<Hết Giờ Nhận>
 1 đến 5 đến 60 (phút)
<Cài Đặt WSD>
Bật hoặc tắt trình duyệt và lấy thông tin tự động cho máy in bằng cách sử dụng giao thức WSD. Cấu Hình Giao Thức In và Các Chức Năng WSD
Mẫu Bảng Cảm ứng
<Dùng In WSD>
<Tắt>
<Bật>
 
<Dùng Duyệt WSD>
<Tắt>
<Bật>
 
<Dùg Ph.Hiện T.Thông Đa Hướg>
<Tắt>
<Bật>
Mẫu LCD Đen trắng
<Cài Đặt In WSD>
<Dùng In WSD>
<Tắt>
<Bật>
<Dùng Duyệt WSD>
<Tắt>
<Bật>
 
<Dùng Phát Hiện T.Thông Đa Hướng>
<Tắt>
<Bật>
<Dùng HTTP>
Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa HTTP, cần cho giao tiếp với một máy tính, như khi sử dụng UI Từ Xa, in WSD, hoặc in bằng Google Cloud Print. Tắt Truyền Thông HTTP
<Tắt>
<Bật>
<Dùng IPSec> *1
Chọn việc có thực hiện giao tiếp được mã hóa bằng cách thiết lập một mạng riêng ảo (VPN) thông qua IPSec hay không. Cấu Hình Cho Cài Đặt IPSec
<Tắt>
<Bật>
<Cài Đặt Số Cổng>
Thay đổi số cổng cho giao thức theo môi trường mạng. Thay Đổi Số Cổng
<LPD>
1 đến 515 đến 65535
 
<RAW>
1 đến 9100 đến 65535
 
<Phát Hiện T.Thông Đa Hướng WSD>
1 đến 3702 đến 65535
 
<HTTP>
1 đến 80 đến 65535
  
<Ph.Hiện Truyền Thông Đa Hướng>
1 đến 427 đến 65535
 
<POP3>
1 đến 110 đến 65535
 
<SNMP>
1 đến 161 đến 65535
<Cỡ MTU>
Chọn gói kích thước tối đa cho máy gửi hoặc nhận. Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa
<1300>
<1400>
<1500>

<Cài Đặt SNMP>

Chỉ định cài đặt để theo dõi và kiểm soát máy từ máy tính đang chạy phần mềm tương thích SNMP. Theo Dõi và Kiểm Soát Máy với SNMP
<Cài Đặt SNMPv1>
Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa SNMPv1. Khi kích hoạt SNMPv1, chỉ định một tên cộng đồng và các quyền truy cập vào các đối tượng Cơ Sở Thông tin Quản Lý(MIB).
<Tắt>
<Bật>
<Cài Đặt SNMPv3>
Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa SNMPv3. Sử dụng UI Từ Xa để chỉ định các cài đặt chi tiết được áp dụng khi SNMPv3 được kích hoạt.
<Tắt>
<Bật>
<Lấy TT Quản Lý Máy In từ Máy Chủ>
Bật hoặc tắt tính năng kiểm soát thông tin quản lý máy in từ một máy tính kết nối mạng chạy phần mềm SNMP tương thích.
<Tắt>
<Bật>
<Đ.D T.Ng M.Chủ MIB thành RFC2790>
Chỉ định việc có tuân thủ theo các thông số nâng cao (RFC2790) của giao thức khi kiểm soát trạng thái máy từ phần mềm SNMP tương thích hay không.
<Tắt>
<Bật>

<Dùng Cổng Chuyên Dùng>/<Cài Đặt Cổng Chuyên Dùng>

Bật hoặc tắt các cổng chuyên dụng. Cổng chuyên dụng được sử dụng khi in từ máy tính và khi duyệt web hoặc xác định cài đặt máy qua mạng.
<Tắt>
<Bật>

<PPháp XNhận Cổg Chuyên Dùg>/<Phương Pháp Xác Nhận Cổng Chuyên Dùng>

Chỉ định việc có giới hạn phương pháp xác thực cụ thể cho một phương pháp an toàn khi sử dụng cổng chuyên dụng hay không. Nếu chọn <Chế độ 2>, thì phương pháp xác thực được giới hạn cụ thể cho phương pháp an toàn.
<Chế độ 1>
<Chế độ 2>
Nếu chọn <Chế độ 2>, bạn không thể thiết lập một kết nối từ trình điều khiển hoặc phần mềm quản lý thiết bị trong một số trường hợp.

<TG Chờ Kết Nối khi Khởi Động>/<Thời Gian Đang Chờ Kết Nối khi Khởi Động>

Chỉ định thời gian chờ để kết nối mạng. Chọn cài đặt tùy theo môi trường mạng. Cài đặt Thời Gian Chờ để Kết Nối tới Mạng
0 đến 300 (giây)

<C.Đặt Trình Đ.Khiển Ethernet>

Chọn kiểu Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) và phương thức giao tiếp Ethernet (half-duplex/full-duplex). Bạn cũng có thể xem các địa chỉ MAC cho mạng LAN có dây.
<Tự Động Phát Hiện>
Chọn việc có tự động phát hiện hoặc chọn thủ công chế độ truyền thông và loại Ethernet. Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet
<Tắt>
<Chế Độ Truyền Thông>
<Bán Song Công>
<Song Công>
<Loại Ethernet>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
 
<Bật>
Khi <Chế Độ Truyền Thông> được cài đặt thành <Bán Song Công>, bạn không thể chọn <1000BASE-T>.
<Địa Chỉ MAC>
Kiểm tra địa chỉ MAC của máy, là một số duy nhất cho mỗi thiết bị truyền thông. Hiển thị Địa Chỉ MAC cho Mạng LAN Có Dây

<Dùng IEEE 802.1X>/<Cài Đặt IEEE 802.1X> *1*2

Bật hoặc tắt xác thực IEEE 802.1X. Cấu Hình Cài Đặt Xác Thực IEEE 802.1X
<Tắt>
<Bật>

<Cài Đặt Tường Lửa>

Nếu không được bảo mật đúng cách, bên thứ ba có thể truy cập trái phép vào máy tính hoặc các thiết bị truyền thông được kết nối mạng. Để ngăn chặn sự truy cập trái phép này, hãy chỉ định cài đặt bộ lọc gói, một chức năng hạn chế truyền thông tới các thiết bị bằng địa chỉ IP hoặc địa chỉ MAC được chỉ định.
<Bộ Lọc Địa Chỉ IPv4>
Bật hoặc tắt cài đặt cho viecj lọc các gói gửi đến hoặc nhận được từ các thiết bị có địa chỉ IPv4 đã chỉ định. Chỉ định Địa chỉ IP cho Cài Đặt Tường Lửa
<Bộ Lọc Gửi>
<Tắt>
<Bật>
 
<Bộ Lọc Nhận>
<Tắt>
<Bật>
<Bộ Lọc Địa Chỉ IPv6>
Bật hoặc tắt cài đặt cho việc lọc các gói được gửi đến hoặc nhận được từ các thiết bị có địa chỉ IPv6 đã chỉ định. Chỉ định Địa chỉ IP cho Cài Đặt Tường Lửa
<Bộ Lọc Gửi>
<Tắt>
<Bật>
 
<Bộ Lọc Nhận>
<Tắt>
<Bật>
<Bộ Lọc Địa Chỉ MAC>
Bật hoặc tắt cài đặt cho việc lọc các gói được gửi đến hoặc nhận được từ các thiết bị có địa chỉ MAC đã chỉ định. Chỉ định Địa chỉ MAC cho Cài Đặt Tường Lửa
<Bộ Lọc Gửi>
<Tắt>
<Bật>
 
<Bộ Lọc Nhận>
<Tắt>
<Bật>

<Cài Đặt Google Cloud Print>

Bật hoặc tắt Google Cloud Print. Đăng Ký Máy In Với Google Cloud Print
<Dùng Google Cloud Print>/<Bật Google Cloud Print>
<Tắt>
<Bật>
 
<Trạng Thái Đ.Ký Google Cloud Print>/<Trạng Thái Đăng Ký Google Cloud Print>*1

<Cài Đặt Quản Lý Thiết Bị>/<Bật/Tắt Cài Đặt Quản Lý Thiết Bị>

Chỉ định việc có sử dụng plug-ins iW Management Console để quản lý dữ liệu máy như các cài đặt hay không. Để biết thêm thông tin chi tiết về iW Management Console, vui lòng liên hệ với nhà phân phối Canon gần nhất. Cấu Hình Cài Đặt cho Truyền Thông giữa Máy và Plug-ins
<Tắt>
<Bật>

<Dịch Vụ Giám Sát> *1*2

Bật truyền thông bằng một máy chủ điều khiển từ xa. Việc thực hiện mục này cho phép thông tin về máy được gửi định kỳ tới máy chủ điều khiển từ xa được kết nối với máy.

<RMT-SW>

Để công tắc này cài đặt sang <Tắt>. Khi một đại diện dịch vụ tiến hành bảo trì thiết bị từ xa, bạn có thể được yêu cầu cài đặt công tắc sang <Bật>.
<Tắt>
<Bật>

<Khởi Tạo Cài Đặt Mạng>

Chọn đưa Cài Đặt Mạng quay trở về các mặc định ban đầu. <Khởi tạo Menu>
649X-05F