Justera toning

Om färgtoningsreproducerbarheten har blivit undermålig så att utskriftens toning skiljer sig markant från utskriftsdata eller originaldokument, kan toningsjustering lösa problemet. Det finns två typer av justeringar: Full justering och Snabbjustering.
Justeringar kan inte göras effektivt om det inte finns tillräckligt med toner.

Full justering

Korrigera toningsjustering för en bild exakt och optimera reproducerbarhet under utskrift. Optimerad information kommer sparas tills nästa korrekta korrigering.
Du kan använda följande pappersformat/typer.
Format: A3, A4, 11 x 17 och LTR
Typ: Normalt, Tjockt 1, Tjockt 2 till 7
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Auto toningsjustering>.
2
Välj papperstypen som ska justeras och tryck på <Full justering>.
Om du valde <Enkel> under <Justeringsnivå> måste du inte välja papper. Justeringen tillämpas på alla papperstyper.
Ändra justeringsinställningarna
3
Välj den papperskälla i vilken den papperstyp som du valde i steg 2 ska fyllas på och tryck på <OK>.
4
Tryck på <Starta utskrift>.
En provsida skrivs ut.
Provsidan är ett pappersark med fyra färgränder som du använder i följande steg.
5
Placera provsidan på originalglaset.
Placera provsidan i maskinen så att sidan med de fyra färgränderna vänds nedåt och den svarta randen vänds mot maskinens baksida.
6
Stäng dokumentmataren och tryck på <Starta scanna>.
Maskinen börjar scanna provsidan.
7
Öppna dokumentmataren och ta bort provsidan.
8
Upprepa stegen 4 till 7.
För att slutföra justeringen skriver du ut provsidan tre gånger och scannar den varje gång den skrivs ut.

Snabbjustering

Med den här justeringen behålls den optimerade status som uppnåtts med <Full justering>. Om du inte är nöjd med resultatet av den här justeringen utför du <Full justering>.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Auto toningsjustering>.
2
Välj papperstypen som ska justeras och tryck på <Snabbjustering>.
Om du valde <Enkel> under <Justeringsnivå> måste du inte välja papper. Justeringen tillämpas på alla papperstyper.
3
Tryck på <Start>.

Ändra justeringsinställningarna

Du kan ändra pappret och justeringsnivån som ska användas för justeringen.
 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Auto toningsjustering>
6R9K-0R1