Canvi dels modes de color

Aquest equip ve equipat amb el mode Selecció automàtica de color, que reconeix si un fitxer és en blanc i negre o en color, i canvia automàticament entre el mode Tot color i el mode Blanc i negre. També podeu canviar manualment entre el mode Tot color, Blanc i negre, Monocrom i Bicolor quan calgui.
Com a exemple, en aquesta secció s'explica el procediment per seleccionar i imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.
Auto (Color/B/N)
Si s'ha seleccionat el mode Auto (Color/B/N), l'equip reconeix automàticament si el fitxer és en color o en blanc i negre. Els fitxers en color s'imprimeixen amb el mode Color, mentre que els fitxers en blanc i negre s'imprimeixen amb el mode Blanc i negre.
Blanc i negre
El mode Blanc i negre imprimeix sempre en blanc i negre, independentment de si el fitxer és en color o en blanc i negre.
Monocrom
El mode Monocrom permet fer impressions d'un sol color.
*1 Fitxer
*2 Impressió
Bicolor
El mode Bicolor permet fer impressions amb dos colors, un d'ells triat per l'usuari i l'altre negre.
*1 Fitxer
*2 Impressió
IMPORTANT
Podeu seleccionar els colors Vermell, Verd, Blau, Groc, Magenta o Cian en mode Monocrom i en mode Bicolor.
Els fitxers formats per imatges en blanc i negre desades en una bústia no es poden imprimir en mode Bicolor. Els fitxers formats per imatges en color i en blanc i negre desades en una bústia es poden imprimir en mode Bicolor.
NOTA
Quan s'imprimeixen fitxers CMYK emmagatzemats en bústies, només es pot seleccionar [Auto (Color/B/N)]. Per imprimir fitxers CMYK tot color, només es pot especificar [Auto (Color/B/N)]. Per imprimir fitxers CMYK en negre, també es pot especificar [Blanc i negre].
Els modes Monocrom i Bicolor estan disponibles per a la impressió de fitxers des d'una bústia.
Si un fitxer que consta d'imatges en color i blanc i negre es desa en una bústia utilitzant l'opció [Desar a bústia] de la funció de còpia o utilitzant la funció Llegir i desar i el fitxer s'imprimeix en el mode Bicolor, la pàgina en blanc i negre es compta com una impressió en color. Si un fitxer que consta d'imatges en color i blanc i negre es desa en una bústia des d'un ordinador i el fitxer s'imprimeix en mode Bicolor, la pàgina en blanc i negre es compta com una impressió en blanc i negre.

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Selecció color].
4.
Seleccioneu [Auto (Color/B/N)], [Blanc i negre], [Monocrom] o [Bicolor].
Si se selecciona [Dispositiu memòria] al pas 1, només podeu seleccionar [Auto (Color/B/N)] o [Blanc i negre].
Si s'ha seleccionat [Auto (Color/B/N)] o [Blanc i negre]:
Premeu [Acceptar].
Si s'ha seleccionat [Monocrom]:
Seleccioneu el color que preferiu ([Vermell], [Verd], [Blau], [Groc], [Magenta] o [Cian]) → premeu [Acceptar].
Si s'ha seleccionat [Bicolor]:
Seleccioneu el color que voleu combinar amb el negre ([Vermell], [Verd], [Blau], [Groc], [Magenta] o [Cian]) → premeu [Acceptar].
5.
Premeu [Iniciar impressió].

NOTA
Si s'imprimeix en color després d'imprimir en negre, pot ser que aparegui un missatge per indicar que l'equip s'està preparant per a la impressió en color. Espereu-vos un moment fins que desaparegui el missatge. La impressió en color començarà quan desaparegui el missatge.
Si seleccioneu [To sèpia] al mode Ajustar color amb un toc, el mode de color s'estableix automàticament en "Monocrom (To sèpia)".
L'opció predeterminada és "Auto (Color/B/N)"
Podeu desar el mode de color a [Canviar opcions predeterminades]. (Vegeu "Canvi/inicialització de les opcions favorites per a la funció de còpia").
52W7-17L