Ajust independent dels eixos X i Y

El mode Escala XY permet especificar diferents escales de còpia XY en percentatges per fer còpies ampliades o reduïdes. Podeu ajustar una escala (de zoom) de còpia compresa entre el 25% i el 400%.
Especificació manual de l'escala de còpia (escala XY)
Podeu ajustar manualment escales de còpia (zoom) diferents per als eixos horitzontal (X) i vertical (Y), expressades en increments de l'1%.
Especificació automàtica de l'escala de còpia (escala XY automàtica)
L'escala de còpia XY s'estableix automàticament en funció de la mida de paper seleccionada.
Si s'ha seleccionat A4R:
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Esc. còpia] → [Escala XY].
3.
Premeu [X] i [Y] → premeu [-] o [+] per especificar cada escala de còpia.
També podeu introduir valors amb les tecles numèriques.
IMPORTANT
Si establiu [Escala XY auto], seleccioneu la mida del paper amb el mode Selecció manual de paper. Si no seleccioneu una mida de paper, se selecciona automàticament el calaix 1 i l'escala de còpia s'estableix per adequar-se a la mida del paper carregat en aquest calaix.
4.
Premeu [Acceptar].

IMPORTANT
No podeu augmentar/reduir originals molt transparents, com les transparències, a [Escala XY auto]. Especifiqueu manualment l'escala de còpia (zoom) per a aquest tipus d'originals.
NOTA
Si establiu l'escala de còpia (zoom) en [Escala XY], pot ser que la imatge de l'original es giri abans d'imprimir-se. L'equip calcula si aquest gir és necessari en funció de la mida de l'original i l'escala de còpia (zoom) especificada.
Si la mida d'impressió no coincideix amb l'escala de còpia que heu especificat, podeu ajustar-la amb [Ajust fi del zoom] a [Ajust/Manteniment] (Configuració). (Vegeu "Ajust fi del zoom").
52W7-0X4