HLÁŠENÍ O PŘENOSU INFORMACÍ O ZAŘÍZENÍ

Můžete si zvolit, zda hlášení o doručení/příjmu informací o zařízení tisknout ručně nebo automaticky.
Výpisy odesílání, příjmu a přístupu lze také vytisknout samostatně.
Na stroji můžete také nastavit, aby se výpis doručení/příjmu informací o zařízení tiskl, poté co počet odeslaných a přijatých vysílání dosáhne 100, nebo v zadaném čase.
Níže uvádíme položky, které se na výpisu vytisknou, a také popis jednotlivých položek.

POČÁT. ČAS

Vytiskne se datum a čas (ve 24hodinovém formátu) spuštění doručení/příjmu informací o zařízení. (Hvězdička (*) označuje hlášení, která již byla vytištěna.)

KONCOVÝ ČAS

Vytiskne se datum a čas (ve 24hodinovém formátu) dokončení doručení/příjmu informací o zařízení.

TYP

Vytiskne se typ informací o zařízení. Typy informací jsou tyto: doručeno; přijato; a proveden přístup.

DO/OD

Vytiskne se místo určení pro doručení, pokud byly informace o zařízení doručeny.
Vytiskne se zdroj doručení, pokud byly informace o zařízení přijaty.
Pokud byl proveden přístup k informacím o zařízení, vytiskne se místo, kde byl proveden přístup.

OBSAH DAT

Vytisknou se doručené/přijaté informace o zařízení.

VÝSLEDEK

Vytiskne se „OK“ nebo „NG“.
OK:
Odeslání/příjem proběhl úspěšně.
NG:
Odeslání/příjem se nezdařil. Vytiskne se také chybový kód.
DŮLEŽITÉ
Výpis doručení/příjmu informací o zařízení může tisknout pouze správce. (Viz část "Nastavení administrátora (správce).")

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení distribuce informací o zařízení].
3.
Stiskněte [Výpis komunikace].
Automatický tisk:
Ruční tisk:
Automatický tisk:
Stiskněte [Nastavení hlášení] → zadejte jednotlivá nastavení.
Chcete-li zadat podrobná nastavení tisku, stiskněte [Nastavení hlášení].
<Automatický tisk (100 vysílání)>:
Stiskněte [Zap], chcete-li, aby se hlášení správy komunikace tisklo automaticky, když počet vysílání při odesílání a příjmu dosáhne počtu 100.
<Zadat čas tisku>:
Chcete-li, aby se výpis tiskl v zadaný čas, stiskněte [Zap] → zadejte čas pomocí - (číselných tlačítek).
Zadejte všechny čtyři číslice času (včetně nul) ve 24hodinovém formátu.
Příklady:
07:05:00 dop.
→0705
11:18 odp.
→2318
Uděláte-li při zadávání času chybu, stisknutím smažte zadání → zadejte jiné čtyřmístné číslo.
Přesáhne-li počet vysílání při odesílání a příjmu počtu 100 před zadaným časem, vytiskne se hlášení správy komunikace pro 100 posledních vysílání.
Chcete-li tisknout výpisy pro doručení a příjem zvlášť, nastavte [Typ odděl. hlášení] na Zap.
POZNÁMKA
Výpisy odesílání, příjmu informací o zařízení a přístupu k nim se vytisknou jako samostatné výpisy.
Stiskněte [OK].
Ruční tisk:
Stiskněte [Tisknout seznam].
Stiskněte [Ano].
4.
Stiskněte [OK] → [OK].
52SJ-02K