FAX. HLÁŠENÍ O ČINNOSTI VYS/PŘ.

Hlášení o činnosti faxu může být vytištěno automaticky nebo ručně.
Hlášení o činnosti faxu lze tisknout automaticky v určený čas, nebo vždy když počet přenosů odesílání dosáhne počtu 40.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
Níže uvádíme položky, které se na výpisu vytisknou, a také popis jednotlivých položek.

ID ODDĚLENÍ

Jestliže je nastavena správa ID oddělení, vytiskne se ID oddělení. Výpisy vysílání jsou v seznamu seřazeny podle ID oddělení.

POČ. ČAS

Vytiskne se datum a čas (ve 24hodinovém formátu), kdy byl zahájen přenos nebo příjem dokumentu. Je-li jako přihlašovací služba nastaveno SSO-H, vytiskne se pod nastaveným časem uživatelské jméno použité k přihlášení. Nemůže-li stroj uživatele specifikovat (např. při použití režimu automatického přesměrování), uživatelské jméno se nevytiskne.

ADRESA MÍSTA URČENÍ

Vytiskne se jméno a faxové číslo vzdáleného účastníka. Jestliže jste zadali podadresu nebo jméno odesílatele, vytiskne se tento údaj pod faxovým číslem.
POZNÁMKA
Pro odesílání s výběrem adresy z adresáře se vytiskne jméno vzdáleného účastníka uloženého do adresáře. Pro odesílání se zadáním čísla číselnými tlačítky se vytiskne identifikace TSI (Transmitting Subscriber Identification) požadovaná od příjemce.
Je-li aktivována ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT, když přihlášený obecný uživatel tiskne hlášení o činnosti faxu, úlohy provedené jinými uživateli se vytisknou se značkou „***“ ve sloupcích Faxové číslo, Podadresa a ID místa určení. Pro zobrazení informací ve sloupcích Faxové číslo, Podadresa a ID místa určení se přihlaste jako administrátor.

JMÉNO VLASTNÍKA ÚLOHY

Je-li zadáno jméno vlastníka úlohy, vytiskne se.

Č.

Vytiskne se čtyřciferné číslo, které je automaticky přiřazeno, když je dokument akceptován pro odesílání nebo příjem. Čísla 0001 až 4999 jsou určena pro vysílání a čísla 5001 až 9999 pro příjem.

REŽIM KOMUNIKACE

Vytiskne se obsah komunikace.
VYS, Sekvenční vysílání, Odložené sekvenční vysílání

STR.

Vytiskne se počet odeslaných nebo přijatých stran.

VÝSLEDEK

Vytiskne se „OK“ nebo „NG“.
Dojde-li ke zrušení úlohy odesílání, na hlášení o odesílání se ve sloupci Výsledky vytiskne <STOP>.
OK:
Komunikace byla dokončena úspěšně. Vedle OK se také vytiskne doba komunikace.
NG:
Komunikace se nezdařila. Vedle NG se také vytiskne doba komunikace a chybový kód.
Vytiskne se také číslo strany, při níž došlo k chybě komunikace.
--:
Používáte-li Souprava vzdáleného faxu, ze serveru jste neobdrželi oznámení, že komunikace byla dokončena.
POZNÁMKA
Přesahuje-li text kapacitu pole, vytisknou se pouze znaky, které se vejdou do zobrazené oblasti.

Automatický tisk hlášení o činnosti faxu

Stroj lze nastavit tak, aby hlášení o činnosti faxu tiskl automaticky. Instrukce týkající se ručního vytištění hlášení o činnosti faxu viz "Ruční tisk hlášení správy komunikace."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení faxu].
3.
Stiskněte [Hlášení o činnosti faxu].
4.
Zadejte jednotlivá nastavení → stiskněte [OK].
<Automatický tisk (40 vysílání)>:
Stiskněte [Zap], chcete-li, aby se hlášení o činnosti faxu tisklo automaticky, když počet odeslaných a přijatých přenosů dosáhne 40.
<Zadat čas tisku>:
Chcete-li, aby se výpis tiskl v zadaný čas, stiskněte [Zap] → zadejte čas pomocí - (číselných tlačítek).
Čas se zobrazí ve 24hodinovém formátu. Zadejte čas jako čtyřmístné číslo včetně nul.
Příklady:
7:05 → 0705
11:18 → 2318
Uděláte-li při zadávání času chybu, stisknutím smažte zadání → zadejte jiné čtyřmístné číslo.
Přesáhne-li počet vysílání při odesílání a příjmu počtu 40 před zadaným časem, vytiskne se hlášení správy komunikace pro 40 posledních vysílání.

POZNÁMKA
Je-li volba [Zobrazit výpis úloh] v [Nastavení správy] (Nastavení/Uložení) nastavena na „Vyp“, [Hlášení o činnosti faxu] se nezobrazí.
Změníte-li [Zobrazit výpis úloh] v [Nastavení správy] (Nastavení/Uložení) z „Vyp“ na „Zap“, následující nastavení se automaticky přepnou na „Vyp“:
Automatický tisk (40 vysílání)
Zadat čas tisku
Zobrazí-li se na displeji hlášení <Zkontrolujte tiskárnu. Volejte servis.>, které signalizuje, že funkce tisku není dostupná, stroj po odstranění problému automaticky vytiskne hlášení o činnosti faxu. V hlášení se vytiskne posledních 40 výpisů komunikace.
52SJ-02X