Nezávislé nastavení os X a Y

Při nastavení režimu Poměr XY lze pro zhotovení zvětšených nebo zmenšených kopií zadat různé procentuální poměry kopírování pro osu X a Y. Poměr kopírování (zoom) lze nastavit v rozmezí od 25 % do 400 %.
Ruční zadání poměru kopírování (Poměr XY)
Rozdílné poměry kopírování (zoomu) pro horizontální osu (X) a vertikální osu (Y) lze nastavit ručně s krokem nastavení 1 % .
Automatické zadání poměru kopírování (Poměr Auto XY)
Poměr kopírování v ose X a Y se automaticky nastaví podle velikosti vybraného papíru.
Je-li vybráno A4R:
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Pom. kopír.] → [Poměr XY].
3.
Stiskněte [X] a [Y] → stisknutím [-] nebo [+] zadejte jednotlivé poměry kopírování.
Hodnoty můžete zadat také pomocí číselných tlačítek.
DŮLEŽITÉ
Jestliže jste nastavili [Poměr Auto XY], vyberte velikost papíru pomocí režimu Ruční výběr papíru. Jestliže velikost papíru nenastavíte, stroj automaticky vybere zásuvku na papír 1 a poměr kopírování se nastaví podle velikosti papíru uloženého v této zásuvce.
4.
Stiskněte [OK].

DŮLEŽITÉ
Nelze zvětšovat/zmenšovat vysoce transparentní originály, jako jsou např. transparentní listy, v režimu [Poměr Auto XY]. Pro tyto typy originálů zadejte poměr kopírování (zoom) ručně.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte poměr kopírování (zoomu) v [Poměr XY], může se stát, že se obraz originálu před vytištěním otočí. Zda se obraz otočí či ne, stroj určí výpočtem provedeným na základě velikosti originálu a zadaného poměr kopírování (zoomu).
Pokud se velikost vytištěného obrazu liší od zadaného poměru kopírování, můžete ji upravit pomocí volby [Jemné seřízení zoomu] v [Nastavení/Údržba] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Jemné seřízení zoomu.")
52SJ-0X4