Korekce zkreslení (Lichoběžník)

Toto nastavení umožňuje korekci tvaru obrazu vyrovnáním levé a pravé strany tiskové oblasti v případě, že se obraz vytiskne jako lichoběžník.
POZNÁMKA
Úpravu lze provést také pomocí vodicího listu. (Viz část "Úprava pozice obrazu pomocí vodicího listu.")

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Nastavit polohu obrazu>.
5.
Stiskněte [Nepoužít skener].
6.
Stiskněte [Nastavit detaily] → [Kor. zkreslení (Různoběžník)].
Chcete-li zadat ručně naměřené hodnoty testovací stránky:
POZNÁMKA
Chcete-li nastavit polohu obrazu na dlouhých listech, vytiskněte testovací stránku dlouhého listu. Nastavení lze provést efektivněji než při vytištění testovací stránky pomocí funkce [Výstup testovací stránky] v části <Correct Distortion (Trapezoid)>. (Testovací stránka dlouhého listu je k dispozici na webových stránkách online příručky.)
Stiskněte [Výstup testovací stránky].
Zadejte počet testovacích výtisků, které chcete zhotovit → stiskněte [Další].
POZNÁMKA
Jestliže se poloha obrazu liší velkou měrou, přesnost korekce lze zlepšit vytištěním několika testovacích stránek a s použitím průměru měřené délky.
Vyberte zdroj papíru, který obsahuje vlastní velikost papíru → stiskněte [Spustit tisk].
Vytiskne se testovací výtisk.
Změřte délku značek „b“ a „h“ na testovací stránce.
Značka „b“ se vytiskne na pravou stranu a značka „h“ se vytiskne na levou stranu (vzhledem ke směru podávání).
Standardní velikost
Dlouhý list
Příklad: „b“ = 360,0 mm a „h“ = 355,5 mm
Vyvolejte zpět obrazovku <Korekce zkreslení (Různoběžník)> → zadejte naměřenou délku [b] a [h] pro přední a zadní stranu.
S pomocí dvou následujících numerických hodnot a „c = 250,0“ zařízení provede úpravu délky, a tím korekci zkreslení na tiskové oblasti.
[b]:
Zadejte naměřenou délku značky „b“ na testovací stránce (v případě dlouhých listů: naměřenou délku značky „b“, která je nejblíže koncovému okraji papíru).
[h]:
Zadejte naměřenou délku značky „h“ na testovací stránce (v případě dlouhých listů: naměřenou délku značky „h“, která je nejblíže koncovému okraji papíru).
Podle příkladu zadejte 360,0 pro [b] a 355,5 pro [h].
Stroj provede korekci rozdílu mezi „b“ a „h“ (0,5 mm).
Stiskněte [OK].
Podle potřeby znovu vytiskněte testovací stránku a zkontrolujte polohu obrazu. V případě potřeby dalšího nastavení opakujte výše uvedené kroky.
Provádíte-li korekci polohy pomocí vytištěných obrazů:
Zkontrolujte polohu obrazu na výtisku.
Příklad: „c“ = 200,0 mm, „b“ = 300,0 mm a „h“ = 299,5 mm
Změřte následující délku na výtisku a zadejte naměřenou hodnotu.
S použitím tří následujících numerických hodnot zařízení provede takové nastavení, aby mohla být opravena zkreslená tisková oblast.
[c]:
Zadejte změřenou vzdálenost od levé strany zaváděcího okraje tiskové oblasti k pravé straně zaváděcího okraje tiskové oblasti.
[b]:
Zadejte změřenou vzdálenost od pravé strany zaváděcího okraje tiskové oblasti k pravé straně vlečeného okraje tiskové oblasti.
[h]:
Zadejte změřenou vzdálenost od levé strany zaváděcího okraje tiskové oblasti k levé straně vlečeného okraje tiskové oblasti.
Podle příkladu zadejte 200,0 pro [c], 300,0 pro [b] a 299,5 pro [h].
Stroj provede korekci rozdílu mezi „b“ a „h“ (0,5 mm).
Stiskněte [OK].
Podle potřeby znovu vytiskněte testovací stránku a zkontrolujte polohu obrazu. V případě potřeby dalšího nastavení opakujte výše uvedené kroky.
7.
Stiskněte [OK] → [OK].

POZNÁMKA
Kumulovanou hodnotu obnovíte stisknutím [Obnovit úvodní nastavení].
52SJ-0J9