Nastavení polohy obrazu

Pozici obrazu můžete rychle upravit pomocí vodicího listu. Pokud je obraz po vytištění nebo kopírování chybně zarovnaný, můžete jeho pozici upravit potvrzením testovacích stránek a zadáním hodnot nastavení pro jednotlivé položky nastavení úpravy.
Polohu obrazu pro dlouhý list lze nastavit.

Úprava pozice obrazu pomocí vodicího listu

Upravte pozici obrazu pomocí vodicího listu. Pomocí vodicího listu lze provést následující úpravy: (Viz část "Úprava pozice obrazu pomocí vodicího listu.")
Korekce chybného zarovnání obrazu
Korekce zkreslení (kosoúhelník)
Korekce zkreslení (lichoběžník)
Úprava přiblížení
Úprava zarovnání pro levý okraj
Úprava zarovnání pro zaváděcí okraj

Úprava individuálního nastavení pozice obrazu pomocí testovacího výtisku

Když se obraz vytiskne našikmo:
Použijte režim Korekce obrazu s nežádoucím posunutím. (Viz část "Korekce obrazu s nežádoucím posunutím.")
Když je tištěný obraz reprodukován jako kosoúhelník:
Použijte režim Korekce zkreslení (Kosoúhelník). (Viz část "Korekce zkreslení (Kosoúhelník).")
Když je tištěný obraz reprodukován jako lichoběžník:
Použijte režim Korekce zkreslení (Lichoběžník). (Viz část "Korekce zkreslení (Lichoběžník).")
Když je vytištěný obraz zvětšený nebo zmenšený:
Proveďte nastavení poměru zvětšení/zmenšení obrazu. (Viz část "Nastavení poměru zoomu obrazu.")
Když se obraz vytiskne s nežádoucím posunutím ve vertikálním nebo horizontálním směru:
Proveďte nastavení levého okraje nebo zaváděcího okraje. (Viz "Nastavení zarovnání levého okraje obrazu" a "Nastavení zarovnání zaváděcího okraje obrazu.")
Korekce obrazu s nežádoucím posunutím → korekce zkreslení (kosoúhelník) → korekce zkreslení (lichoběžník) → nastavení poměru zvětšení/zmenšení → nastavení levého okraje → nastavení zaváděcího okraje.
POZNÁMKA
Nelze měnit polohu obrazu na papíru aktuálně používaném pro kopírovací/tiskové úlohy.
Nastavením polohy obrazu v níže uvedeném pořadí můžete dosáhnout správného překrytí polohy obrazů na první a druhé straně.
Korekce obrazu s nežádoucím posunutím → korekce zkreslení (kosoúhelník) → korekce zkreslení (lichoběžník) → nastavení poměru zvětšení/zmenšení → nastavení zarovnání levého okraje → nastavení zarovnání zaváděcího okraje.
Chcete-li nastavit polohu obrazu na dlouhých listech, vytiskněte testovací stránku dlouhého listu. Nastavení lze provést efektivněji než při vytištění testovací stránky pomocí funkce [Výstup testovací stránky] v části <Nastavit polohu obrazu>. (Testovací stránka dlouhého listu je k dispozici na webových stránkách online příručky.)
DŮLEŽITÉ
Před nastavením očistěte kopírovací desku a zadní stranu podavače.

Testovací stránka

POZNÁMKA
Testovací stránku, kterou jste vytiskli pro korekci zkreslení (kosoúhelník), lze také použít pro korekci zkreslení (lichoběžník), nastavení poměru zvětšení/zmenšení, nastavení levého okraje a nastavení zaváděcího okraje. Upravíte-li polohu obrazu v pořadí korekce obrazu s nežádoucím posunutím → korekce zkreslení (kosoúhelník) → korekce zkreslení (lichoběžník) → nastavení poměru zvětšení/zmenšení → nastavení levého okraje → nastavení zaváděcího okraje, musíte vytisknout testovací stránku, když provádíte úpravu znázorněnou níže.
Než začnete korekci obrazu s nežádoucím posunutím.
Než začnete korekci zkreslení (kosoúhelník).

Testovací stránka standardní velikosti

Níže jsou uvedeny informace o testovací stránce, která se používá pro nastavení polohy obrazu. Jako příklad používáme papír pro testovací stránku formátu A3.
(Strana s vytištěným označením "1st side" je přední strana. Strana, na kterou se nic nevytiskne, je zadní strana.)

Testovací stránka dlouhého listu

Níže jsou uvedeny informace o testovací stránce dlouhých listů, která se používá pro nastavení polohy obrazu na dlouhých listech. Na následujícím obrázku se nachází testovací stránka dlouhého listu, která je vytištěna na papír o velikosti definované uživatelem (330,2 x 762 mm). (Strana s vytištěným značením „1. strana“ je přední strana. Strana, na kterou se nic nevytiskne, je zadní strana.)
POZNÁMKA
„b“, „f“, „h“ a „j“ lze vytisknout několikrát v závislosti na velikosti výstupního papíru. Nastavení proveďte v poloze nejblíže ke koncovému okraji papíru.
DŮLEŽITÉ
Před prováděním nastavení vytiskněte testovací stránku dlouhého listu* s následujícími podmínkami. Pokud se nevytiskne správně, nastavení nemusí být přesná.
Poměr zoomu nastavte na 100 % (stejná velikost).
K vytištění testovací stránky dlouhého listu použijte papír, který se použije pro výstup.
* Testovací stránka dlouhého listu je k dispozici na webových stránkách online příručky.

Značky pro korekci obrazu s nežádoucím posunutím, korekci zkreslení (kosoúhelník) a korekci zkreslení (lichoběžník)

Značky „i“ a „j“ se používají pro korekci obrazu s nežádoucím posunutím, značky „a“ a „g“ pro korekci zkreslení (kosoúhelník) a značky „b“ a „h“ se používají pro korekci zkreslení (lichoběžník).
Jestliže se obraz vytiskne s nežádoucím posunutím, polohu obrazu můžete upravit pomocí režimu Korekce obrazu s nežádoucím posunutím. Poloha obrazu se opraví, jakmile změříte a zadáte délku značek „i“ a „j“ (v případě dlouhých listů: délka značky „i“ a značek „j“ a „h“ je nejblíže ke koncovému okraji papíru).
Standardní velikost
Dlouhý list
Je-li tištěný obraz reprodukován zkresleně jako kosoúhelník, úhel obrazu můžete upravit pomocí režimu Korekce zkreslení (kosoúhelník). Úhel obrazu se opraví po změření a zadání délky pro značky „a“ a „g“.
Standardní velikost
Dlouhý list
Je-li tištěný obraz reprodukován zkresleně jako lichoběžník, úhel obrazu můžete upravit pomocí režimu Korekce zkreslení (lichoběžník). Úhel obrazu se opraví, jakmile změříte a zadáte délku značek „b“ a „h“ (v případě dlouhých listů: délka značek „b“ a „h“ je nejblíže ke koncovému okraji papíru).
Standardní velikost
Dlouhý list

Soutiskové značky pro nastavení poměru zoomu

Poměr zoomu tiskové oblasti je na testovací stránce vymezen osami „f“ a „d“. Po opravě nastavení bude délka „f“ 360 mm a délka „d“ 250 mm (v případě dlouhých listů: délka „f“ bude 450,0 mm, 550,0 mm, 650,0 mm a délka „d“ bude 250 mm).
Standardní velikost
Dlouhý list
POZNÁMKA
Standardní velikost
Použijete-li pro tisk testovací stránky papír menší než 270 mm x 380 mm, nepodaří se vám změřit délku osy „f“ a „d“, jelikož se na papír nevytiskne celý obraz. V takovém případě vypočítejte vyšší/nižší procento porovnáním naměřené délky „f/2“ a „d/2“ s výchozími hodnotami (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Použijte vypočítané procento pro nastavení poměru zvětšení/zmenšení. (Viz část "Nastavení poměru zoomu obrazu.")
Příklad testovací stránky s chybějícím obrazem
Dlouhý list
Použijete-li pro tisk testovací stránky dlouhého listu papír menší než 270 mm x 762 mm, na papír se nevytiskne celý obraz. Vypočítejte vyšší/nižší procento porovnáním naměřené délky „d/2“ s výchozí hodnotou (d/2: 125 mm). Pokud se „f“ vůbec nevytiskne, změřte délku „f“, která je nejblíže ke koncovému okraji papíru, a vypočítejte vyšší/nižší procento porovnáním naměřené délky s výchozími hodnotami (f=450 mm, 550 mm, 650). Použijte vypočítané procento pro nastavení poměru zvětšení/zmenšení. (Viz část "Nastavení poměru zoomu obrazu.")
Příklad testovací stránky dlouhého listu s chybějícím obrazem

Soutiskové značky na levém a zaváděcím okraji

Je-li obraz vytištěný na výtisku posunut doleva a doprava vzhledem ke správné poloze ve směru podávání, můžete polohu upravit změřením délky „i“ a zadáním příslušné hodnoty.
Je-li obraz vytištěný na výtisku posunut dozadu a dopředu vzhledem ke správné poloze ve směru podávání, můžete polohu upravit změřením délky „e“ a zadáním příslušné hodnoty.
Standardní velikost
Dlouhý list
*1 Proveďte nastavení zaváděcího okraje
*2 Proveďte nastavení levého okraje
52SJ-0J5