Priorita výkonnosti/kvality obrazu pro smíšený typ papíru

Na stroji lze nastavit, zda má být při kopírování nebo tisku na smíšený typ papíru dána priorita výkonnosti nebo kvalitě obrazu.
DŮLEŽITÉ
Tento režim není platný, kopírujete-li nebo tisknete na tabelační papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení tisku].
3.
Stiskněte [Priorita výkon./kval. obr. pro smíš. typ pap.].
4.
Vyberte položku pro nastavení priority.
Vyberete-li Priorita výkonnosti:
Stiskněte [Priorita výkonnosti].
Stiskněte [Standardní], [Priorita pro tenký papír] nebo [Priorita pro silný papír] → [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Standardní]:
Tento režim je výchozí nastavení. Vyberte tento režim, používáte-li jak tenký papír (méně než 128 g/m2), tak silný papír (více než 129 g/ m2).
[Priorita pro tenký papír]:
Vyberte tento režim, používáte-li hlavně tenký papír (méně než 128 g/ m2). Výkonnost se zvýší ve srovnání s výběrem [Standardní].
[Priorita pro silný papír]:
Vyberte tento režim, používáte-li hlavně silný papír (více než 129 g/ m2). Výkonnost se zvýší ve srovnání s výběrem [Standardní].
DŮLEŽITÉ
Pokud vyberete [Priorita pro tenký papír] a tisknete na silný papír (více než 128 g/m2), nebo vyberete [Priorita pro silný papír] a tisknete na tenký papír (méně než 128 g/m2), budete na kopírování/tisk pravděpodobně nějakou dobu čekat.
Když nastavíte prioritu výkonnosti za specifických podmínek, může vzniknout nepravidelný lesk nebo toner nemusí být nanesen na obraz správně.
Vyberete-li Priorita kvality:
Stiskněte [Priorita kvality].
DŮLEŽITÉ
Kvalita tisku se zvýší, protože bude pro tisk použita vhodná teplota fixace pro daný typ papíru, může však dojít k prodlevě při spuštění tisku.
V závislosti na úloze je možné, že během tisku bude rychlost tisku nižší.
5.
Stiskněte [OK].

DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li tento režim, v případě některého papíru může dojít k zachycení papíru a ke snížení kvality obrazu.
Změna tohoto režimu může mít vliv na zkroucení papíru. V případě potřeby nastavte Stupeň korekce zkroucení v Nastavení správy typu papíru. (Viz část "Nastavení stupně korekce zkroucení.")
52SJ-08W