Installation af systemvalg/MEAP-applikationer (manuel)

Denne sektion beskriver proceduren for installation af systemvalg og MEAP-applikationer uden at slutte maskinen til et eksternt netværk.

Hentning af en licensnøgle/licensfil

Hent en licensnøgle eller en licensfil inden installation af et systemvalg/en MEAP-applikation.
Licensnøgle
Hent en licensnøgle, hvis du vil installere et systemvalg vha. touchpanelet.
Licensfil
Hent en licensnøgle, hvis du vil installere et systemvalg/en MEAP-applikation vha. Remote UI.
VIGTIGT
For at kunne udføre proceduren, der er beskrevet i denne sektion, skal du logge på maskinen som administrator. (Se "Logging In to the Machine as an Administrator.")
BEMÆRK!
Klargør certifikatet med licensadgangsnummer, der var med i pakken.
Hvis din MEAP-applikation ikke leveres med et licensadgangsnummer, får du din licensfil fra din MEAP-applikationsleverandør. Licensnøglen og licensfilen, som beskrevet i dette afsnit, er ikke nødvendige. Der er flere informationer i håndbogen, der følger med den enkelte MEAP-applikation.
Licensnøglen/licensfilen kan hentes fra følgende website:
http://www.canon.com/lms/license/
Følgende informationer kræves for at hente en licensnøgle/licensfil:
Licensadgangsnummer: Findes på licensadgangsnummercertifikatet.
Enheds serienummer: Vises nederst til venstre på skærmen, når du trykker på på maskinens betjeningspanel.
Det anbefales, at du bruger Remote UI, hvis du vil installere flere systemvalg.

Installation af et systemvalg med touchpanelet

Du kan registrere en licensnøgle og installere et systemvalg i maskinen med touchdisplayet.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Licens/andet] → [Registrér licens].
3.
Indtast licensnøglen med - (taltaster).
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
:
Anvendes til at flytte markørens position.
[Baktast]:
Tryk, hvis du indtaster et forkert nummer. Det sidst indtastede tal bliver slettet, så du kan indtaste det korrekte tal.
Hvis meddelelsen <Licenskodens værdi er ikke korrekt. Kontrollér licenskoden.> vises: Tryk på [OK] → indtast den korrekte licensnøgle.
Licensnøglen kan ikke registreres, hvis meddelelsen <Der er ikke de nødvendige egenskaber for installationen.> vises. Tryk på [OK] → annullér registreringen.
4.
Tryk på [OK] → [Start].
Den registrerede funktion er tilgængelig, når du har genstartet maskinen.

Installation af systemvalg med Remote UI

Du kan installere systemvalg i maskinen med Remote UI.
1.
På Remote UI's portalside: Klik på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klik på [Manuel installation].
3.
Klik på [Browse] → vælg licensfilen, der skal installeres → klik på [Next].
Licensfil: En fil med typebetegnelsen 'lic'.
BEMÆRK!
Det er ikke nødvendigt at specificere en applikationsfil.
Du kan også angive stien til licensfilen ved at indtaste den direkte.
4.
Klik på [Installer].

Installation af en MEAP-applikation

Du kan installere MEAP-applikationer i maskinen med Remote UI.
1.
På Remote UI's portalside: Klik på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klik på [Manuel installation].
3.
Klik på [Browse] → vælg applikationsfilen og licensfilen, der skal installeres → klik på [Næste].
Licensfil:
En fil med typebetegnelsen 'lic'.
Applikationsfilen:
En fil med typebetegnelsen 'jar'.
VIGTIGT
Du kan ikke nøjes med at installere licensfiler.
Når du installerer en MEAP-applikation, skal du sikre dig at få angivet licensfilen. Du kan ikke installere applikationen uden at angive licensfilen.
BEMÆRK!
Du kan også angive filstien ved at indtaste den direkte.
4.
Klik på [Ja].
Afhængigt af MEAP-applikationen kan en software licensaftale blive vist på skærmen. Bekræft informationerne, der vises på skærmbilledet → klik på [Acceptér].
Klik på [Manuel installation] for at vende tilbage til skærmen til manuel installation.

VIGTIGT
For at kunne benytte den installerede MEAP-applikation, skal du starte MEAP-applikationen. For informationer om at starte MEAP-applikationen skal du se "Starting/Stopping Applications."
BEMÆRK!
Det maksimale antal MEAP-applikationer, der kan installeres, er 19.
Den maksimale harddiskplads, der kan allokeres til installation af MEAP-applikationer, er 1 GB.
Der kan være andre systemkrav til installationen, afhængigt af MEAP-applikationen. Der er flere informationer i håndbogen, der følger med den enkelte MEAP-applikation.
52SK-021