Het zoompercentage van de afbeelding aanpassen

Afhankelijk van het type papier, kan de hitte die door de fixeereenheid wordt gegenereerd uitzetting of krimping van het papier tot gevolg hebben. In dergelijke situaties kunnen de afbeeldingen eveneens overeenkomstig worden vergroot of verkleind. Deze functie stelt u in staat het zoompercentage van de afbeelding voor elk vel papier in te stellen of de verkleinde afbeelding te vergroten met het zoompercentage van de afbeelding op de tweede zijde van het papier. U kunt het zoompercentage van de afbeelding aanpassen door de vergroting-/verkleiningsfactor in te voeren of door de waarde van de testpagina in te voeren die u handmatig heeft opgemeten.
N.B.
U kunt de aanpassing ook aanbrengen door middel van het geleidevel. (Zie "Aanpassen van de beeldpositie met het geleidevel.")
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Aanpassen beeldpositie>.
5.
Druk op [Scanner niet gebruiken].
6.
Druk op [Afdrukken van proefpagina].
N.B.
Voor het aanpassen van de positie van afbeeldingen op lange vellen, drukt u een proefpagina voor een lang vel af. Via [Afdrukken van proefpagina] onder <Aanpassen beeldpositie> kunt u de aanpassing efficiënter doorvoeren dan wanneer u een proefpagina afdrukt. (De proefpagina voor lang vel is beschikbaar in de online handleiding.)
7.
Voer het aantal testpagina's in dat u wilt afdrukken → druk op [Volgende].
N.B.
Als de beeldpositie enorm afwijkt, kan de nauwkeurigheid van de correctie worden verbeterd door verschillende proefpagina's af te drukken en een gemiddelde van de gemeten lengte te nemen.
8.
Selecteer een papierbron met een aangepast papierformaat → druk op [Start afdrukken].
De proefpagina wordt afgedrukt.
9.
Ga terug naar het scherm <Aanpassen beeldpositie> → stel het zoompercentage in.
Als u het vergroting-/verkleiningspercentage (%) invoert:
Stel het vergroting-/verkleiningspercentage (%) in voor <Zoom (f)> en <Zoom (d)> op het scherm <Aanpassen beeldpositie> → druk op [OK].
<Zoom (f)>:
Vergroot of verkleint de afbeelding in de richting die evenwijdig loopt aan de invoerrichting en op basis van de ingevoerde verhouding.
<Zoom (d)>:
Vergroot of verkleint de afbeelding in de richting die haaks ligt op de invoerrichting en op basis van de ingevoerde verhouding.
Probeer indien nodig opnieuw af te drukken op de proefpagina en controleer daarna de gecorrigeerde afstand.
Als u de waarde invoert van de testpagina die u handmatig hebt gemeten:
Meet de lengte van de markeringen 'f' en 'd' op de testpagina.
Standaardwaarde: f = 360,0 mm, d = 250,0 mm (voor een lang vel: f = 450,0 mm, 550 mm, 650 mm, d = 250,0 mm)
Standaard formaat
Lang vel
N.B.
Standaard formaat
Als u de testpagina afdrukt op papier dat kleiner is dan 270 mm x 380 mm, kunt u de lengte van 'f' en 'd' niet meten omdat niet de gehele afbeelding op het papier kan worden afgedrukt. In dit geval berekent u het vergrotings-/verkleiningspercentage door de gemeten lengte van 'f/2' en 'd/2' te vergelijken met de standaardwaarden (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Gebruik het berekende percentage om het zoompercentage aan te passen.
Lang vel
Als u een testpagina voor lange vellen afdrukt op papier dat kleiner is dan 270 mm x 762 mm, kan niet de gehele afbeelding op het papier worden afgedrukt. Bereken het vergrotings-/verkleiningspercentage door de gemeten lengte van 'd/2' te vergelijken met de standaardwaarden (d/2: 125 mm). Als de 'f'-markering niet volledig is afgedrukt, meet u de lengte van de 'f'-markering die zich het dichtst bij de achterrand van het papier bevindt, waarna u het vergrotings-/verkleiningspercentage berekent door de gemeten lengte te vergelijken met de standaardwaarden (f=450 mm, 550 mm, 650 mm). Gebruik het berekende percentage om het zoompercentage aan te passen.
Druk op [Aanpassen via proefpagina].
Voer de lengte van de testpagina in voor de voor- en achterzijde → druk op [OK].
Als de gemeten lengte van [f], bijvoorbeeld, 360,4 mm is, voert u 360,4 in. Het verschil in lengte (0,4 mm in deze situatie) wordt verkleind, zodat de afbeelding met het juiste formaat wordt afgedrukt.
[f]:
Voer de gemeten lengte van de markering 'f' op de testpagina in.
Voor lange vellen: Voer de invoerwaarde in van de gemeten lengte van de 'f'-markering op de proefpagina van het lange vel.
Invoerwaarde = ((‘f’-standaardwaarde: 360 mm)/gemeten 'f'-positie: 450, 550, 650 mm)) x gemeten 'f'-waarde
[d]:
Voer de gemeten lengte van de markering 'd' op de testpagina in.
Probeer indien nodig opnieuw af te drukken op de proefpagina en controleer daarna de gecorrigeerde afstand.
10.
Druk op [OK].
52X3-0JA