Instellen van het adresboek

U kunt voor het adresboek een PIN instellen of het adresboek beheren met toegangsnummers.

Adresboek PIN

U kunt een PIN voor het adresboek instellen. Indien er een PIN is ingesteld, kunnen er beperkingen worden ingesteld het opslaan, bewerken en wissen van bestemmingen.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Stel bestemming in] → [Adresboek PIN] → [Instellen].
3.
Druk op [PIN].
4.
Voer de gewenste pincode in met - (numerieke toetsen).
5.
Druk op [Bevestigen].
6.
Voer hetzelfde nummer in om de pincode te bevestigen → druk op [OK].
Als u geen pincode wilt instellen voor het Geheugen RX-postvak, drukt u op [OK] zonder cijfers in te voeren.
Wanneer u minder dan zeven cijfers invoert, worden nullen toegevoegd aan het begin van het nummer en wordt een nummer van zeven cijfers ingesteld. De nullen aan het begin van het nummer kunnen echter worden weggelaten wanneer u inlogt. Wanneer u zelfs bijvoorbeeld <2>, <02>, of <002> invoert, wordt de PIN ingesteld als <0000002>. U kunt echter inloggen door <2>, <02>, of <002> in te voeren.
U kunt geen Systeembeheerder ID of Systeem PIN registreren dat alleen uit nullen bestaat, zoals <0> of <00>.
7.
Druk op [OK].

Adresboek beheren met toegangsnummers

U kunt een toegangsnummer instellen voor een adres in een adresboek om de toegang tot dat adres te beperken en dit vormt een beperking voor andere gebruikers die niet over het toegangsnummer beschikken, zodat ze deze speciale adressen niet kunnen bekijken en gebruiken.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Stel bestemming in] → [Beheer toegangsnummers adresboek].
3.
Druk op [Aan] → [OK].
Als u toegangsnummers niet wilt beheren, drukt u op [Uit].
Als u Beheer toegangsnummers adresboek inschakelt, kan de instellingengeschiedenis niet worden gebruikt.

Wachtwoorden opnemen bij het exporteren van de adreslijst

U kunt instellen of de wachtwoorden die in bestemmingen zijn geregistreerd in bestemmingen moeten worden toegevoegd in bij het exporteren van het adreslijst met de externe UI.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Stel bestemming in] → [Wachtwoord toevoegen bij export adresboek].
3.
Druk op [Aan] → [OK].
Selecteer [Uit] wanneer u geen wachtwoorden wilt opnemen in het geëxporteerde bestand.
BELANGRIJK
Als deze instelling is ingesteld op 'Uit', is het nodig om de wachtwoorden opnieuw te registreren in de machine waarnaar de adreslijsten worden geïmporteerd.

Adresboek op afstand openstellen

U kunt instellen of u het adresboek op afstand wilt openstellen voor een externe cliënt. Voor meer informatie over het adresboek op afstand raadpleegt u "Scannen en verzenden."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Stel bestemming in] → [Adresboek op afstand openen] → [Adresboek openen].
3.
Druk op [Aan] → [OK].
Selecteer [Uit] als u het externe adresboek niet extern wilt openen.

N.B.
Als het adresboek op afstand van de machine via een externe cliënt wordt geopend, als [Beheer toegangsnummers adresboek] is ingesteld op 'Uit' in [Stel bestemming in] (Instellingen/Registratie) op de externe cliënt, kunt u de toegangsnummers van de beheerde bestemmingen niet bekijken.
U kunt instellen of de volgende wachtwoorden dienen te worden geëxporteerd:
Het wachtwoord voor verzending van subadressen dat is ingesteld in faxbestemmingen
Het authentificatiewachtwoord dat is ingesteld voor bestemmingen op de bestandsserver
Voor informatie over het exporteren van de adreslijst raadpleegt u "Saving Settings Information to a Computer (Export Individually)."
Wijzigingen zijn alleen van kracht als u de machine opnieuw start (de hoofdschakelaar UIT en daarna weer AAN zetten). Voor meer informatie over herstarten (zet de hoofdschakelaar in de UIT-stand en weer AAN) van de machine, raadpleegt u "Voordat u deze machine gaat gebruiken."
52X3-24R