Liimasidonta

Tällä toiminnolla voit tulostaa yksipuolisia tai kaksipuolisia alkuperäisiä siten, että tulosteet liimataan yhteen vihkoksi.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
Seuraavia paperikokoja suositellaan kansisivuun ja pääasiakirjaan kun suoritetaan Liimasidonta.
Viimeistelykoko
Pääasiakirjan koko
Kansisivun koko
COM
(178 mm x 229 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
11" x 17"
(279 mm x 432 mm)
B5
(182 mm x 257 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
A3
(297 mm x 420 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
226 mm x 310 mm
SRA3
(320 mm x 450 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
9" x 12"
(229 mm x 305 mm)
13" x 19"
(330 mm x 482 mm)
Allaoleva taulukko esittää käytettävissä olevan viimeistelykoon leikkausasetuksen mukaan.
Leikkausasetus
X (Vaaka)
Y (Pysty)
Älä leikkaa
182,0 mm - 216,0 mm
257,0 mm - 297,0 mm
Määritä viimeistelykoon mukaan
Pysty
leikkaus
138,0 mm - 216,0 mm
257,0 mm - 297,0 mm
3-sivun leikkaus
138,0 mm - 216,0 mm
203,0 mm - 297,0 mm
Määritä leikkausleveys
Pysty
leikkaus
6,5 mm - 49,5 mm
-
3-sivun leikkaus
6,5 mm - 49,5 mm
6,5 mm - 39,5 mm
Sidottavien arkkien määrä vaihtelee riippuen paperityypistä, jota käytetään pääasiakirjassa. Työ peruutetaan jos valitset muun kuin allaolevan arkkimäärän. Määrät saattavat vaihdella riippuen käytettävästä paperista.
Paperi
Arkkien
enimmäismäärä
Arkkien
vähimmäismäärä
52 g/m2 – 63 g/m2
200
30
64 g/m2 – 79 g/m2
200
10
80 g/m2 – 105 g/m2
150
10
106 g/m2 – 163 g/m2
10 (välilehtinä)
Mahdollinen kansisivun paperin paksuus vaihtelee riippuen paperilähteestä. Käytä allaolevassa taulukossa mainittuja papereita.
Paperilähde
Paperin paksuus
Pääyksikkö
90 g/m2 - 300 g/m2
Document Insertion Unit-N
90 g/m2 - 300 g/m2
Allaoleva taulukko esittää muokatut paperikoot, joita voit määrittää sisäsivuihin ja kansisivuun. Jos syötät asetusalueen ulkopuolisen arvon, näyttöön tulee viesti joka kehottaa syöttämään sopivan arvon.
Pääasiakirja
Leikkausasetus
X (Vaaka)
Y (Pysty)
Älä leikkaa
Viimeistelykoon leveys
(182,0 mm - 216,0 mm)
Viimeistelykoon leveys
(257,0 mm - 297,0 mm)
Määritä viimeistelykoon mukaan
Pysty
leikkaus
Viimeistelykoon leveys
+ 6,5 mm -
49,5 mm
(182,0 mm - 228,6 mm)
Viimeistelykoon leveys
(257,0 mm - 297,0 mm)
Määritä leikkausleveys
Määritä viimeistelykoon mukaan
3 sivun
leikkaus
Viimeistelykoon
leveys
+ 6,5 mm - 49,5 mm
(182,0 mm - 228,6 mm)
Viimeistelykoon leveys
+ 13,0 mm -
79,0 mm
(257,0 mm - 320,0 mm)
Määritä leikkausleveys
Kansisivu
Leikkausasetus
X (Vaaka)
Y (Pysty)
Älä leikkaa
364,0 mm - kaksi kertaa
pääasiakirjan koko +
30,5 mm
(364,0 mm - 462,5 mm)
Viimeistelykoon leveys (257,0 mm - 297,0 mm)
Määritä viimeistelykoon
mukaan
Pysty
leikkaus
364,0 mm - kaksi kertaa
pääasiakirjan koko +
30,5 mm
(364,0 mm - 487,7 mm)
Viimeistelykoon leveys (257,0 mm - 297,0 mm)
Määritä leikkausleveys
Määritä viimeistelykoon
mukaan
3 sivun
leikkaus
364,0 mm - kaksi kertaa
pääasiakirjan koko +
30,5 mm
(364,0 mm - 487,7 mm)
Viimeistelykoon leveys
+ 13,0 mm - 79,0 mm
(257,0 mm - 330,2 mm)
Määritä leikkausleveys
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostetaessa postilokeroon tallennettua PDF-tiedostoa.
Liimasidonta voidaan asettaa vain jos Liimasidontayksikkö E on asennettu.
Vihko-tilaa ja Liimasidontaa ei voi asettaa jos useita asiakirjoja eri tarkkuuksilla on valittu kohdassa [Yhdistä tied. ja tulosta].
Jos Liimasidonnalla tehdyn vihkon paksuus ylittää 25 mm, seurauksena voi olla paperitukos.
Varmista että asetat paperityypin oikein. Kun tulostat erikoispapereille, kuten paksulle paperille, varmista että asetat paperin tyypin oikein, etenkin paksulle paperille tulostaessasi. Jos paperityyppiä ei ole oikein asetettu, kuvan laatu saattaa kärsiä. Tämän lisäksi kiinnitysyksikkö saattaa likaantua ja vaatia huoltokäynnin, tai paperi saattaa juuttua.
Ennen kuin suoritat liimasidonnan on suositeltavaa, että tarkistat käytettävän paperityypin käpristymisen. Sinun on tulostettava pääasiakirja ja kansi viimeistelijään tai keräilijään, ja tarkistettava että käpristymä on määritetyn arvon sisällä.
*1 Käpristymän korkeus: Alle +3 mm
*2 Käpristymän korkeus: Alle -3 mm
*3 Käpristymän pituus: Yli 15 mm
Jos käytät paperityyppiä, joka käpristyy helposti liimasidontaan määritettyä enimmäisarvoa enemmän, saattaa ilmetä seuraavia ongelmia:
Tulosteen viimeistelykoko poikkeaa määritetystä koosta.
Tapahtuu paperitukoksia.
Tapahtuu häiriöitä.
HUOMAUTUS
Pinoamisraja kun käytössä on lisävarusteena saatava Liimasidontayksikkö E on 1 000 arkkia, tai 127 mm korkuinen paperipino. Jos paperipino ylittää rajan, tulostus pysähtyy väliaikaisesti. Tulostus jatkuu kun tulosteet poistetaan. Jos kuitenkin Liimasidontayksikkö jatkuva sarja A on asennettu, keräilijän tulosteet poistetaan automaattisesti.
Liimaus on mahdollista noin 440 sekuntia sen jälkeen kun lisävarusteena saatavan Liimasidontayksikkö E:n sisäinen lämmitin on käynnistetty.

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Liimasidonta].
5.
Valitse kansisivun ja pääasiakirjan paperi.
Paina [Muuta] kohtaan <Valitse paperi> → valitse käytettävä paperi → paina [OK].
TÄRKEÄÄ
Jos käytät 80 g/m2 - 105 g/m2:n paperia pääasiakirjaan ja tulosteessa on yli 150 arkkia, vihkoa ei ehkä tehdä johtuen sen paksuudesta. Jos näin käy, saattaa tapahtua paperitukos. Vähennä pääasiakirjan sivumäärää.
Varmista että asetat paperityypin oikein. Jos paperityyppi ei ole asetettu oikein, työ saatetaan peruuttaa.
Muista asettaa viimeistelykoko oikein. Jos kannen koko on seuraavanlainen, voi tapahtua paperitukos.
Leikattu: Kannen etureunan leikkausleveys on yli 50 mm.
Ei leikattu: Viimeistelykoon pituus ylittää keräilijän leveyden (noin 297 mm), tai viimeistelykoon syvyys ylittää keräilijän korkeuden (noin 221 mm).
6.
Aseta viimeistelykoko.
Jos et halua leikata vihkon reunaa, valitse [Älä leikkaa].
Leikataksesi vihkon reunat määrittämällä viimeistelykoon, paina [Määritä viim. koon mukaan] → valitse [Pystyleikkaus] tai [3-tie leikkaus] ja syötä viimeistelykoko → paina [OK].
Leikataksesi vihkon reunan määrittämällä leikkausleveyden, paina [Määritä leikkauslev. muk.] → valitse [Pystyleikkaus] tai [3-tie leikkaus] ja syötä leikkausleveys → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos haluat tallentaa ja muokata määritettyä viimeistelykokoa, paina [Tall.].
7.
Määritä liimasidonnan tulostusasetukset.
Esilehtien lisääminen:
Arkkien lisääminen:
Viimeistelymuodon valinta:
Esilehtien lisääminen:
Paina [Lisää esilehti].
Valitse tulostusasetukset kohdassa [Esilehti] ja [Takalehti] → paina [OK].
Jos et halua tulostaa esilehdille, valitse [Jätä tyhjäksi].
Jos syötät paperin esilehteen kun käytössä on Document Insertion Unit-N, valitse [Jätä tyhjäksi].
Valitse esilehden paperi painamalla [Muuta] kohtaan <Valitse paperi> → valitse paperilähde → paina [OK].
Jos haluat valita Stack Bypass-C:n, kun paperikoko/tyyppi on jo valittu nykyiselle tai valitulle työlle, paina [Muuta monitoimit. paperi].
TÄRKEÄÄ
Esilehden paperikoko täytyy olla sama kuin pääasiakirjan paperikoko.
Jos asetat asiakirjan lisäysyksikköön esipainettua paperia käytettäväksi esilehtenä, aseta paperi tekstipuoli ylöspäin.
Arkkien lisääminen:
Paina [Syötä arkit].
Valitse välilehden tyyppi → paina [Lisää].
Määritä lisättävien arkkien asetukset → paina [OK].
Valitse lisättävien arkkien paperi, paina [Muuta] kohtaan <Valitse paperi> → valitse paperilähde → paina [OK].
Jos valitsit [Muuta monitoimit. paperi], valitse paperikoko ja tyyppi.
TÄRKEÄÄ
Jos asetat eri paperikoon etupuolen esilehteen, takaosan esilehteen tai välilehtiin, muut paperikoot vaihtuvat automaattisesti uudeksi kooksi. Toiminnon paperilähteen vaihtaminen ei kuitenkaan muuta muiden toimintojen paperikokoja jos uudessa paperilähteessä on samankokoista paperia.
Ennen kuin syötät paperia Document Insertion Unit-N:stä, aseta paperia Document Insertion Unit-N:hen ja määritä paperikoko.
Syöttääksesi paperia Document Insertion Unit-N:stä, valitse [Välil. lis.yks.1] tai [Välil. lis.yks.2]. Jos paperia syötetään Document Insertion Unit-N:stä nykyiseen työhön, paina [Muuta Syötä1 Pap.] tai [Muuta Syötä2 Pap.] valitaksesi välilehtien paperin.
HUOMAUTUS
Voit lisätä enintään 100 arkkia välilehtinä.
Paina [OK].
Viimeistelymuodon valinta:
Paina [Avautumistapa] → valitse viimeistelymuoto → paina [OK].
[Vasemmalle avautuva]:
Luodaan vasemmalle avautuva vihko.
[Oikealle avautuva]:
Luodaan oikealle avautuva vihko.
TÄRKEÄÄ
Aseta kansisivun paperi lisävarusteena saatavaan Stack Bypass-C:hen seuraavasti:
Jos haluat tulostaa kansisivulle, aseta tulostettava puoli alaspäin riippumatta siitä avautuuko vihko vasemmalle tai oikealle.
Jos et halua tulostaa kansisivulle ja valitset seuraavan muodon:
[Vasemmalle avautuva]:
Kohdista paperin yläreuna Stack Bypass-C:n takareunaan, siten että tulostettava puoli on ylöspäin.
[Oikealle avautuva]:
Kohdista paperin yläreuna Stack Bypass-C:n etureunaan, siten että tulostettava puoli on ylöspäin.
Kun asetat kansisivun paperin lisävarusteena saatavaan Document Insertion Unit-N:hen, aseta paperi kuten allaolevassa kuvassa:
Vasemmalle avautuvat vihkot
Oikealle avautuvat vihkot
* Arkkisyöttölaitteen syöttösuunta
Ohjeet paperin asettamisesta Document Insertion Unit-N:hen, katso "Loading Paper into the Document Insertion Unit-N (Optional)."
8.
Paina [Säädä] → valitse säädettävä nimike.
Jos et halua määrittää muita asetuksia, jatka vaiheeseen 9.
Pääasiakirjan kuvan sijainnin säätö:
Leikkauskulman säätö:
Kansisivun kuvan sijainnin säätö:
Leikkauksen sijainnin säätö:
Viimeistelykoon hienosäätö:
Pääasiakirjan kuvan sijainnin säätö:
Paina [Sisällön kuvan paikka].
Paina [-] tai [+] siirtääksesi pääasiakirjan kuvaa pystysuunnassa → [OK].
HUOMAUTUS
Jos syötät arvon, joka on muu kuin 0, voit vaihtaa posiitivisen ja negatiivisen säädön määrää painamalla [±].
Esimerkki:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Paina [Sulje].
Leikkauskulman säätö:
Paina [Leikkauskulma].
Paina [-] tai [+] säätääksesi leikkauskulmaa → [OK].
HUOMAUTUS
Jos syötät arvon, joka on muu kuin 0, voit vaihtaa posiitivisen ja negatiivisen säädön määrää painamalla [±].
Esimerkki:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Paina [Sulje].
Kansisivun kuvan sijainnin säätö:
Paina [Kansikuvan paikka].
Paina [-] tai [+] siirtääksesi kansisivun kuvaa → [OK].
HUOMAUTUS
Jos syötät arvon, joka on muu kuin 0, voit vaihtaa posiitivisen ja negatiivisen säädön määrää painamalla [±].
Esimerkki:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Paina [Sulje].
Leikkauksen sijainnin säätö:
Paina [Leikkauspaikka].
Säädä leikkauskohtaa painamalla [-] tai [+] → [OK].
HUOMAUTUS
Jos syötät arvon, joka on muu kuin 0, voit vaihtaa posiitivisen ja negatiivisen säädön määrää painamalla [±].
Esimerkki:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Jos leikkauksen määrä on välillä 6.0 mm - 50.0 mm, kaikki asetukset ovat mahdolliset.
Paina [Sulje].
Viimeistelykoon hienosäätö:
Paina [Hienosäätö Viimeistelykoko].
Paina [-] tai [+] pienentääksesi viimeistelykoon ja leikkauskohdan eroa jonka laite tuottaa → [OK].
HUOMAUTUS
Jos syötät arvon, joka on muu kuin 0, voit vaihtaa posiitivisen ja negatiivisen säädön määrää painamalla [±].
Esimerkki:
(+)0,1 → [±] → -0,1
-0,5 → [±] → (+)0,5
Paina [Sulje].
9.
Paina [Seuraava].
10.
Valitse asiakirjan tulostettavat puolet → paina [Seuraava].
Jos et halua tulostaa etu- ja takakansiin, paina [OK] → jatka vaiheeseen 12.
HUOMAUTUS
Kansipaperille, joka syötetään lisävarusteena saatavasta Document Insertion Unit-N:stä, ei voi tulostaa.
11.
Paina [-] tai [+] säätääksesi selkämyksen leveyttä → [OK].
12.
Paina [Sulje].
52UC-181