Sprawdzanie informacji o pliku

Użytkownik może sprawdzić szczegóły plików zapisanych w skrzynce pocztowej.
Można również podejrzeć zawartość plików.
1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną skrzynkę pocztową → wybierz żądany plik → naciśnij na [Szczegóły].
3.
Naciśnij na [OK].
Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, naciśnij na [Zmień nazwę pliku].
Aby uzyskać więcej informacji na temat ikon wyświetlanych na Ekranie szczegółów, patrz "Rodzaje ikon skrzynki pocztowej."
52XY-16Y