Tworzenie zadania

Tryb ten umożliwia zeskanowanie wielu oryginałów, których nie można ułożyć w jeden komplet, dzięki podzieleniu ich na odpowiednie pakiety.Do skanowania można używać zarówno podajnika, jak i szklanej płyty roboczej.Po skopiowaniu wszystkich pakietów oryginały są zapisywane jako jeden dokument.
1.
Naciśnij → [Kopiowanie].
2.
Naciśnij [Opcje] → [Tworzenie zadania] → [Zamknij].
3.
Naciśnij .
UWAGA
Aby anulować skanowanie, należy nacisnąć na [Anuluj] lub .
4.
Po zakończeniu skanowania ustaw kolejny pakiet oryginałów → wciśnij klawisz .
Jeśli chcesz zmienić ustawienia skanowania kolejnego oryginału, naciśnij na [Zmień ustaw.].Jeśli chcesz zmienić ustawienia, należy dokonać tego przed wciśnięciem klawisza .
Można nacisnąć na [Zmień ustaw.], aby zmienić poniższe ustawienia:
Wybierz Kolor:Zmiana trybów koloru
Wsp. kopi.:Zmienianie podstawowych proporcji kopiowania, Zoom zgodnie z długością oraz Niezależne wprowadzanie wartości dla osi X i Y
Dwustronny oryginał: Kopiowanie dwustronne
Zabarwienie:Ręczna regulacja zabarwienia oraz Regulacja zabarwienia tła
Typ oryginału:Wybieranie typu oryginału
5.
Po zeskanowaniu ostatniego pakietu oryginałów należy nacisnąć przycisk [Rozp. kopiowanie].

WAŻNE
Jeżeli oryginały umieszczone są w podajniku, należy je usunąć z obszaru wyprowadzania oryginałów, po ukończeniu skanowania każdego pakietu.
Można zmienić tylko te ustawienia, które pojawiają się w opcji [Zmień ustaw.] podczas trybu Tworzenie zadania.Użytkownik musi wcześniej określić konieczne ustawienia kopiowania.Jednakże, jeżeli określisz [N na 1] wraz z trybem Tworzenia zadania, nie można zmienić ustawień dla [Zabarwienie] lub [Wybierz Kolor].
Przed zeskanowaniem kolejnego pakietu, użytkownik może zmienić lub zaprogramować następujące ustawienia: liczbę kopii, tryb 2-stronny oryginał, typ oryginału oraz naświetlenie kopiowania.Jednak należy wiedzieć o tym, że po jednoczesnym zaprogramowaniu trybów Łączenie Obrazów i Tworzenie Zadania, nie można zmienić naświetlenia kopiowania oraz typu oryginału.
UWAGA
Jeżeli chcesz umieszczać oryginały o różnych formatach w podajniku, ustaw [Oryginały o róż. formacie].(Patrz "Oryginały o różnym formacie.")
Jeżeli chcesz kopiować jednostronne i dwustronne oryginały, jako kopie dwustronne, ustaw [1-stronne2-stronne], jeżeli pierwszy oryginał jest jednostronny oraz [2-stronne2-dwustronne], jeżeli pierwszy oryginał jest dwustronny.Następnie, należy ręcznie ustawić lub anulować [Dwustronny oryginał] dla każdego z pakietów oryginałów, które są skanowane.
52XY-0XE