Zmienianie podstawowych proporcji kopiowania

Można ręcznie określić podstawowe proporcje kopiowania lub ustawić je automatycznie.
Można ustawić jakąkolwiek proporcję kopiowania w zakresie od 25% do 400%.
WAŻNE
Umieścić oryginały poziomo w czasie powiększania (patrz poniżej) z wstępnie zaprogramowaną funkcją zoom:Poziome ustawienie oryginału oznacza, że dłuższa jego krawędź ma być równoległa do kierunku podawania.(Patrz "Zorientowanie.")
A4 → A3
A5 → A3

1.
Naciśnij → [Kopiowanie].
2.
Naciśnij na [Wsp. kopi.] → ustaw proporcję kopiowania.
WAŻNE
[Wybierz papier] musi być ustawione w [Automatycznie].
Wstępnie ustawiony zoom:
Zoom określany procentowo:
Zoom automatyczny:
Dopasuj do strony:
Wstępnie ustawiony zoom:
Można skorzystać ze wstępnie zaprogramowanych proporcji kopiowania, celem powiększania lub pomniejszania formatów oryginałów do innych rozmiarów.
Określ stosunek wielkości kopia/oryginał.
Zoom określany procentowo:
Przy użyciu tej funkcji oryginały zmniejsza lub powiększa się regulując proporcję kopiowania w jednoprocentowych przyrostach.Taka sama proporcja kopiowania jest używana dla osi poziomej i pionowej.
Naciśnij na [-] lub [+], aby określić proporcję kopiowania.
Zoom automatyczny:
Można automatycznie powiększyć lub pomniejszyć oryginał, do określonego formatu papieru.Taka sama proporcja kopiowania jest używana dla osi poziomej i pionowej.
Naciśnij na [Automatycznie].
WAŻNE
Jeśli wciśniesz klawisz [Automatycznie], musisz ręcznie wybrać format papieru.W sytuacji, kiedy nie zostanie wybrany formatu papieru, urządzenie automatycznie dobierze wielkość kopia/oryginał do formatu papieru znajdującego się aktualnie w szufladzie numer 1.
Dopasuj do strony:
Tryb ten umożliwia delikatną redukcję oryginału w czasie kopiowania na papier o tym samym formacie.Tryb ten umożliwia zapobieganie obcinaniu końców krawędzie dużych obrazów i tekstu.
Naciśnij na [Dopasuj do strony].
3.
Naciśnij na [OK].

WAŻNE
Jeśli przy zmniejszaniu oryginałów o formacie A3 do formatu A4 opcja [Auto. rozpoznawanie orientacji oryginału jest wyłączona, należy załadować papier o formacie A4R do szuflady lub Stack Bypass-C.
W funkcji Automatyczne zmniejszanie/powiększanie nie można kopiować bardzo przezroczystych oryginałów, np. przezroczystych folii.W takich przypadkach proszę używać jedną z funkcji Ustalone zmniejszanie/powiększanie lub Zmniejszanie/Powiększanie w %.
Aby korzystać z [Automatycznie], oryginały muszą odpowiadać formatem jednemu ze standardowych formatów papieru:
A3, A4, A4R, A5, A5R lub A6R.(Oryginały formatu A6R mogą być układane tylko na szklanej płycie roboczej).
UWAGA
Jeżeli formaty wyjściowe różnią się od określonych proporcji kopiowania, można je wyregulować za pomocą opcji [Dokładna regul. zmniejszania/powiększania] w [Regulacja/Konserwacja] (Ustawienia/rejestrowanie).(Patrz "Dokładna Regulacja Zoom.")
Proporcja redukcji, jeżeli określono [Dopasuj do strony] to:
A3: około 98%
A4: około 97%
A5: około 96%
Aby przywrócić proporcję powiększania do 100%, należy nacisnąć [1:1 (100%)].
52XY-0X2