Regulacja wyrównania krawędzi głównej obrazu

Zgodnie z kierunkiem podawania, jeżeli drukowany obraz na wyprowadzanym papierze jest przesunięty w przód i w tył względem prawidłowej pozycji, można go poprawić regulując margines głównej krawędzi papieru.
UWAGA
Regulację można również przeprowadzić przy użyciu arkusza głównego. (Patrz "Regulacja położenia obrazu za pomocą arkusza głównego.")
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Regulacja Położenia Obrazu>.
5.
Naciśnij na [Nie używać skanera].
Jeżeli wprowadzasz różnicę w zmierzonej długości wydruku testowego:
UWAGA
Aby wyregulować położenie obrazu na długich arkuszach, należy wydrukować stronę testową dla długiego arkusza. Regulację można przeprowadzić sprawniej przy użyciu strony testowej wydrukowanej za pomocą opcji [Strona wydruku testowego] dostępnej w obszarze <Regulacja Położenia Obrazu>. (Strona testowa dla długiego arkusza dostępna jest w witrynie internetowej z podręcznikami).
Naciśnij na [Strona wydruku testowego].
Wprowadzić liczbę stron testowych, które mają zostać wykonane → nacisnąć [Dalej].
UWAGA
Jeżeli pozycja obrazu różni się znacznie od żądanej, dokładność korekcji można poprawić drukując kilka stron testowych i wykorzystując średnią, zmierzoną długość.
Wybierz źródło papieru, do którego załadowany został niestandardowy rodzaj papieru → naciśnij [Rozpocznij wydruk].
Strona testowa zostanie wydrukowana.
Wróć do ekranu <Regulacja położenia obrazu> i zmierz długość ‘e’ na przedniej i tylnej stronie wydrukowanej strony testowej.
Standardowy format
Długi arkusz
Wartość domyślna:‘e’ = 20,0mm
Wprowadź różnicę długości pomiędzy zmierzonymi wartościami 'e' i wartością domyślną (20mm) dla przedniej i tylnej strony.
Na przykład, jeśli zmierzona długość ‘e’ wynosi 21,0 mm, wprowadź - 1,0 mm dla <Poł. gł. kraw. (e)>.
Na przykład, jeśli zmierzona długość ‘e’ wynosi 19,0mm, wprowadź + 1,0mm dla <Poł. gł. kraw. (e)>.
Różnica 1,0 mm pomiędzy zmierzoną długością, a wartością domyślną zostanie skorygowana.
Naciśnij na [OK].
W razie potrzeby spróbować wydrukować stronę testową ponownie i sprawdzić poprawność wprowadzonego współczynnika.
Jeżeli pozycja jest korygowana za pomocą wydrukowanych obrazów:
Sprawdzić lokalizację papieru na wyprowadzanym papierze.
* Kierunek podawania
Zmierzyć długość 'e', czyli odległość od głównej krawędzi zadrukowanego obszaru do głównej krawędzi papieru i wprowadzić różnicę (wartość domyślna to 20mm).
Na przykład, jeśli zmierzona długość ‘e’ wynosi 21,5 mm, wprowadź - 1,5 mm dla <Położe. (i) lewa kraw.>.
Na przykład, jeśli zmierzona długość ‘e’ wynosi 18,5 mm, wprowadź + 1,5 mm dla <Położe. (i) lewa kraw.>.
Różnica 1,5mm pomiędzy zmierzoną długością, a wartością domyślną zostanie skorygowana.
Naciśnij na [OK].
W razie potrzeby spróbować wydrukować ponownie i sprawdzić poprawność wprowadzonego współczynnika.
6.
Naciśnij na [OK].

WAŻNE
Po ponownym otwarciu ekranu po jego zamknięciu za pomocą przycisku [OK], wartości na ekranie wrócą do '0'.Niezależnie od tego, wyregulowana wartość nadal ma zastosowanie w polu Całkowite.Jeżeli czynności zostaną powtórzone, należy sprawdzić długość 'e' na nowej stronie testowej i wprowadzić wartości ponownie.
UWAGA
Aby przywrócić obliczoną wartość, należy nacisnąć na [Wznów począt. ustawienia].
Można również skorygować pozycję obrazu z wykorzystaniem wartości zarejestrowanych znaczników (patrz poniżej). Sprawdź, czy linia środkowa znacznika i krawędź strony testowej są wyrównane, i dopasuj położenie obrazu w następujący sposób:
Jeśli linia środkowa znacznika dokładnie pokrywa się z krawędzią strony testowej, nie ma potrzeby regulowania położenia obrazu.
Jeśli linia środkowa znacznika znajduje się poza krawędzią strony testowej (linia środkowa znacznika NIE JEST wydrukowana), należy sprawdzić, w pobliżu jakiego numeru znacznika znajduje się linia strony testowej, i wprowadzić wartość dodatnią.
Jeśli linia środkowa znacznika znajduje się pod krawędzią strony testowej, należy sprawdzić, w pobliżu jakiego numeru znacznika znajduje się linia strony testowej, i wprowadzić wartość ujemną.
Linia środkowa znacznika znajduje się poza krawędzią strony testowej
Linia środkowa znacznika dokładnie nachodzi na krawędź strony testowej
Linia środkowa znacznika znajduje się wewnątrz krawędzi strony testowej

Wprowadzić +4 aby wyregulować

Regulacja poprawna

Wprowadzić "-6" aby wyregulować
52XY-0JE