Korekcja przesunięcia obrazu

Jeżeli wydrukowany obraz jest ukośny, można poprawić jego pozycję wyjustowanie marginesów 'i', czyli odległości od lewej krawędzi papieru do obszaru drukowania (również 'j').
UWAGA
Regulację można również przeprowadzić przy użyciu arkusza głównego. (Patrz "Regulacja położenia obrazu za pomocą arkusza głównego.")

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Regulacja Położenia Obrazu>.
5.
Naciśnij na [Nie używać skanera].
6.
Naciśnij [Kor. niepr. poł. obrazu] → [Ustaw Szczegóły].
Jeśli chcesz wprowadzić wartości ze wydruku testowego zmierzone ręcznie:
UWAGA
Aby wyregulować położenie obrazu na długich arkuszach, należy wydrukować stronę testową dla długiego arkusza. Regulację można przeprowadzić sprawniej przy użyciu strony testowej wydrukowanej za pomocą opcji [Strona wydruku testowego] dostępnej w obszarze <Correct Image Misalignment>. (Strona testowa dla długiego arkusza dostępna jest w witrynie internetowej z podręcznikami).
Naciśnij na [Strona wydruku testowego].
Wprowadzić liczbę stron testowych, które mają zostać wykonane → nacisnąć [Dalej].
UWAGA
Jeżeli pozycja obrazu różni się znacznie od żądanej, dokładność korekcji można poprawić drukując kilka stron testowych i wykorzystując średnią, zmierzoną długość.
Wybierz źródło papieru, do którego załadowany został niestandardowy format papieru → naciśnij [Rozpocznij wydruk].
Strona testowa zostanie wydrukowana.
Zmierzyć długość znaczników "i" i 'j' na stronie testowej.
Znacznik "i" jest drukowany po lewej stronie krawędzi głównej, natomiast znacznik "j" jest drukowany po lewej stronie (na końcu), zgodnie z kierunkiem podawania.
Standardowy format
Długi arkusz
Przykład:'i' = 21,0 mm oraz 'j' = 20,5 mm
Prawidłowo zmierzyć długość znaczników "i" i 'j' na stronie testowej (patrz poniżej).
Prawidłowo
Nieprawidłowo
Standardowy format
Długi arkusz
Standardowy format
Długi arkusz
Wróć do ekranu <Korekcja nieprawidłowego położenia obrazu> → wprowadź zmierzoną długość [i] i [j] (w przypadku długiego arkusza zmierzoną długość [h], [i], i [j]) dla strony przedniej i tylnej.
Wykorzystując dwie poniższe wartości liczbowe oraz długość „h = 360,0” (w przypadku długiego arkusza: „h = 360,0/450,0/550,0/650,0” dla długości [h] najbliższej końcowej krawędzi papieru), urządzenie wyreguluje swoje ustawienia tak, aby obszar drukowania i papier były równoległe.
[i]:
Wprowadź zmierzoną na stronie testowej długość znacznika 'i'.
[j]:
Wprowadź zmierzoną na stronie testowej długość znacznika 'j'.
Postępując zgodnie z przykładem, wprowadzić 21,0 dla 'i' oraz 20,5 dla 'j'.
Różnica pomiędzy wartościami 'i' oraz 'j' (0,5 mm) zostanie poprawiona.
Naciśnij na [OK].
Następnie, należy ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić pozycję obrazu.Jeżeli konieczne są kolejne regulacje, należy powtórzyć powyższe działania.
Jeżeli pozycja jest korygowana za pomocą wydrukowanych obrazów:
Sprawdzić lokalizację papieru na wyprowadzanym papierze.
Przykład: 'h' = 360,0 mm, 'i' = 19,0 mm oraz 'j' = 18,0 mm
Zmierzyć poniższe długości wyprowadzanego papieru i wprowadzić te wartości.
Wykorzystując trzy poniższe wartości numeryczne, urządzenie dostosuje się tak, aby obszar drukowania i papier były równoległe.
[h]:
Wprowadzić zmierzoną długość strony lewej obszaru drukowania.
[i]:
Wprowadzić zmierzoną długość od strony lewej krawędzi głównej zadrukowanego obszaru do lewej krawędzi papieru.
[j]:
Wprowadzić zmierzoną długość od strony lewej końca zadrukowanego obszaru do lewej krawędzi papieru.
Postępując zgodnie z przykładem, należy wprowadzić 360,0 dla [h], 19,0 dla [i] oraz 18,0 dla [j].
Różnica pomiędzy wartościami 'i' oraz 'j' (1,0 mm) zostanie poprawiona.
Naciśnij na [OK].
Następnie, należy ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić pozycję obrazu.Jeżeli konieczne są kolejne regulacje, należy powtórzyć powyższe działania.
7.
Naciśnij [OK] → [OK].

UWAGA
Aby przywrócić obliczoną wartość, należy nacisnąć na [Wznów począt. ustawienia].
52XY-0J7