Korekcja zniekształcenia (trapez)

Ustawienie umożliwia korekcję kształtu obrazu poprzez dopasowanie długości prawej i lewej strony zadrukowanego obszaru, jeżeli obraz jest drukowany w postaci trapezu.
UWAGA
Regulację można również przeprowadzić przy użyciu arkusza głównego. (Patrz "Regulacja położenia obrazu za pomocą arkusza głównego.")

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Regulacja Położenia Obrazu>.
5.
Naciśnij na [Nie używać skanera].
6.
Naciśnij [Kor. zniekszt. (Trapezoid)] → [Ustaw Szczegóły].
Jeśli chcesz wprowadzić wartości ze wydruku testowego zmierzone ręcznie:
UWAGA
Aby wyregulować położenie obrazu na długich arkuszach, należy wydrukować stronę testową dla długiego arkusza. Regulację można przeprowadzić sprawniej przy użyciu strony testowej wydrukowanej za pomocą opcji [Strona wydruku testowego] dostępnej w obszarze <Correct Distortion (Trapezoid)>. (Strona testowa dla długiego arkusza dostępna jest w witrynie internetowej z podręcznikami).
Naciśnij na [Strona wydruku testowego].
Wprowadzić liczbę stron testowych, które mają zostać wykonane → nacisnąć [Dalej].
UWAGA
Jeżeli pozycja obrazu różni się znacznie od żądanej, dokładność korekcji można poprawić drukując kilka stron testowych i wykorzystując średnią, zmierzoną długość.
Wybierz źródło papieru, do którego załadowany został niestandardowy format papieru → naciśnij [Rozpocznij wydruk].
Strona testowa zostanie wydrukowana.
Zmierzyć długość znaczników "b" i 'h' na stronie testowej.
Znacznik "b" jest drukowany po prawej stronie, natomiast znacznik "h" jest drukowany po lewej stronie, zgodnie z kierunkiem podawania.
Standardowy format
Długi arkusz
Przykład:'b' = 360,0 mm, oraz 'h' = 355,5 mm
Wróć do ekranu <Korekcja zniekształceń (Trapezoid)> → wprowadź zmierzoną długość [b] oraz [h] dla strony przedniej i tylnej.
Korzystając z poniższych dwóch wartości numerycznych oraz "c = 250,0", urządzenie wyreguluje długość tak, aby skorygować zniekształcenie występujące na obszarze drukowania.
[b]:
Wprowadź zmierzoną na stronie testowej długość znacznika „b” (w przypadku długiego arkusza zmierzoną długość znacznika „b” najbliższego krawędzi końcowej papieru).
[h]:
Wprowadź zmierzoną na stronie testowej długość znacznika „h” (w przypadku długiego arkusza zmierzoną długość znacznika „h” najbliższego krawędzi końcowej papieru).
Postępując zgodnie z przykładem, wprowadzić 360,0 dla [b] oraz 355,5 dla [h].
Różnica pomiędzy wartościami 'b' oraz 'h' (0,5 mm) zostanie poprawiona.
Naciśnij na [OK].
Następnie, należy ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić pozycję obrazu.Jeżeli konieczne są kolejne regulacje, należy powtórzyć powyższe działania.
Jeżeli pozycja jest korygowana za pomocą wydrukowanych obrazów:
Sprawdzić lokalizację papieru na wyprowadzanym papierze.
Przykład:'c' = 200,0 mm, 'b' = 300,0 mm oraz 'h' = 299,5 mm
Zmierzyć poniższe długości wyprowadzanego papieru i wprowadzić te wartości.
Korzystając z poniższych trzech wartości, urządzenie przeprowadzi regulację tak, aby obszar zniekształcony został skorygowany.
[c]:
Wprowadzić zmierzoną długość od strony lewej krawędzi głównej obszaru drukowania do prawej krawędzi głównej obszaru drukowania.
[b]:
Wprowadzić zmierzoną długość od strony prawej krawędzi głównej obszaru drukowania do prawej krawędzi (na końcu) obszaru drukowania.
[h]:
Wprowadzić zmierzoną długość od strony lewej krawędzi głównej obszaru drukowania do lewej krawędzi (na końcu) obszaru drukowania.
Postępując zgodnie z przykładem, należy wprowadzić 200,0 dla [c], 300,0 dla [b] oraz 299,5 dla [h].
Różnica pomiędzy wartościami 'b' oraz 'h' (0,5 mm) zostanie poprawiona.
Naciśnij na [OK].
Następnie, należy ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić pozycję obrazu.Jeżeli konieczne są kolejne regulacje, należy powtórzyć powyższe działania.
7.
Naciśnij [OK] → [OK].

UWAGA
Aby przywrócić obliczoną wartość, należy nacisnąć na [Wznów począt. ustawienia].
52XY-0J9