Regulacja proporcji powiększenia obrazu

W zależności od rodzaju obrazu, ciepło generowane przez zespół utrwalający może powodować rozszerzanie lub kurczenie się papieru.W tym przypadku, obrazy mogą ulec powiększeniu lub pomniejszeniu.Funkcja ta umożliwia ustawienie proporcji powiększenia obrazu dla każdego rodzaju papieru lub powiększenie zmniejszonego obraz, aby dopasować proporcję powiększenia obrazu na drugiej stronie wydruku.Współczynnik powiększenia obrazu można regulować wprowadzając współczynnik powiększenia/pomniejszenia lub wprowadzając zmierzoną ręcznie wartość ze strony testowej.
UWAGA
Regulację można również przeprowadzić przy użyciu arkusza głównego. (Patrz "Regulacja położenia obrazu za pomocą arkusza głównego.")
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Regulacja Położenia Obrazu>.
5.
Naciśnij na [Nie używać skanera].
6.
Naciśnij na [Strona wydruku testowego].
UWAGA
Aby wyregulować położenie obrazu na długich arkuszach, należy wydrukować stronę testową dla długiego arkusza. Regulację można przeprowadzić sprawniej przy użyciu strony testowej wydrukowanej za pomocą opcji [Strona wydruku testowego] dostępnej w obszarze <Regulacja Położenia Obrazu>. (Strona testowa dla długiego arkusza dostępna jest w witrynie internetowej z podręcznikami).
7.
Wprowadzić liczbę stron testowych, które mają zostać wykonane → nacisnąć [Dalej].
UWAGA
Jeżeli pozycja obrazu różni się znacznie od żądanej, dokładność korekcji można poprawić drukując kilka stron testowych i wykorzystując średnią, zmierzoną długość.
8.
Wybierz źródło papieru, do którego załadowany został niestandardowy format papieru → naciśnij [Rozpocznij wydruk].
Strona testowa zostanie wydrukowana.
9.
Wróć do ekranu <Regulacja położenia obrazu> → ustaw proporcję powiększania.
Jeżeli wprowadzany jest współczynnik powiększenia/pomniejszenia (%):
Ustawić proporcję powiększania/redukcji (%) dla <Zoom (f)> oraz <Zoom (d)> na ekranie <Regulacja położenia obrazu> → nacisnąć na [OK].
<Zoom (f)>:
Powiększa lub pomniejsza obraz w kierunku równoległym do kierunku posuwu, zgodnie z wprowadzonym współczynnikiem.
<Zoom (d)>:
Powiększa lub pomniejsza obraz w kierunku prostopadłym do kierunku posuwu, zgodnie z wprowadzonym współczynnikiem.
W razie potrzeby spróbować wydrukować stronę testową ponownie i sprawdzić poprawność wprowadzonego współczynnika.
Jeżeli wprowadzana jest zmierzona ręcznie wartość z wydruku testowego:
Ręcznie zmierzyć długość znaczników "f" i 'd' na stronie testowej.
Wartość domyślna: f = 360,0 mm, d = 250,0 mm (w przypadku długiego arkusza f = 450,0 mm, 550 mm, 650 mm, d = 250,0 mm)
Standardowy format
Długi arkusz
UWAGA
Standardowy format
Jeśli stronę testową wykonano na papierze mniejszym niż 270 mm x 380 mm, nie będzie możliwy pomiar długości 'f' i 'd', ponieważ cały obraz nie zmieści się na papierze. W takim wypadku, należy obliczyć wartość procentową rozszerzenia/redukcji porównując zmierzone długości 'f/2' i 'd/2' z wartościami domyślnymi (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Wykorzystując obliczone wartości procentowe, należy wyregulować proporcję powiększania.
Długi arkusz
Jeśli stronę testową wykonano na długim arkuszu papieru o wymiarach mniejszych niż 270 mm x 762 mm, cały obraz nie zmieści się na papierze. Należy obliczyć wartość procentową rozszerzenia/redukcji, porównując zmierzoną długość „d/2” z wartością domyślną (d/2: 125 mm). Jeśli długość „f” nie jest drukowana w całości, należy zmierzyć długość „f” najbliższą końcowej krawędzi papieru i obliczyć wartość procentową rozszerzenia/redukcji, porównując zmierzoną długość z wartościami domyślnymi (f = 450 mm, 550 mm, 650 mm). Wykorzystując obliczone wartości procentowe, należy wyregulować proporcję powiększania.
Naciśnij na [Dopasuj używając strony testowej].
Wprowadzić długość strony testowej dla przedniej jak tylnej strony → nacisnąć na [OK].
Na przykład, jeśli zmierzona długość [f] wynosi 360,4 mm, wprowadzić wartość 360,4.Różnica w długości (w tym przypadku 0,4) jest redukowana tak, aby drukowany obraz miał właściwe rozmiary.
[f]:
Wprowadź zmierzoną na stronie testowej długość znacznika 'f'.
W przypadku długiego arkusza: wprowadź wartość obliczoną na podstawie zmierzonej długości znacznika „f” na stronie testowej długiego arkusza.
Wartość wejściowa = ((domyślna wartość „f”: 360 mm)/zmierzone położenie „f”: 450, 550, 650 mm)) x zmierzona wartość „f”
[d]:
Wprowadź zmierzoną na stronie testowej długość znacznika 'd'.
W razie potrzeby spróbować wydrukować stronę testową ponownie i sprawdzić poprawność wprowadzonego współczynnika.
10.
Naciśnij na [OK].
52XY-0JA