Określanie serwera plików za pomocą klawiatury

Użytkownik może wybrać serwer plików jako odbiorcę bezpośrednio z klawiatury ekranu dotykowego.Naciśnij na [Nazwa hosta], [Ścieżka kat.], [Nazwa Użytkownika] lub [Hasło], aby określić ustawienia serwera plików.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Nowy odbiorca].
2.
Naciśnij na [Plik].
3.
Wciśnij klawisz rozwijalnej listy → wybierz żądany protokół serwera.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych protokołów, patrz "System Environment."
4.
Skonfiguruj każde ustawienie.
Element
Opis
Nazwa hosta
Nazwa hosta jest nazwą przypisaną do hosta, który zapewnia usługi sieciowe.W tym polu wprowadzania należy wprowadzić nazwę serwera plików w sieci, jako odbiorcę zadania wysyłki.
Gdy jako protokół serwera wybrane zostanie [FTP] lub [WebDAV] można wówczas po adresie nazwy hosta wprowadzić numer portu poprzez wpisanie po nazwie hosta dwukropka (:), a następnie numeru portu.
Przykład:192.168.100.50:21000
W sytuacji kiedy wysyłanie jest skierowane do hosta IPv6, należy skonfigurować następujące ustawienia dla [Nazwa hosta]:
[Adres IPv6]: <Numer Portu>
Przykład:[5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000
Dla opcji Nazwa Hosta koniecznie trzeba wprowadzić ten sam numer portu, jaki wybrany jest dla serwera FTP lub serwera WebDAV, do którego użytkownik wysyła dokumenty.
Ścieżka kat.
Ścieżka dostępu jest ciągiem znaków, które określają położenie katalogu.Jako odbiorcę zadań wysyłki należy podać folder na serwerze plików.
Nazwa Użytkownika
Nazwa użytkownika (login) dla serwera plików.
Aby wprowadzić tylko nazwę użytkownika:
Przykład: nazwa_użytkownika
Maksymalnie 20 znaków
Aby wprowadzić nazwę użytkownika i nazwę domeny:
Przykład: nazwa_domeny\nazwa_użytkownika
Nazwa domeny:Maksymalnie 15 znaków
Nazwa użytkownika:Maksymalnie 20 znaków
Aby wprowadzić UPN (Nazwa głównego użytkownika):
Przykład: nazwa_użytkownika@nazwa_domeny.com
Maksymalnie 128 znaków
Hasło
Hasło logowania dla serwera plików.
Aby dodać innego odbiorcę, należy nacisnąć na [Następny Odbiorca] → i powtórzyć powyższą procedurę.
Jeżeli jako protokół serwera wybrane zostanie [Windows (SMB)] możliwe jest określenie serwera plików poprzez naciśnięcie przycisku [Przeglądaj].Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z klawisza [Przeglądaj], patrz "Określanie serwera plików za pomocą klawisza Przeglądaj (Windows (SMB))."
Jeżeli jako protokół serwera wybrane zostanie [Windows (SMB)] możliwe jest określenie serwera plików poprzez naciśnięcie przycisku [Wyszukiwanie Hosta].Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z klawisza [Wyszukiwanie Hosta], patrz "Określanie serwera plików za pomocą klawisza wyszukiwania hosta (Windows (SMB))."
UWAGA
Jeżeli wybierzesz [WebDAV] jako protokół serwera w [Nazwa hosta], protokół HTTP jest używany po określeniu 'HTTP://' jako formatu startowego dla nazwy hosta.Protokół TLS + HTTP (HTTPS) jest wykorzystywany po określeniu „HTTPS://” jako schematu początkowego nazwy hosta.Wybranie „HTTPS://” jako schematu umożliwia nawiązywanie połączeń TLS pomiędzy serwerem i urządzeniem.Można potwierdzić, czy certyfikat serwera TLS jest ważny, podczas wysyłania za pomocą WebDAV po włączeniu opcji [Potwierdź certyfikat TLS dla WebDAV TX].
Nazwa główna użytkownika (UPN) może być wykorzystywana tylko wtedy, gdy wysyłanie odbywa się do komputera należącego do domeny współdziałającej z Active Directory.
Gdy wysyłanie odbywa się do serwera plików zlokalizowanego w Internecie z wykorzystaniem WebDAV, wówczas może zaistnieć potrzeba skonfigurowania ustawień serwera proxy, co uzależnione będzie od systemu używanego przez odbiorcę.(Patrz "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
5.
Naciśnij na [OK].
52XY-12A