Pliki PDF lub XPS z podpisem cyfrowym

Tryb ten umożliwia zapisywanie plików PDF lub XPS z załączonymi podpisami cyfrowymi:
Podpis urządzenia
Tryb ten wykorzystuje certyfikat podpisu urządzenia oraz parę klucza wewnątrz urządzenia, aby dodać cyfrowy podpis do pliku.Odbiorca może w ten sposób zweryfikować, które urządzenie podpisało plik, jak również określić, czy w pliku dokonywano zmian po jego podpisaniu.
Ten tryb jest przeznaczony dla plików PDF oraz XPS.
Podpis użytkownika
Tryb ten wykorzystuje informacje logowania SSO-H na temat aktualnego użytkownika, certyfikatu podpisu użytkownika oraz pary klucza wewnątrz urządzenia, aby dodać cyfrowy podpis do pliku.Odbiorca może w ten sposób zweryfikować, które użytkownik podpisał plik, jak również określić, czy w pliku dokonywano zmian po jego podpisaniu.
Ten tryb jest przeznaczony dla plików PDF oraz XPS.
Podpisy widoczne
Tryb ten wyświetla widoczny podpis na pierwszej stronie pliku PDF.Odbiorca może natychmiast zauważyć, iż plik PDF posiada podpis cyfrowy.Odbiorca może również sprawdzić szczegółowe informacje o podpisie z poziomu Właściwości podpisu.Co więcej, można określić pozycję widocznego podpisu wyświetlanego w czasie podglądu pliku PDF.
Tryb ten jest przeznaczony wyłącznie dla plików PDF.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
WAŻNE
Tryb jest dostępny wyłącznie dla zapisywania plików na nośnikach pamięci.
UWAGA
Podpisy urządzenia można dodawać do dokumentów w formacie PDF lub XPS a następnie zapisywać je, jeżeli wygenerowano certyfikat podpisu urządzenia oraz parę klucza.(Patrz "Podpisy cyfrowe.")
Aby do pliku PDF można było dodać certyfikat użytkownika, spełnione muszą być następujące warunki:
W urządzeniu musi być uruchomiona usługa logowania SSO-H
Certyfikat użytkownika musi być zainstalowany w urządzeniu z wykorzystaniem zdalnego interfejsu użytkownika (Patrz "Installing a Certificate File.")

1.
Naciśnij → [Skanuj i zapisz] → [Nośnik Pamięci].
2.
Wybierz żądany nośnik pamięci → wybierz katalog odbiorcy → naciśnij [Skanowanie].
3.
Naciśnij [Format Pliku] → wybierz PDF lub XPS.
4.
Naciśnij [Dodaj Podpisy Cyfrowe] → naciśnij podpis cyfrowy, który chcesz ustawić.
Dodawanie podpisu urządzenia:
Dodawanie podpisu użytkownika:
Tworzenie widocznego podpisu urządzenia/użytkownika:
Dodawanie podpisu urządzenia:
Naciśnij [Podpis Urządzenia] → [OK].
Dodawanie podpisu użytkownika:
Naciśnij [Podpis Użytkownika] → [OK].
Tworzenie widocznego podpisu urządzenia/użytkownika:
Naciśnij na [Widoczne Podpisy] → wybierz pozycję dla podpisu → i naciśnij na [OK].
Naciśnij na [OK].
5.
Naciśnij na [OK].

UWAGA
Dla pliku można zaprogramować wiele podpisów cyfrowych.W takim wypadku, podpisy urządzenia są zastosowane przed podpisami użytkownika.
Kiedy odbiorca potwierdza plik PDF lub XPS z dodanymi wieloma podpisami, z użyciem oprogramowania obsługującego format PDF (takiego, jak Adobe Reader/Adobe Acrobat) lub format XPS (XPS Document Viewer), prawidłowy pozostaje wyłącznie ostatnio dodany podpis.Podpis urządzenia powoduje, że dokument jest obsługiwany w takim stanie, jak został zmieniony.
Aby poznać informacje na temat sprawdzania certyfikatów, rejestrowania certyfikatów na zaufanej liście certyfikatów oraz sprawdzania podpisów po stronie odbiorcy, patrz dokumentacja dotycząca oprogramowania obsługującego format PDF (takiego, jak Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Jeżeli włączysz opcję [Optymalizuj PDF do Sieci], jako ustawienie PDF można wybrać jednen z następujących elementów:Podpis urządzenia lub podpis użytkownika.(Patrz "Optymalizacja PDF dla sieci.")
Plik PDF/XPS zawiera informacje nadawcy, które odbiorca pliku może potwierdzić poprzez porównanie podpisu urządzenia ze skróconym numerem wiadomości SHA-1.Można potwierdzić te informacje w [Odcisk kciuka certyfi.] w urządzeniu.(Patrz "Podpisy cyfrowe.")
Adres e-mail użytkownika jest ustawiony jako Autor pliku PDF lub XPS wraz z podpisem użytkownika, jeżeli adres e-mail jest zarejestrowany w SSO-H.
Aby uzyskać więcej informacji na temat organizacji nadającej Certyfikat dla poszczególnych użytkowników, którzy mogą dodawać certyfikaty użytkownika, patrz informacje dołączone do produktu opcjonalnego.
Należy pamiętać o poniższych w czasie programowania podpisów widocznych:
Podpisy widoczne można zaprogramować wyłącznie, jeżeli podpis urządzenia lub podpis użytkownika jest zaprogramowany dla pliku PDF.
Nie można ustawić widocznych podpisów, jeżeli [Format PDF do PDF/A] jest włączone.(Patrz "Formatowanie plików PDF do PDF/A.")
52XY-15W