Programowanie ustawień administratora systemu

Można zaprogramować NI oraz PIN, dla administratora systemu.
WAŻNE
Domyślnie, urządzenie działa w oparciu o ustawienia administratora systemu (NI administratora systemu/PIN).Dlatego też, przed zmianą ustawień administrator musi się zalogować używając do tego celu NI administratora systemu oraz PINu.Domyślnym ustawieniem zarówno dla NI administratora systemu oraz PIN jest '7654321'.Zaleca się zmienić zarówno NI menadżera systemu jak i PIN systemu.
Niektóre elementy na ekranie Ustawienia/rejestrowanie mogą zostać ograniczone dla użytkowników ogólnych.Elementy do których użytkownik nie ma dostępu są zaznaczone na szaro i nie mogą być wybierane z poziomu ekrany dotykowego.Elementy do których użytkownik nie ma dostępu nie są wyświetlane w Zdalnym interfejsie użytkownika.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij na [Zaloguj się] → wprowadź NI menadżera systemu oraz PIN → naciśnij [Zaloguj].
3.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Zarządzanie Użytkownikiem] → [Ustawienia Administratora Systemu].
4.
Określić poszczególne ustawienie → i nacisnąć na [OK].
[ID Administr. systemu]:
Naciśnij na [ID Administr. systemu] → wprowadź znaki numeryczne (do siedmiu cyfr) za pomocą - (klawisze numeryczne).Chcąc zarządzać pracą urządzenia trzeba wprowadzić NI Administratora Systemu.
[PIN menadżera systemu]:
Naciśnij na [PIN menadżera systemu] → naciśnij na [PIN] → wprowadź znaki numeryczne (do siedmiu cyfr) dla PINu systemu za pomocą - (klawisze numeryczne).Naciśnij na [Potwierdź] → wprowadź ten sam kod, aby potwierdzić PIN → naciśnij na [OK].
Nawet jeżeli wprowadzić mniej, niż siedem cyfr, do początku numeru zostaną dodane zera, tworząc siedmiocyfrowy kod.Jednakże, zera te mogą być pomijane podczas wprowadzania kodu w trakcie logowania. Na przykład, jeżeli wprowadzono <2>, <02> lub <002>, PIN zostaje utworzony jako <0000002>.Możesz się jednak logować wyłącznie poprzez wprowadzanie <2>, <02> lub <002>.
Nie można zarejestrować NI menadżera systemu lub PINu systemu, który składa się wyłącznie z zer, na przykład <0> lub <00>.
[Administrator Systemu]:
Naciśnij na [Administrator Systemu] → wprowadź nazwę administratora systemu → naciśnij na [OK].
[Adres E-mail]:
Naciśnij na [Adres E-mail] → wprowadź adres e-mail administratora systemu → naciśnij na [OK].
[Dane do Kontaktu]:
Naciśnij na [Dane do Kontaktu] → wpisz dane, które umożliwią nawiązanie kontaktu z administratorem systemu → naciśnij na [OK].
[Komentarz]:
Naciśnij na [Komentarz] → wprowadź dowolny komentarz dla menadżera systemu → naciśnij na [OK].
UWAGA
Jeśli podczas wprowadzania kodu lub znaków popełniony zostanie błąd, należy wówczas wcisnąć klawisz w celu wykasowania wprowadzonych danych.

WAŻNE
Należy zapamiętać PIN menadżera systemu!Jeżeli użytkownik zapomni PINu systemu, należy się skontaktować z autoryzowanych przedstawicielem firmy Canon.
Jeżeli użytkownik korzysta z opcji Zarządzanie NI wydziału jako usługi logowania do urządzenia, działania, które mogą wykonywać zwykli użytkownicy na ekranie Ustawienia/rejestrowanie są ograniczone.Aby uzyskać dostęp do wszystkich elementów na ekranie Ustawienia/rejestrowanie, należy wprowadzić NI menadżera systemu oraz PIN systemu, celem zalogowania się jako administrator.
Jeżeli jako usługa logowania wybrana jest funkcja SSO-H, elementy ekranu Ustawienia/rejestrowanie mogą się różnić, zależnie od przywilejów użytkownika.Po zalogowaniu się z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła logowania, Administrator systemu (Administrator) może posługiwać się ekranem Ustawienia/rejestrowanie bez żadnych ograniczeń.Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania roli (uprawnień) użytkownika, patrz "Setting the User Information for SSO-H."
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów ekranu Ustawienia/Rejestrowanie dostępnych dla administratora, patrz "Tabela ustawień dostępnych dla administratora (ekran dotykowy)" oraz "Available Administrator Settings Table (Remote UI)."
Jeżeli Copy Card Reader-F zostanie podłączony po zmianie ID menadżera systemu oraz PIN systemu, ID menadżera systemu oraz PIN powrócą do swoich ustawień domyślnych '7654321'.
UWAGA
Gdy zainstalowany jest Copy Card Reader-F, wtedy jako numerów identyfikacyjnych (NI) administratora systemu nie można używać kodów od 1 do 1000.Kody od 1 do 1000 zarezerwowane są domyślnie dla kart kontrolnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania znaków, patrz "Wprowadzanie znaków na ekranie dotykowym."
Maksymalna liczba cyfr z jakiej mogą składać się NI Administratora Systemu i PIN wynosi siedem.
52XY-231