Ograniczenie dostępu dzięki uwierzytelnianiu

Tryb uwierzytelniania tego urządzenia wymaga podania informacji o użytkowniku (nazwy oraz hasła), który chce uzyskać dostęp do urządzenia, a następnie samo urządzenie potwierdza prawdziwość wprowadzonych danych.Jedynie autoryzowani użytkownicy, którzy pomyślnie wprowadzili nazwę użytkownika i hasło mogą korzystać z urządzenia.Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do urządzenia, poprzez zarządzanie użytkownikami.Aby korzystać z trybu uwierzytelniania, należy najpierw zarejestrować informacje dla administratorów i użytkowników ogólnych.
Administrator może ograniczyć użytkownikom dostęp do funkcji takich jak Kopiowanie, Drukowania i Wysyłanie oraz określić maksymalną liczbę kopii/wydruków, które użytkownik może wykonać.Dodatkowo, w razie konieczności, administrator może ograniczyć dostęp do ustawień w opcji "Ustawienia/Rejestrowanie".
Informacje uwierzytelniające (administrator/użytkownik ogólny/użytkownik nieautoryzowany)
Administrator zarządza użytkownikami i ogranicza dostęp użytkowników ogólnych do urządzenia, poprzez tryb uwierzytelniania.Poziomy dostępu mogą zostać określone dla każdego z użytkowników.Dzięki zapobieganiu uzyskania dostępu do urządzenia przez użytkowników nieautoryzowanych, administrator może zredukować zagrożenie "wycieku", manipulacji/uszkodzenia informacji.
Można korzystać z poniższych funkcji uwierzytelniania:
Zarządzanie NI wydziału (domyślne uwierzytelnianie)
Można zarządzać użytkownikami według wydziału lub projektu, poprzez zarejestrowanie NI wydziału oraz PINu.Zarządzanie NI wydziału umożliwia ograniczenie dostępu do różnych funkcji, takich jak Kopiowanie, Drukowania, Wysyłanie, Limit stron kopiowania, skanowania i drukowania, z których mogą korzystać poszczególne wydziały.(Patrz "Zarządzanie NI Wydziału.")
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H umożliwia uwierzytelnianie użytkownika poprzez zarejestrowanie jego nazwy i haseł.
Istnieją dwa rodzaje uwierzytelniania:Uwierzytelnianie przez serwer, które przeprowadza uwierzytelnianie poprzez serwer zewnętrzny podłączony do urządzenia oraz Uwierzytelnianie przez urządzenie lokalne, które przeprowadza wyłącznie urządzenie.Można używać obu metod uwierzytelniania jednocześnie.(Patrz "SSO-H (Single Sign-On H).")
Co więcej, można ograniczyć korzystanie z danej funkcji urządzenia dla każdego użytkownika za pomocą SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM. (Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych wymaganych do korzystania z funkcji zarządzania dostępem, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji.") Na przykład, można ograniczyć funkcje Kopiowania/drukowania, takie jak kolorowe lub dwustronne drukowanie, lub korzystanie z poszczególnych ustawień w Ustawienia/Rejestrowanie.
Zarządzanie informacjami o ustawieniach użytkownika (usługa zarządzania informacjami o ustawieniach użytkownika)
Tryb ten umożliwia połączenie informacji, takich jak nazwa użytkownika i hasło, zaprogramowanych przez użytkownika dla każdej funkcji z informacjami SSO-H.
Istnieje możliwość usunięcia informacji o ustawieniach wykorzystywanych przez użytkownika z poziomu Usługi zarządzania informacjami o ustawieniach użytkownika.(Patrz "Zarządzanie informacjami o ustawieniach użytkownika (usługa zarządzania informacjami o ustawieniach użytkownika).")
Ustawienia metody uwierzytelniania dla wysyłania
Można określić rodzaj metody wysłania dla dostępu do folderów prywatnych lub serwerów zewnętrznych oraz wybrać, których nazw użytkownika i haseł używać do uwierzytelniania.(Patrz "Ustawienia metody uwierzytelniania dla wysyłania.")
Uwierzytelnianie zintegrowane
Funkcja umożliwia korzystanie z informacji logowania, wymaganych do zalogowania się do urządzenia, celem ustawienia innych form uwierzytelniania.Jeżeli usługa logowania obsługuje uwierzytelnianie zintegrowane, użytkownicy, którzy zalogowali się do urządzenia mogą korzystać z funkcji, takich jak wysyłanie do folderów prywatnych oraz uzyskać dostęp do serwera LDAP lub serwera plików bez wprowadzania nazwy użytkownika i hasła.
Aby dowiedzieć się, czy wykorzystywana usługa logowania obsługuje Uwierzytelnianie zintegrowane, należy się skontaktować z autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon.
Można dezaktywować tę funkcje w razie konieczności.(Patrz "Ustawianie dezaktywacji uwierzytelniania zintegrowanego.")
52XY-22Y